Artykuł Dodaj artykuł

Przyjmowanie Komunii podczas Mszy Świętej

Przyjmowanie Komunii to dla chrześcijanina najważniejszy moment podczas sprawowanej Mszy Świętej. Warunkiem przyjęcia sakramentu jest stan łaski uświęcającej czyli wyrzeczenie się życia w grzechu i przywiązania do niego. Komunię Świętą należy przyjąć z czystym sercem i pokorą.

Przyjmowanie Komunii to dla chrześcijanina najważniejszy moment podczas sprawowanej Mszy Świętej. Warunkiem przyjęcia sakramentu jest stan łaski uświęcającej czyli wyrzeczenie się życia w grzechu i przywiązania do niego. Komunię Świętą należy przyjąć z czystym sercem i pokorą.

Najważniejszym aspektem podczas przystąpienia do Komunii Świętej jest obecność Jezusa Chrystusa - Syna Bożego, który przychodzi do człowieka pod postacią chleba i wina. Chleb to Ciało, wino - Krew, którą Zbawiciel przelał na Krzyżu dla naszego zbawienia. Dla wierzących, moment przyjmowania Przenajświętszego Ciała i Krwi ma głębokie znaczenie duchowe.

Hostie i komunikanty komunijne zamawiane są hurtowo w sklepach liturgicznych, cały proces przemienienia następuje podczas Mszy Świętej, kiedy kapłan odmawiając specjalną modlitwę przyczynia się do przeobrażenia w Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa.

komunikanty komunijne

Ustanowienie Sakramentu Eucharystii

Komunia Święta ustanowiona została przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. To właśnie wtedy chleb i wino po raz pierwszy zmieniły swoją postać, przeobrażając się w przenajświętsze ciało i krew Syna Bożego. Moment ustanowienia Eucharystii, przedstawiony został przez 3 ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza a także w Liście do Koryntian.

Wieczerza Pańska w I. Liście św. Pawła do Koryntian

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Ewangelia Według Świętego Łukasza - Łk 22, 14-20

"A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana."

Ewangelia Według Świętego Marka - Mk 14, 22-25

"A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym»."

Ewangelia Według Świętego Mateusza - Mt 26, 26-29

"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»."

Pismo Święte

Jak prawidłowo przyjąć Komunię Świętą?

Przekonania dotyczące Najświętszego Sakramentu na przestrzeni wieków znacząco się zmieniły. Pierwsi chrześcijanie, niemal codziennie uczestniczyli we Mszy Świętej, przyjmując Komunię, taki zwyczaj wchodził w normalny szyk dnia - codziennie spotykali się na Mszy Św., by wspólnie przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. Wraz z upływem czasu, zwyczaje się zmieniły, Komunia Święta, zaczęła być traktowana jako wyróżnienie, ludzie rzadziej przyjmowali Komunię i z większą rozwagą podchodzili do tej wyjątkowej chwili. Zaczęto zwracać uwagę na całkowitą czystość serca, prawidłową postawę i na to jak należy się zachować przed i po przyjęciu Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Okres średniowiecza i zmiana nastawienia

Epoka średniowiecza to czas, kiedy duży nacisk kładziono na niższość, grzeczność i posłuszność człowieka względem wielkich rzeczy. Z tego względu, całkowicie zmieniło się podejście do religii. Większe znaczenie zaczęła mieć pokuta, która analogicznie stała się bardziej restrykcyjna. Wprowadzone zasady szybko sprawiły, że chrześcijanie zaczęli rzadziej przyjmować Najświętszy Sakrament. Spowiedź i kara za grzechy w dużej mierze brała górę nad chęcią pełnego uczestniczenia w Eucharystii. Z biegiem czasu, częstotliwość przyjmowania Komunii znacznie spadła, ograniczano się niemal do 2-3 razy do roku. Strach przed przyjmowanie sakramentu, będąc w "ciężkich mrokach grzechu", doprowadził do sytuacji, kiedy w 1215 roku na Synodzie Laterańskim, pod groźbą ekskomuniki zobowiązano ludność do przyjęcia Komunii przynajmniej jeden raz w roku. Zagrożono nawet, że jeżeli obowiązek ten nie będzie należycie przestrzegany, wierni stracą prawo do uczestniczenia we mszy i KATOLICKIEGO POCHÓWKU. Szansa na zmianę nastawienia pojawiła się po Soborze Trydenckim, kiedy sytuacja się odwróciła i zaczęto namawiać do częstszego przyjmowania komunii. Barierę ciągle stanowiła jednak spowiedź, chrześcijanin miał wówczas obowiązek odbycia pokuty każdorazowo, przed przyjęciem Komunii, obowiązek zniósł dopiero papież Pius X.

Jak przyjmujemy Komunię dzisiaj?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, moment przyjęcia Najświętszego Sakramentu jest dla chrześcijan najważniejszy podczas sprawowanej przez kapłana Mszy Świętej. Ważna jest postawa zewnętrzna i skupienie. Osoba przyjmująca Komunię musi być w pełni świadoma wagi tej chwili a swoją postawą okazywać szacunek do najświętszych tajemnic wiary. Ważna jest odpowiednia postawa ciała, w naszym kraju Komunię Świętą można przyjmować na stojąco lub klęcząc. Do stołu Pańskiego powinniśmy podchodzić z należytą powagą, pobożnością i spokojem, jednak bez przesadnego demonstrowania swojej pobożności. Osoby przystępujące do przyjęcia sakramentu w pozycji stojącej, przed podejściem do ołtarza powinny przyklęknąć na jedno kolano, jeżeli nie jest to możliwe, można również wykonać skłon.

Kapłan podaje Komunię Świętą, posługując się przy tym słowami "Ciało Chrystusa" na co osoba przyjmująca odpowiada "Amen". Całość wydarzenia ma charakter chwili uroczystej i wyniosłej i jest najważniejszym momentem całej Mszy Św. Po przyjęciu Komunii, wierni modlą się w skupieniu.

Czy można przyjmować Komunię Świętą na rękę?

Decyzją biskupów z dnia 9 marca 2005 roku, pierwszą, wiodącą metodą przyjmowania Komunii Świętej jest podanie jej do ust. Jeżeli jednak, z jakichś przyczyn wierny zdecyduje, że komunikant ma zostać podany na rękę, kapłan może mu jej udzielić również w taki sposób. W sytuacji, kiedy komunikant ma zostać podany na rękę, wierny musi zachować odpowiednią postawę i prawidłowym ułożeniu rąk. Jak prawidłowo przyjąć komunię podawaną przez kapłana na rękę? Oto najważniejsze wskazówki:

Komunikant powinien zostać podany na lewą dłoń wiernego, podtrzymaną przez prawą. Po podaniu komunikanta przez kapłana, wierny powinien stojąc przed nim (nie wolno odchodzić od ołtarza), prawą dłonią włożyć Hostię do ust.

moment przyjmowania Komunii Świętej

Ile razy w ciągu dnia można przyjąć Komunię

Temat, który nieustannie budzi sporo wątpliwości. Jedno uznają, że tylko raz, inni natomiast zgodnie twierdzą, że w ciągu jednego dnia można dwa a nawet trzy razy przyjąć Komunię - co jest prawdą?

Historia chrześcijaństwa, obrazuje nam jak często zmieniało się podejście do tematu przyjmowania Komunii. Radykalne zmiany pojawiają się w okresie średniowiecza, to właśnie wtedy pokuta stała się niemal ważniejsza od możliwości pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Bez przystąpienia do spowiedzi, nie można było przyjąć Chrystusa do swojego serca. Panował czas restrykcyjnego przestrzegania przyjętych zasad, człowieka traktowano jako grzesznika, który z uwagi na ciężkie postępki nie może czuć się swobodnie i pewnie. Strach przed surowością i mściwością Bożą stał się powszechny. Komunię przyjmowano więc rzadko, często ograniczano się do dwóch a nawet jednego razu w ciągu roku, ludziom ciężko było wyobrazić sobie codzienne przyjmowanie Ciała Chrystusa, a co dopiero możliwość kilkukrotnego przystąpienia do Eucharystii w ciągu jednego dnia

Całe szczęście, czasy się zmieniły. Dziś nieco swobodniej podchodzimy do tematu. Osoby głęboko wierzące, starają się jak najczęściej w pełni uczestniczyć w Eucharystii, przyjmując Jezusa do swojego serca. Coraz częściej pojawia się więc pytanie - Ile raz w ciągu jednego dnia mogę przystąpić do Komunii Świętej? - Odpowiedź brzmi następująco - 2 RAZY ale są pewnie warunki.

Warunkiem ponownego przystąpienia do Stołu Pańskiego jest pełne uczestnictwo w Mszy Świętej. Pierwszym razem, możesz przyjąć Komunię wstępując do Kościoła kiedy idziesz rano do pracy, jeżeli planujesz uczestnictwo również w wieczornej Eucharystii, warunkiem jest uczestnictwo w niej w całości a nie jedynie końcowej części. Obowiązujące zasady, podyktowane są szacunkiem do Najświętszego Sakramentu.

Dla Chrześcijan, moment przyjęcia Komunii, jest chwilą wyniosłą. Przyjmujemy do swojego serca Chrystusa, co czyni nasze życie pełniejszym i zgodnym z wolą Bożą. Życie w stanie Łaski Uświęcającej, daje nam szansę na Bożą bliskość na co dzień i łatwiejszy dostęp do raju po śmierci.