Artykuł Dodaj artykuł

4. Targi Dziedzictwo w trosce o zabytki sakralne

Tematyka zabytków sakralnych będzie szeroko poruszana podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Tematyka zabytków sakralnych będzie szeroko poruszana podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się równolegle z Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. W panelu „Zabytki sakralne” przewidziano wykłady poświęcone m.in. zagadnieniom ochrony tych obiektów czy aspektom prawnym. Targi Dziedzictwo zaplanowane na 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Zabytkowe obiekty sakralne wraz z dziełami sztuki kościelnej stanowią ważną część dziedzictwa narodowego. Ogółem w polskich diecezjach znajduje się prawie 33,5 tysiąca obiektów zabytkowych, z czego ponad 12 tysięcy wpisanych jest do rejestru zabytków. Do kategorii nieruchomych zabytków sakralnych zaliczane są m.in. dzieła architektury i budownictwa sakralnego, zespoły budownictwa kościelnego, cmentarze oraz miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne i działalność wybitnych osobistości lub instytucji kościelnych. Z kolei zabytki ruchome to dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, zbiory przedmiotów, jak np. szat liturgicznych, a także numizmaty, kościelne przedmioty historyczne czy instrumenty muzyczne.

Zabytki sakralne pod kompleksową ochroną

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kluczową rolę w ochronie zabytków odgrywa wojewoda. Zapisy w tym zakresie znajdują się również w Konkordacie, jak i dokumentach ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski. Do czynności związanych z ochroną zabytków należą inwentaryzacja, katalogowanie oraz fizyczna ochrona obiektów. Ta ostatnia dotyczy zarówno klęsk żywiołowych, sytuacji kryzysowych będących wynikiem np. konfliktów społecznych, jak i kradzieży czy aktów wandalizmu, na które często narażone są obiekty sakralne ze względu na wysoką wartość historyczną, artystyczną i kolekcjonerską. System postępowania w przypadkach zagrożenia wymaga więc skoordynowanych działań różnych instytucji państwowych, samorządowych i kościelnych oraz wyspecjalizowanych służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i formacji obrony cywilnej.

 

Zakres tematyczny panelu

Szczegółowa tematyka tego obszaru dziedzictwa narodowego zostanie omówiona podczas panelu „Zabytki sakralne” organizowanego przez Stowarzyszenie Starożytników, firmę Archaios oraz firmę MT Targi Polska, organizatora Targów Dziedzictwo. Do współpracy zaproszono także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Kancelarię Prawną Elżanowski, Cherka & Wąsowski oraz Komisję ds. dziedzictwa Konferencji Episkopatu Polski.

Prelegenci podczas wystąpień omówią m.in. specyfikę zabytków sakralnych, kwestie związane z ochroną, współpracę diecezjalnych konserwatorów zabytków, obszary formalno-prawne czy procedury naboru do programów europejskich. Poza tym opowiedzą o muzeach diecezjalnych i nowych formach przestępczości zorganizowanej przeciw zabytkom. Specjaliści zaprezentują także wybrane projekty konserwatorskie oraz przybliżą problemy konserwacji sakralnych obiektów drewnianych na przykładzie cerkwi kościoła prawosławnego.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa - biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Wojciecha Woźniaka - naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podobne artykuły