VTS volcanoVTS volcano

Przetarg

Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
ul. Witomińska 76,81-311 Gdynia
tel. 0-58 660-89-50
fax. 0-58 660-89-69
e-mail: j.turosz@zck.pl
http:// http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629769-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni: Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 19099486900000, ul. ul. Witomińska  76 , 81-311  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 660-89-50, e-mail j.turosz@zck.pl, faks 0-58 660-89-69.
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie,poprzez kuriera,osobiście
Adres:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia określony nazwą „Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” obejmuje sukcesywne dostawy trumien i akcesoriów pogrzebowych w zakresie rzeczowym i w szacunkowych ilościach, podanych poniżej. Zakres rzeczowy obejmuje dostawy trumien i akcesoriów pogrzebowych w następującym asortymencie i ilościach:1. Trumny, akcesoria pogrzebowe – ogólna charakterystyka:a) wieko, boki wykonane z drewna litego liściastego twardego i miękkiego, sezonowanego, suchego, klasy I o gr. min. 22mm poddanego pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone,b) wyposażenie: poduszka wnętrza wybita jasnym, jednokolorowym materiałem atłasowym, koronki, okucia i uchwyty metalowe lub z tworzywa sztucznego, wizerunek metalizowany, c) dno i poduszka z warstwą materiału chłonnego,d) dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko, e) powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem, metodą natryskową, - nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności, - łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, f) dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin,g) waga trumny dla osoby dorosłej dębowa powinna wynosić około 60 kg, z innego drewna około 45 kg, h) trumna kremacyjna wykonana z drewna miękkiego liściastego, nielakierowana, nie może posiadać elementów metalowych,i) krzyże, pale i ramy - wykonane z drewna liściastego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin.1.1. Parametry techniczne: a) trumna standardowa ma wymiary zewnętrzne: długość min. 192 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość min. 50 cm, grubość deski min. 22 mm,b) trumna dziecięca ma wymiary zewnętrzne: długość od 30 cm do 150 cm, pomalowana farbą białą poliuretanową,c) trumna ekshumacyjna ma wymiary zewnętrzne: długość do 200 cm (w zależności od zamówienia), szerokość 30 cm, wysokość 30 cm,d) powierzchnia zewnętrzna trumny ma być malowana minimum dwukrotnie lakierem poliuretanowym w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową lub bejcą rozpuszczalnikową a trumny kremacyjne bejcą wodną,e) zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Trumny wykonane muszą być z drewna suchego. Nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej.1.2. Rodzaje trumien oraz szacunkowa ilość ich dostaw:a) Trumna kremacyjna z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta bejcą wodną, wieko proste, bez okuć, zakrętki plastikowe, wysokie nóżki - szt. 300,b) Trumna kremacyjna dziecięca do 100 cm z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta bejcą wodną, wieko proste, bez okuć, zakrętki plastikowe, wysokie nóżki - szt. 5,c) Trumna ekshumacyjna z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta bejcą wodną, wieko proste, bez okuć, zakrętki plastikowe - szt. 20, d) Trumna dziecięca dla płodu do 40 cm, z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta białą farbą, wieko proste, krzyż w kolorze złotym wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe w kolorze złotym - szt. 5e) Trumna dziecięca od 40 cm do 70 cm, z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta białą farbą, wieko proste, krzyż w kolorze złotym wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe w kolorze złotym - szt. 2,f) Trumna dziecięca od 71 cm do 100 cm, z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta białą farbą, wieko proste, krzyż w kolorze złotym wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe w kolorze złotym - szt. 2, g) Trumna dziecięca od 101 cm do 150 cm, z drewna topolowego, sosnowego lub bukowego, pokryta białą farbą, wieko proste, krzyż w kolorze złotym wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe w kolorze złotym - szt. 2, h) Trumna tradycyjna standardowa, z drewna topolowego lub bukowego, wieko proste, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 80,i) Trumna tradycyjna standardowa, z drewna topolowego lub bukowego, wieko proste, po bokach płaskorzeźba wykonana z tworzywa sztucznego, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 30, j) Trumna tradycyjna z drewna topolowego lub bukowego, typ niemiecki, włoski, belgijski, wieko proste lub zwężane, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 30, k) Trumna tradycyjna standardowa, z drewna dębowego, wieko proste lub zwężane, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 80, l) Trumna tradycyjna z drewna dębowego, typ niemiecki, włoski, belgijski, wieko proste lub zwężane, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 50,m) Trumna królewska z drewna topolowego, wieko półokrągłe, kopulaste, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 10, n) Trumna królewska z drewna topolowego, wieko półokrągłe, kopulaste, dzielone na pół, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 10,o) Trumna królewska z drewna dębowego, wieko półokrągłe, kopulaste, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 5,p) Trumna królewska z drewna dębowego, wieko półokrągłe, kopulaste, dzielone na pół, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka - szt. 5,q) Trumna amerykańska z drewna topolowego, wieko półokrągłe, kopulaste, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka, wykończenie ekskluzywne z kołderką - szt. 5,r) Trumna amerykańska z drewna dębowego, wieko półokrągłe, kopulaste, otwierane na zawiasach, krzyż z wizerunkiem wykonany z tworzywa sztucznego, zakrętki plastikowe, uchwyty plastikowe, kolor jasny, ciemny lub cieniowany, w macie lub połysku, z koronką wpuszczoną do środka, wykończenie ekskluzywne z kołderką - szt. 52. Akcesoria pogrzebowe – Zamawiający przez akcesoria pogrzebowe rozumie ramy (obrzeża) montowane na grobach ziemnych wykonane z drewna oraz krzyże i pale nagrobne wykonane z drewna. 2.1. Rodzaje ram drewnianych oraz szacunkowa ilość ich dostaw: a) Rama drewniana, standardowa w kolorze jasnym lub ciemnym, lakierowana lub bejcowana, o wymiarach zewnętrznych: szerokość min. 66 cm, długość min. 170 cm - szt. 100, b) Rama drewniana, mała, na grób urnowy lub dziecięcy w kolorze jasnym, ciemnym, lub malowana na biało, lakierowana lub bejcowana, o wymiarach zewnętrznych: szerokość min. 40 cm, długość min. 70 cm - szt. 40.2.2. Rodzaje krzyży i pali nagrobnych oraz szacunkowa ilość ich dostaw:a) Krzyż z drewna topolowego, standardowy o wymiarach: szerokość ramion min. 50 cm, długość min. 160 cm, w kolorze jasnym lub ciemnym, lakierowany - szt. 350,b) Krzyż z drewna topolowego, dziecięcy, w kolorze białym, o wymiarach: szerokość ramion min. 50 cm, długość min. 160 cm - szt. 10,c) Pal z drewna topolowego, standardowy o wys. min. 160 cm, w kolorze jasnym lub ciemnym, lakierowany - szt. 10.UWAGA Podane wyżej ilości dostaw są ilościami szacunkowymi wyliczonymi na podstawie ilości dostaw planowanych w okresie zamówienia i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń odszkodowawczych.3. Warunki realizacji zamówienia:3.1 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu trumien i akcesoriów pogrzebowych wskazanych w SIWZ.3.2 Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy na każde zamówienie, złożone pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie w terminie wynikającej ze złożonej oferty.3.3 Dostawy odbywać się będą w dni robocze. Przez dni robocze należy rozumieć dni przypadające od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem, gdy w ten dzień przypada ustawowy dzień wolny od pracy) w godzinach 8:00 – 14:00.3.4 Miejsce realizacji zamówienia: zamówione trumny i akcesoria pogrzebowe należy dostarczyć wraz z wniesieniem i ustawieniem – w zależności od potrzeby Zamawiającego do: a) magazynu na cmentarzu komunalnym w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76,b) magazynu na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia trumien i akcesoriów pogrzebowych w pełni odpowiadającym wymaganiom jakościowym zgodnie z obowiązującymi normami.3.6 Koszty dostaw ponosi Wykonawca poprzez uwzględnienie ich w cenie produktu.3.7 Trumny i akcesoria pogrzebowe niespełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Wszelkie koszty wymiany ponosi Wykonawca.3.8 Rozliczenie dostaw odbywać się będzie za miesiące kalendarzowe. Po każdym zakończonym miesiącu Wykonawca wystawi fakturę dla każdego magazynu odrębnie na podstawie dokumentów potwierdzających przyjęcie towarów w danym miesiącu. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy w terminie wynikającym z przedstawionej oferty liczonym od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEFexpert (link do platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj). Dane konta Zamawiającego – nazwa podmiotu: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, adres PEF: 58610886483.9 Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary, np. dłuższych, szerszych.3.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości trumien oraz wyrobów pogrzebowych niż to określono w SIWZ i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.3.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w danej kategorii towarów, jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami towarów, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację niniejszej umowy, określonego w formularzu ofertowym.

II.5) Główny kod CPV: 39296100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39296000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień albo zezwoleń albo licencji albo koncesji. Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. O ile nie jest on dostępny w publicznych, otwartych i bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w oświadczeniu - dot. to np. KRS, CEiDG
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:1) formularz ofertowy - zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,2) formularz specyfikacji cenowej zgodny, co do treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,4) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w oświadczeniu. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,5) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji dostępnych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii, 6) dowód wniesienia wadium.7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:. 7 500,00 zł (słownie: siedem tys. pięćset zł 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu,2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,2.3. gwarancjach bankowych,2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni o numerze 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – przetarg nieograniczony na dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla ZCK w Gdyni” sygn. postęp. EZP/04/2019”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Wadium wniesione w:5.1. poręczeniach lub gwarancjach bankowych,5.2. gwarancjach ubezpieczeniowych,5.3. poręczeniachnależy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 – sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 14 30. Kopie dokumentu wadium należy załączyć do oferty.6. Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania przez Zamawiającego wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 Pzp. 7. Możliwe jest złożenie wadium (z wyjątkiem składanego w formie pieniężnej) w ten sposób, że Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez siebie „za zgodność z oryginałem”, a oryginał przekaże w kopercie z ofertą nie spinając go z ofertą.8. Termin wniesienia wadium: do dnia 10.12.2019 r. do godz. 13009. Wadium wnoszone w pieniądzu uznane będzie za wniesione w terminie tylko w przypadku wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na wniesienie wadium.10. Zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp, Zamawiający zwraca wadium:10.1 na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10.2. niezwłocznie wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust 13. 10.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,14.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy30,00
Termin płatności faktury10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1.1 siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy,1.2 rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,1.3 zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego,1.4 gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych,1.5 w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia wykonawcy (brutto).2. Wszystkie postanowienia wymienione pkt 1 niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp:3.1 zmiana danych teleadresowych,3.2 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH