Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie Dodano: 2019-12-02 2019-12-02 | ID oferty: 224977 Źródło: praca.pl

Numer referencyjny: 57905Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca na wysokości powyżej 3 m,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • dokonywanie rozpoznania, ocenianie planowanych zadań inwestycyjno-remontowych (między innymi pod względem lokalizacji, uzbrojenia terenu, możliwości realizacji, uwarunkowań techniczno-budowlanych, ekonomicznych, środowiskowych i innych), szacowanie kosztów zadania i opracowywanie programu inwestycji,
 • ustalanie zakresu dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z przepisów prawa budowlanego lub wewnętrznych przepisów Komendy Głównej Policji,
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,
 • angażowanie i koordynowanie pracą specjalistów z branży budowlanej i elektrycznej w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji na etapie planowania zadania i zapewnienia pełnego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania – podczas prac projektowych i wykonywania robót budowlanych, włącznie z ich odbiorami,
 • współuczestniczenie w zarządzaniu obiektami budowlanymi w zakresie dokonywania ich oceny technicznej, przedstawiania rozwiązań innowacyjnych służących poprawie warunków eksploatacyjnych, szacowania wartości robót budowlanych, podejmowania działań w przypadku wystąpienia awarii.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności sanitarnej,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych,
 • ustawowe uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przynależność do Zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa (terminowe uiszczanie składek członkowskich i opłat tytułem obowiązkowego ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności zawodowej),
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania w budownictwie,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność i operatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność przewidywania,
 • szybkość działania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego AutoCAD,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przynależności do Zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa (z aktualną opłaconą składką członkowską i ubezpieczeniem OC),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-12 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Skontaktuj się z firmą:

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi sacro.com.pl!
Dziękujemy!