Przetarg

Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020

13-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Tczew
ul. Lecha 12,83-110 Tczew
tel. (058) 530 51 32
fax. (058) 530 51 30
e-mail: inwestycje@gmina-tczew.pl
http:// www.bip.gmina-tczew.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501852-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Gmina Tczew: Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczew, krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12 , 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, złożenie oferty osobiści w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012r. - Prawo pocztowe
Adres:
ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020
Numer referencyjny: RIT.271.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na „Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020”.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.Zamówienie podzielone jest na następujące części:Część I - Wycinka drzew w pasach drogowycha) wycinka drzewa, b) frezowanie pnia. Część II - Podcinanie korony drzew w pasach drogowych Część III - Nasadzenie drzew w pasach drogowychCzęść IV - Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew) w pasach drogowych; Część V - Prace porządkowe; a) sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników, b) sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych. Część VI - Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych; a) ręczne wykaszanie traw, b) uprzątnięcie ściętej trawy. Część VII - Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych; a)mechaniczne wykaszanie traw, b)uprzątnięcie ściętej trawy. Część VIII - Czyszczenie studzienek deszczowych/ studni chłonnych/ separatorów/ osadników/ wpustów ulicznych. Część IX - Sprzątanie wiat przystankowych. Część X - Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego w celu bieżącego utrzymania pasów drogowych. Część XI – Utrzymanie terenów zielonych.Ustalenia dodatkowe:1)Drewno pozyskane w związku z prowadzonymi pracami (dot. cz. I, II, IV) oddane zostaje do dyspozycji Wykonawcy prowadzącego prace. Wykonawca kalkulując swą ceną powinien ten fakt uwzględnić i cenę odpowiednio pomniejszyć (uzyskana darowizna). 2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych ilości na dzień prowadzenia postępowania. Przybliżony harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Wykonawca będzie wykonywał prace sukcesywnie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Tczew. 3)Wartości ilości podane w formularzu oferty są wartościami szacunkowymi służące jedynie do wyliczenia ceny oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego podanych ilości w formularzu ofertowym. 4)UWAGA: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę jednostkową dla wyodrębnionych w druku oferty prac pomnożoną przez szacunkową ilość.5)Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej. 6)Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za usługę, niezbędnych do prawidłowego jej wykonania, zgodnie z SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.7)Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Cena ofertowa za jedną sztukę, m2, mb lub km musi obejmować kompleksowo koszty wykonania usługi (zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym rozdziale), w tym m. in wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dojazd do miejsca wykonywanych prac na terenie Gminy Tczew, paliwo na realizowane usługi, wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze itp.), środki czystości, grabie, wywóz, utylizacja itp. oznakowanie miejsca prowadzonych prac, pracę ludzi oraz sprzętu wraz z wynagrodzeniem operatora. 8)Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizowaną usługą. 9)Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi. 10)Koszty dojazdów i powrotów w związku z prowadzonymi pracami obciążają Wykonawcę. 11)Koszty objazdów z pracownikiem Zamawiającego, w celu np. wskazania lokalizacji prac, zakresu prac, odbioru wykonanych prac, pokrywa Wykonawca. 12)Prace związane z wycinką drzew, krzaków i odrostów drzew należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 13)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców. 14)Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych. 15)Nie dopuszcza się pozostawienia nieczystości (w tym krzaków i drzew) w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości. Zakazuje się składowania gałęzi, urobku itp. na poboczach dróg. 16)Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru. 17)Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (zgodnie z zakresem prac i wg potrzeb - kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze). 18)Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone. 19)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia linii napowietrznych, budowli, ogrodzeń itp., ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.20)Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanych prac. 21)Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. minimum: W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę. 22)Czas reakcji Wykonawcy (dla każdej części) nie może być dłuższy niż 5 (kalendarzowych) dni od momentu uzyskania informacji o konieczności wykonania prac. Czas realizacji zadania dla każdej części (nie dłużej niż): I – 2szt/dzień, II-20szt./dzień, III-20 szt./na dzień, IV-1000mb lub 100 szt./dzień, V- 100 m2 lub 200 mb /dziennie, VI- 1500 m2/dziennie, VII- 6km/dziennie, VIII – 20 szt./dziennie, IX-5 szt./dziennie, X-1000 m2./dziennie, chyba, że harmonogram prac, będzie to precyzował inaczej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla ich użytkowników. 23)W przypadku, gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym, a w przypadku prac w ciągu drogi publicznej także z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Tczewie (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót.24)Zamawiający na bieżąco będzie kontrolować jakość i zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek Zamawiającego. 25)Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.26)Rozliczanie następować będzie na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 27)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.28)W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XXVI niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5
77211400-6
77211500-7
90611000-3
90912000-3
77312000-0
45233141-9
77310000-6
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY DO UMOWY1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:1)wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto,2)zmiana spowodowana koniecznością zmiany ilości wykonywania poszczególnych rodzajów czynności przyjętych w załączniku nr 1 do SIWZ (oferta), wskutek odmiennych warunków w stosunku do zakładanych, co skutkować będzie zmianą maksymalnego wynagrodzenia brutto.2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I - Wycinka drzew w pasach drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja obejmuje wycinkę drzewa bez frezowania pnia lub wycinkę drzewa wraz z frezowaniem pnia lub samo frezowania pnia drzewa, (Zamawiający w przypadku zlecenia wycinki drzewa wraz z frezowaniem pnia dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) a) • wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków, • wycięcie drzewa piłą mechaniczną (bez względu na obwód), • usunięcie i wywóz drzewa, gałęzi i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac, w szczególności usunięcie trocin), • Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, • oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę), • w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zadania zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. z 2019 poz. 1396) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, b) • frezowanie pnia na głębokość 10 cm poniżej powierzchni i zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie podłoża, • Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, • oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77211400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II - Podcinanie korony drzew w pasach drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• cięcia pielęgnacyjne drzew (niezależnie od ich wysokości), w tym także podcięcia przy pomocy podnośnika (koszowego, balkonowego lub innego), • maksymalnie cięcie - do 30% masy korony, usunięcie pędów, gałęzi konarów chorych martwych połamanych, niwelacja wad korony, poprawa statyki drzewa lub zapobieganie rozłamom, obniżenie wysokości drzew, usunięcie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, • Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konaryw sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, • w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2019 poz. 1396) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III - Nasadzenie drzew w pasach drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• nasadzenie drzew (o obwodzie pnia min. 4,0 cm, mierzonym na wys. 100 cm) liściastych (z gatunku: lipa, wierzba, klon, jesion, brzoza, jarzębina, itp. – wg wskazań Zamawiającego) z pominięciem drzew owocowych oraz gatunków topoli, wraz z opalikowaniem do wysokości min. 2 m ponad wysokość gruntu, • sporządzenie dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa lub CD) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru, • Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia pielęgnacji nasadzeń na okres min. 1 roku w taki sposób, aby nie dopuścić do ich uschnięcia lub innych uszkodzeń (w przypadku uschnięcia lub innych uszkodzeń drzewa Wykonawca dokona ponownego nasadzeniai ponownie zapewni roczną pielęgnację – aż do momentu tzw. „przyjęcia się” nasadzenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część IV - Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew) w pasach drogowych;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• pozycja może obejmować wykaszanie krzaków lub wycinanie odrostów drzew lub jednoczesne wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew, • wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew ograniczających skrajnię drogi, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających swobodny odpływ wód w rowach drogowych (ręczne/mechaniczne), • oczyszczenie odrostów drzew możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej do wysokości korony drzewa, • wycinka krzaków nisko przy gruncie - możliwie najbliżej gruntu, • szerokość usuwania krzaków: (w granicach drogi) nie więcej niż 1,5 mb mierzonego przy gruncie (wycinka krzaków ma na celu zapobiegnięcie pozostawania krzaków w świetle drogi), • usunięcie krzewów (wywóz) i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac), • oczyszczenie doraźne polegające na ręcznym zbieraniu odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77310000-6, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część V - Prace porządkowe;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników (ręczne/mechaniczne) z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, wywóz i utylizacja odpadów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie chodnika po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę), • sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych (ręczne/mechaniczne) na średnią szerokość 50 cm z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie sąsiadującym po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3, 77314100-5, 77312000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część VI - Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• pozycja może obejmować ręczne wykaszanie traw lub ręczne wykoszenie traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia ręcznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) • ręczne wykaszanie poboczy dróg gminnych (poboczy, rowów w pasach drogowych, skarp w pasach drogowych) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW, • wysokość koszenia – max. 4 cm. • realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa opadnie na jezdnię - Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), • Zamawiający nie precyzuje liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, • Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, • uprzątnięcie ściętej trawy, wywoź i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę), • doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część VII - Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• pozycja może obejmować mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg lub mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia mechanicznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy, dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) • mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych przy pomocy ciągnika rolniczego wraz z kosiarką rotacyjną, mechaniczną lub hydrauliczną, • uprzątnięcie ściętej trawy, wywóz i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację uprzątniętej trawy lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę), • wysokość koszenia – max. 4 cm. • realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni i poboczu drogi (Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), • Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, • szerokość koszenia (zgodnie z ukształtowaniem terenu) średnio - 1,5 mb wraz z okoszeniem drzew oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. słupki od znaków drogowych, bariery),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Część VIII - Czyszczenie studzienek deszczowych/ studni chłonnych/ separatorów/ osadników/ wpustów ulicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• oczyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych i osadników ze wszelkich zanieczyszczeń wraz z kanałami i przykanalikami doprowadzającymi/odprowadzającymi ścieki bez względu na średnicę oczyszczanego obiektu, • oczyszczenie kanałów i przykanalików w zakresie możliwym do oczyszczenia przy wlocie/wylocie studni/separatora, • wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3, 90912000-3, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Część IX - Sprzątanie wiat przystankowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• sprzątanie terenu wewnątrz wiaty przystankowej i na zewnątrz w zasięgu 2 m, • opróżnianie koszy na śmieci przy wiatach, • zamiatanie terenu i grabienie liści, • mycie szyb, konstrukcji i zadaszenia (jeżeli wiata posiada), • wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę), • usunięcie zawieszonych (zbędnych) reklam, ogłoszeń itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Część X - Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego w celu bieżącego utrzymania pasów drogowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• grabienie liści z terenu pasa drogowego, • wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów lub oświadczenie o utylizacji odpadów, najpóźniej w dniu przedłożenia faktury za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Część XI – Utrzymanie terenów zielonych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres danej części zadania obejmuje kompleksową usługę następujących prac:1. Wycinka drzew:Pozycja obejmuje wycinkę drzewa bez frezowania pnia lub wycinkę drzewa wraz z frezowaniem pnia lub samo frezowania pnia drzewa, (Zamawiający w przypadku zlecenia wycinki drzewa wraz z frezowaniem pnia dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla punktu a i b)a) wycinka drzew.• wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków,• wycięcie drzewa piłą mechaniczną (bez względu na obwód),• usunięcie i wywóz drzewa, gałęzi i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac, w szczególności usunięcie trocin),• Wykonawca ma za zadanie usunąć i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego,• oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów, • w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zadania zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz.1614 ze zm.) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę.Przewidywana ilość drzew do usunięcia – 20 szt.b) frezowanie pnia.• frezowanie pnia na głębokość 10 cm poniżej powierzchni i zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie podłoża,• Wykonawca ma za zadanie usunąć i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego,• oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów.Przewidywana ilość frezu – 20 szt.2. Podcinanie korony drzew.• cięcia pielęgnacyjne drzew (niezależnie od ich wysokości), w tym także podcięcia przy pomocy podnośnika (koszowego, balkonowego lub innego),• maksymalnie cięcie - do 30% masy korony, usunięcie pędów, gałęzi konarów chorych, martwych, połamanych, niwelacja wad korony, poprawa statyki drzewa lub zapobieganie rozłamom, obniżenie wysokości drzew, usunięcie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę,• Wykonawca ma za zadanie usunąć i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, • w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 poz. 142) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę.Przewidywana ilość drzew do podcięcia– 20 szt.3. Nasadzenie drzew• nasadzenie drzew (o wysokości min 1,5 m (ponad wysokość gruntu) liściastych z pominięciem drzew owocowych oraz gatunków topoli, wraz z opalikowaniem do wysokości min. 2 m ponad wysokość gruntu,• sporządzenie dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa lub CD) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru,• Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia pielęgnacji nasadzeń na okres min. 1 roku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uschnięcia lub innych uszkodzeń (w przypadku uschnięcia lub innych uszkodzeń drzewa Wykonawca dokona ponownego nasadzenia i ponownie zapewni roczną pielęgnację, aż do momentu tzw. „przyjęcia się” nasadzenia). Przewidywana ilość drzew do nasadzenia – 20 szt.4. Mechaniczne wykaszanie traw z terenów zieleni gminnej i boisk gminnych.• wysokość koszenia – max. 4 cm,• zagrabienie wraz z wywozem skoszonej trawy,• doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją.Wielkość areału do wykoszenie w ciągu okresu IV-X - 54,35 ha5. Ręczne wykaszanie traw z terenów stanowiących własność Gminy Tczew.• ręczne wykaszanie terenów stanowiących własność Gminy Tczew (m. in. okoszenie terenów świetlic wiejskich, remiz strażackich, placów zabaw) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW,• wysokość koszenia – max. 4 cm, • zagrabienie wraz z wywozem skoszonej trawy,• realizacja usługi nie może spowodować zalegania trawy na sąsiednich działkach – w szczególności drogowych (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa będzie zalegać na terenach innych Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie),• Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu,  doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją.Wielkość areału do wykoszenie w ciągu okresu IV-X – 9,66 ha, brak stałego harmonogramu koszeń, lista koszeń zgłaszana mailowo.6. Sprzątanie placów zabaw.• sprzątanie terenu placu zabaw (teren ogrodzony lub w przypadku braku ogrodzenia – 5 m w zasięgu urządzeń zabawowych),• opróżnianie koszy na śmieci,• zamiatanie terenu i grabienie liści,  wywóz i utylizacja odpadów.Liczba sprzątań w czasie roku: 10 szt.7. Cięcie i kształtowanie żywopłotu.• cięcie i kształtowanie żywopłotu (z góry i z boków) do wys. 2 m,• uporządkowanie terenu przez zebranie, zgrabienie przyciętych gałązek wraz z wywiezieniem.Długość żywopłotu: 150 mb, 1 zabieg w sezonie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77314100-5, 77211400-6, 77211500-7, 77310000-6, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: