VTS volcanoVTS volcano

Przetarg

ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. (z zastrzeżeniem opcji)

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5,97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 447 237 353
fax. 447 233 489
e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl
http:// www.mopstomaszow.naszops.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629832-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim: ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. (z zastrzeżeniem opcji)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, krajowy numer identyfikacyjny 47007280000000, ul. ul. Cekanowska  5 , 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 237 353, e-mail mopstomaszow@poczta.onet.pl, faks 447 233 489.
Adres strony internetowej (URL): www.mopstomaszow.naszops.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mopstomaszow.naszops.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
/mopstomaszow/SkrytkaESP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. (z zastrzeżeniem opcji)
Numer referencyjny: MOPS.IV.3711.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania go osobom wskazanym przez Zamawiającego w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. (z zastrzeżeniem opcji) w maksymalnej ilości 205 wydanych posiłków dziennie, łącznie 58.380 posiłków, w tym:◦ Maksymalnie 150 posiłków dziennie – maksymalnie 38.250 posiłków w trakcie trwania umowy – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, wydawanych w punkcie/punktach żywieniowym/żywieniowych w dzielnicy Centrum;◦ Maksymalnie 55 posiłków dziennie – maksymalnie 20.130 posiłków w trakcie trwania umowy – wraz z usługą dowozu do domu klienta na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego we wszystkie dni tygodnia. Na dni wolne od pracy tj. niedzielę i święta przewiduje się dowóz gorącego posiłku w soboty lub w dni poprzedzające święta. W przypadku niewykorzystania którejkolwiek z maksymalnej ilości posiłków określonych powyżej niewykorzystana ilość posiłków zwiększa kolejny maksymalny limit posiłków.2. Miejsce wydawania posiłków – lokal (zwany dalej jako „punkt żywieniowy”) spełniający wymogi sanitarno – higieniczne dopuszczony przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażony w wc, i umywalkę (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępny bezpłatnie dla klientów MOPS. W lokalu winno znaleźć się miejsce na pozostawienie okrycia wierzchniego (wieszaki). Punkt wydawania posiłków musi być zlokalizowany w budynku ogrzewanym, w którym zorganizowane będzie co najmniej 40 miejsc siedzących (przy stołach). W przypadku konsumpcji posiłku na miejscu, Wykonawca musi zapewnić klientom własne naczynia ceramiczne i metalowe sztućce. Pozostałe osoby uprawnione do otrzymania gorącego posiłku będą otrzymywały posiłki na wynos, w naczyniach jednorazowych. Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, odpowiednie do rodzaju posiłku, tj. naczynie głębokie na zupę i naczynie na drugie danie wraz z surówką. Naczynia jednorazowe winny posiadać atest higieniczny PZH, dopuszczające naczynia do kontaktu z żywnością.3. Gorący posiłek winien być wydawany klientom MOPS na podstawie list wystawionych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wydania posiłku innej osobie niż klient MOPS uprawniony do jego otrzymania bez pisemnego upoważnienia do odbioru posiłku potwierdzonego przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka.4. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 6. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia winny posiadać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, zgodnie z przepisami prawa.7. Gorący posiłek będzie wydawany na miejscu w godzinach od 11.00 do 14.00, w punkcie wydawania posiłków, który spełnia wymogi sanitarne na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w dzielnicy Centrum. Dzielnica Centrum obejmuje w rozumieniu niniejszej specyfikacji obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdujący się pomiędzy ulicami: Mościckiego, Mireckiego, Nowy Port, Wodnej, Św. Antoniego, O. Lange, Jana Pawła II, Podleśnej, Legionów, Piłsudskiego, Gen. Józefa Hallera, Mostowej, Zawadzkiej, Orzeszkowej, Barlickiego, Warszawskiej, Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II, Podleśnej, Gen. Józefa Bema.8. UWAGA: Zamawiający ustanawia dodatkowe kryterium oceny ofert, tj. wydawanie posiłków dla minimum 30 klientów MOPS w drugim punkcie żywieniowym zlokalizowanym w dzielnicy Centrum, w którym będą wydawane posiłki, spełniającym wymagania SIWZ (opis punktu wydawania gorących posiłków powyżej), jako fakultatywny element zamówienia dodatkowo punktowane przy ocenie wyboru oferty.9. W przypadku gorących posiłków dowożonych do domu klienta gorący posiłek (posiłek na wynos) musi być dowieziony w godzinach od 11.00 do 15.00 środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności spełniającymi podstawowe wymagania sanitarno – higieniczne.10. Gorący posiłek (zestaw obiadowy) winien składać się z potraw tradycyjnych tj. zupy i II dania.Każdy gorący posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55322000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualną decyzję, zezwolenie, opinię, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie żywienia zbiorowego w zakładzie gastronomicznym, w którym będą przygotowane lub wydawane posiłki oraz aktualną decyzję zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1. dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą przygotowywać i wydawać gorące posiłki posiadają przygotowanie zawodowe gastronomiczne, kucharz lub ukończony kurs gastronomiczny uprawniające do wykonywania usługi – załącznik nr 5 do SIWZ;2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów, polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu lub dostarczaniu gorących posiłków dla co najmniej 200 osób dziennie, średnio 5 razy w tygodniu, niezależnie od okresu jej wykonywania;3. posiada prawo do dysponowania lokalem (punktem żywieniowym) na czas nie krótszy niż na czas trwania zamówienia.Uwaga: w przypadku świadczenia wydawania posiłków w drugim dodatkowym punkcie żywieniowym, w celu wykazania spełniania dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca złoży dodatkowo w/w oświadczenie dotyczące tego lokalu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Załącznik nr 5 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia stanowiące załącznik do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualną decyzję, zezwolenia, opinie, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie żywienia zbiorowego w zakładzie gastronomicznym, w którym będą przygotowane i wydawane posiłki oraz aktualną decyzję zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ.2. Wykaz osób (y), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przygotowanie gorącego posiłku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem warunku określonego w Rozdziale III pkt. 2.3.1. SIWZ; 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale III pkt 2.2. SIWZ;4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów, polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu lub dostarczaniu gorących posiłków dla co najmniej 200 osób dziennie, średnio 5 razy w tygodniu, niezależnie od okresu jej wykonywania, wraz z podaniem ich wartości, podmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania lokalem (punktem żywieniowym) na czas nie krótszy niż na czas trwania zamówienia oraz posiadanym tytule do jego dysponowania np. użyczenie, własność, dzierżawa, najem itp.;Uwaga: w przypadku świadczenia wydawania posiłków w drugim dodatkowym punkcie żywieniowym, w celu wykazania spełniania dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca złoży dodatkowo w/w oświadczenie dotyczące tego lokalu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wykonywanie zamówienia w dwóch punktach wydawania posiłków40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:1) zmiany rzutujące na wynagrodzenie:- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;2) zmiana miejsca wydawania posiłków po zaaprobowaniu tej zmiany przez Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem oraz wymagań dotyczących lokalu określonych w SIWZ;3) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH