Przetarg

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim

13-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4,57-343 Lewin Kłodzki
tel. 748 698 428
fax. 748 698 273
e-mail: inwestycje@lewin-klodzki.pl
http:// www.bip.lewin-klodzki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501925-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Gmina Lewin Kłodzki: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lewin Kłodzki, krajowy numer identyfikacyjny 89071812000000, ul. ul. Nad Potokiem  4 , 57-343  Lewin Kłodzki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 698 428, e-mail inwestycje@lewin-klodzki.pl, faks 748 698 273.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lewin-klodzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lewin-klodzki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lewin-klodzki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia z podziałem na 4 części jest opracowanie koncepcji, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim w ramach projektu „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną”.2. Projekt pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną” jest dofinansowany w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.3. Opis części zamówienia dotyczący składania ofert częściowych:Część 1 meble i inne wyposażenie - obejmuje dostawę, wniesienie i montaż następujących elementów wyposażenia pomieszczeń przyziemia, parteru, I piętra i poddasza szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: PRZYZIEMIE- szafa ubraniowa z ławeczką – 6 szt.- wieszak na ubrania stojący – 1 szt. - zasłona prysznicowa – 2 szt.- drabinka gimnastyczna – 1 szt.- lustra – 20 szt.- kosz – 5 szt.PARTER- stół jadalniany – 4 szt.- krzesło jadalniane – 16 szt.- szafa ubraniowa – 2 szt.- szafki kuchenne stojące z blatem roboczym – 1 kpl- kosz – 2 szt.I PIĘTRO- regał biblioteczny – 58 szt.- biurko narożne w łuku z nadstawką i kartoteką – 1 szt.- fotel biurowy – 1 szt.- biurko – 5 szt.- krzesło biurowe – 5 szt.- regał biblioteczny na zbiory multimedialne – 2 szt.- regał na czasopisma – 2 szt.- szafka na urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.- stolik na laptopa – 5 szt.- wieszak na ubrania stojący – 2 szt.- biurko – 1 szt.- fotel biurowy – 1 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 1 szt.- szafa aktowa – 1 szt.- stół jadalniany – 1 szt.- krzesło jadalniane – 3 szt.- szafa ubraniowa – 6 szt.- szafki kuchenne stojące z blatem roboczym – 1 kpl- stół konferencyjny – 1 szt.- krzesło konferencyjne – 38 szt.- kosz – 7 szt.PODDASZE- biurko – 8 szt.- krzesło biurowe – 8 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 7 szt.- kosz – 10 szt.Część 2 obejmuje opracowanie koncepcji oraz wyposażenie MUZEUM VIOLETTY VILLAS, szczegółowo opisanego w tabeli wyposażenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ: W ramach tej części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:1) opracowania koncepcji wystawienniczej (narracja)2) opracowania projektu wnętrza ze szczegółowym wyposażeniem obu sal wystawienniczych (A i B), sali projekcyjnej, projekt graficzny, nadzór nad produkcją i montażem;3) nadzór nad wykonaniem ekspozycji (produkcją) i montażem na miejscu;4) pozyskanie we własnym zakresie zdjęć, opracowań graficznych itp. i wszelkich majątkowych praw autorskich do nich na wszelkich polach eksploatacji o których mowa w § 14 umowy stanowiącej załącznik nr 5C do niniejszej SIWZ;5) wyposażenie pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem w wyposażenia i urządzenia oraz niezbędne instalacje pozwalające na funcjonowanie urządzeń, między innymi w wyposażenie i urządzenia określone poniżej:- biurko –1 szt.- fotel biurowy –2 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 1 szt.- szafa aktowa – 2 szt.- szafka na urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.- wieszaki szatniowe – 3 szt.- szklana lada recepcyjna – 1 szt.- szklana nadstawka na ladę – 1 szt.- gablota regałowa – 1 szt.- gablota regałowa – 1 szt.- kosz – 3 szt.Wyposażenie Sali wystawienniczej A:- gabloty stojące do Sali wystawienniczej – 3 szt.- gabloty stolikowe do Sali wystawienniczej – 3 szt.- wszystkie ściany od podłogi do wys. 250 cm. pokryte grafiką, zdjęciami wydrukowanymi na sztywnym podłożu,- arkusze plexi zadrukowane zdjęciami, podświetlane LED, 120x250cm, 3 sztuki, przymocowane do ściany,- arkusz plexi zadrukowany zdjęciem, 120x250cm, wiszący na środku Sali,- neon na ścianie: „Casino de Paris” albo „Violetta Villas”- stelaże podsufitowe do montażu oświetlenia – 2 szt.- siedziska (fotele, pufy, wyskie stołki) – 10 szt.Wyposażenie Sali wystawienniczej B:- gabloty stojące do Sali wystawienniczej – 4 szt.- gabloty stolikowe do Sali wystawienniczej – 4 szt.- wszystkie ściany od podłogi do wys. 250 cm. pokryte grafiką, zdjęciami wydrukowanymi na sztywnym podłożu,- arkusze plexi zadrukowane zdjęciami, podświetlane LED, 120x250cm, 3 sztuki, przymocowane do ściany,- arkusz plexi zadrukowany zdjęciem, 120x250cm, wiszący na środku Sali, - stelaże podsufitowe do montażu oświetlenia – kplWyposażenie Sali projekcyjnej:- 48 foteli kinowych ustawionych w 8 rzędach, siedziska składane, - wykonanie demontowalnej podłogi amfiteatralnej, - mała scena przed ekranem,- projektor - uchwyt sufitowy do projektora,- rozwijany elektrycznie ekran, - nagłośnienie i oświetlenie kinowe, - elektrycznie rozsuwana kurtyna.- mikrofon bezprzewodowy +statyw – 2 kpl.- wzmacniacz estradowy – 1 szt.- kolumny estradowe – 1 zestaw,- stanowisko multimedialne z dużym ekranem dotykowym do oglądania i odsłuchu przez słuchawki materiałów filmowych i dźwiękowych ze słuchawkami – 2 szt.- serwer Muzeum W (repozytorium dokumentów, filmów etc.)- serwer sterujący nagłośnieniem, oświetleniem, kołowrotami, projektorami etc. – 1 szt.- oświetlenie punktowe wystawy zgodnie z wykonanym projektem aranżacji – 1 kpl.- neon na zewnątrz budynku – 1 szt.- komputer stacjonarny zintegrowany z monitorem, klawiaturą i myszką – 1 szt.- komputer przenośny – 1 szt.- urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową – 1 szt.Opracowana koncepcja oparta ma zostać na rzucie o którym mowa w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ. Sale wystawiennicze są elementem Muzeum Violetty Villas. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do nabycia, we własnym zakresie i na swój koszt, zdjęć Violetty Villas i praw autorskich do nich w sposób formalny w oparciu o umowę przeniesienia praw autorskich – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji i wyboru zdjęć, które zostaną wykorzystane na potrzeby wyposażenia sal wystawienniczych. Wykonawca po wykonaniu wyposażenia sal zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów przenoszących prawa autorskie do zdjęć.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowaną koncepcję w formie papierowej i elektronicznej. Część 3 – dostawa i montaż sprzętu komputerowego, RTV oraz AGD obejmuje dostawę, wniesienie i montaż sprzętu komputerowego, RTV oraz AGD szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: - komputer stacjonarny zintegrowany z monitorem, klawiaturą i myszką – 6 szt. - urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową – 1 szt.- stacja odsłuchu płyt/audiobuków – 2 szt.- wideoprojektor – 1 szt.- zestaw mocujący do wideoprojektora – 1 szt.- ekran projekcyjny – 1 szt.- telewizor – 1 szt.- odtwarzacz DVD – 1 szt.- wieża HI-FI – 1 szt.- chłodziarko-zamrażarka – 2 szt.- czajnik bezprzewodowy – 2 szt.- kuchenka mikrofalowa – 2 szt.UWAGA:Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich kabli połączeniowych i przewodów niezbędnych do oraz elementów zapewniających instalację (oprogramowanie, sterowniki, firmware itp.) Każde dostarczone urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika w języku polskim bądź angielskim oraz kartę gwarancyjną uwzględniającą wymagania określone w SIWZ. Komponenty dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonych urządzeń i oprogramowania z wymogami oraz legalności oprogramowania. Wykazanie niezgodności któregokolwiek elementu lub nielegalności oprogramowania zostanie potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy. Wykazanie braku legalności jakiegokolwiek oprogramowania skutkować będzie jednocześnie powiadomieniem odpowiednich organów uprawnionych do ścigania działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu nielegalnego oprogramowania. Część 4 – dostawa i montaż urządzeń siłowni obejmuje dostawę, wniesienie i montaż urządzeń siłowni szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: - bieżnia treningowa – 1 szt. - rower elektromagnetyczny – 1 szt. - orbitrek elektromagnetyczny – 1 szt. - atlas – 1 szt. - trampolina – 1 szt. - twister – 1 szt. 4. Wykonawca wraz z dostarczonym wyposażeniem i sprzętem zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że posiada on parametry techniczne i jakościowe na poziomie wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia).Konieczność wykonania niektórych prac dotyczących instalacji (montażu) wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia może być uzasadniona na obiekcie, w którym nadal realizowane będą roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu Centrum Kulturalno-Edukacyjno-Społecznego. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w odrębnym postępowaniu.Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do współpracy z wykonawcą robót budowlanych oraz na warunkach z nim ustalonych w celu wykonania przez siebie jeszcze na etapie realizacji robót budowlanych prac instalacyjnych objętych przedmiotem niniejszego postępowania, których wykonanie po odbiorze robót może doprowadzić do pogorszenia walorów estetycznych wyglądu Sali projekcyjnej lub ingerencji w wykonane i odebrane już roboty budowlane.5. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem jest częścią projektu, który obejmuje także wykonanie robót budowlanych. W związku z udzielaniem zamówienia w częściach i możliwością wyboru wykonawców poszczególnych części udzielanego zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do wzajemnej współpracy oraz współpracy z generalnym wykonawcą robót budowlanych przy wykonywaniu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39150000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39155000-3
39153000-9
39130000-2
39120000-9
31500000-1
32340000-8
38653400-1
39111200-5
39515000-5
39154000-6
39298200-9
30200000-1
32320000-2
39711100-0
39711362-4
48000000-8
37440000-4
39156000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-05

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1/1 – część 1 zamówienia, załącznik nr 1/2 - część 2 zamówienia, załącznik nr 1/3 – część 3 zamówienia, załącznik nr 1/4 – część 4 zamówienia do SIWZ.3. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdz. X pkt 3 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy wynikła z nieprzewidzianych sytuacji, w tym: 1) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia, 2) wynikających ze zmian w ustawodawstwie, mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 3) zaistnienia siły wyższej, to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które to zdarzenie uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; zmiana umowy w takim przypadku polega przede wszystkim na przedłużeniu terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub na zawieszeniu wykonania umowy. 3. W przypadku zmiany podwykonawcy, za pomocą którego wykonawca spełnia warunki zamówienia, nowy podwykonawca obowiązany jest spełniać te same warunki co podwykonawca zastępowany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Meble i inne wyposażenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 meble i inne wyposażenie - obejmuje dostawę, wniesienie i montaż następujących elementów wyposażenia pomieszczeń przyziemia, parteru, I piętra i poddasza szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: PRZYZIEMIE- szafa ubraniowa z ławeczką – 6 szt.- wieszak na ubrania stojący – 1 szt. - zasłona prysznicowa – 2 szt.- drabinka gimnastyczna – 1 szt.- lustra – 20 szt.- kosz – 5 szt.PARTER- stół jadalniany – 4 szt.- krzesło jadalniane – 16 szt.- szafa ubraniowa – 2 szt.- szafki kuchenne stojące z blatem roboczym – 1 kpl- kosz – 2 szt.I PIĘTRO- regał biblioteczny – 58 szt.- biurko narożne w łuku z nadstawką i kartoteką – 1 szt.- fotel biurowy – 1 szt.- biurko – 5 szt.- krzesło biurowe – 5 szt.- regał biblioteczny na zbiory multimedialne – 2 szt.- regał na czasopisma – 2 szt.- szafka na urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.- stolik na laptopa – 5 szt.- wieszak na ubrania stojący – 2 szt.- biurko – 1 szt.- fotel biurowy – 1 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 1 szt.- szafa aktowa – 1 szt.- stół jadalniany – 1 szt.- krzesło jadalniane – 3 szt.- szafa ubraniowa – 6 szt.- szafki kuchenne stojące z blatem roboczym – 1 kpl- stół konferencyjny – 1 szt.- krzesło konferencyjne – 38 szt.- kosz – 7 szt.PODDASZE- biurko – 8 szt.- krzesło biurowe – 8 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 7 szt.- kosz – 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39156000-0, 39155000-3, 39153000-9, 39130000-2, 39120000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie koncepcji oraz wyposażenie MUZEUM VIOLETTY VILLAS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 obejmuje opracowanie koncepcji oraz wyposażenie MUZEUM VIOLETTY VILLAS, szczegółowo opisanego w tabeli wyposażenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ: W ramach tej części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:1) opracowania koncepcji wystawienniczej (narracja)2) opracowania projektu wnętrza ze szczegółowym wyposażeniem obu sal wystawienniczych (A i B), sali projekcyjnej, projekt graficzny, nadzór nad produkcją i montażem;3) nadzór nad wykonaniem ekspozycji (produkcją) i montażem na miejscu;4) pozyskanie we własnym zakresie zdjęć, opracowań graficznych itp. i wszelkich majątkowych praw autorskich do nich na wszelkich polach eksploatacji o których mowa w § 14 umowy stanowiącej załącznik nr 5C do niniejszej SIWZ;5) wyposażenie pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem w wyposażenia i urządzenia oraz niezbędne instalacje pozwalające na funcjonowanie urządzeń, między innymi w wyposażenie i urządzenia określone poniżej:- biurko –1 szt.- fotel biurowy –2 szt.- szafa aktowo-ubraniowa – 1 szt.- szafa aktowa – 2 szt.- szafka na urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.- wieszaki szatniowe – 3 szt.- szklana lada recepcyjna – 1 szt.- szklana nadstawka na ladę – 1 szt.- gablota regałowa – 1 szt.- gablota regałowa – 1 szt.- kosz – 3 szt.Wyposażenie Sali wystawienniczej A:- gabloty stojące do Sali wystawienniczej – 3 szt.- gabloty stolikowe do Sali wystawienniczej – 3 szt.- wszystkie ściany od podłogi do wys. 250 cm. pokryte grafiką, zdjęciami wydrukowanymi na sztywnym podłożu,- arkusze plexi zadrukowane zdjęciami, podświetlane LED, 120x250cm, 3 sztuki, przymocowane do ściany,- arkusz plexi zadrukowany zdjęciem, 120x250cm, wiszący na środku Sali,- neon na ścianie: „Casino de Paris” albo „Violetta Villas”- stelaże podsufitowe do montażu oświetlenia – 2 szt.- siedziska (fotele, pufy, wyskie stołki) – 10 szt.Wyposażenie Sali wystawienniczej B:- gabloty stojące do Sali wystawienniczej – 4 szt.- gabloty stolikowe do Sali wystawienniczej – 4 szt.- wszystkie ściany od podłogi do wys. 250 cm. pokryte grafiką, zdjęciami wydrukowanymi na sztywnym podłożu,- arkusze plexi zadrukowane zdjęciami, podświetlane LED, 120x250cm, 3 sztuki, przymocowane do ściany,- arkusz plexi zadrukowany zdjęciem, 120x250cm, wiszący na środku Sali, - stelaże podsufitowe do montażu oświetlenia – kplWyposażenie Sali projekcyjnej:- 48 foteli kinowych ustawionych w 8 rzędach, siedziska składane, - wykonanie demontowalnej podłogi amfiteatralnej, - mała scena przed ekranem,- projektor - uchwyt sufitowy do projektora,- rozwijany elektrycznie ekran, - nagłośnienie i oświetlenie kinowe, - elektrycznie rozsuwana kurtyna.- mikrofon bezprzewodowy +statyw – 2 kpl.- wzmacniacz estradowy – 1 szt.- kolumny estradowe – 1 zestaw,- stanowisko multimedialne z dużym ekranem dotykowym do oglądania i odsłuchu przez słuchawki materiałów filmowych i dźwiękowych ze słuchawkami – 2 szt.- serwer Muzeum W (repozytorium dokumentów, filmów etc.)- serwer sterujący nagłośnieniem, oświetleniem, kołowrotami, projektorami etc. – 1 szt.- oświetlenie punktowe wystawy zgodnie z wykonanym projektem aranżacji – 1 kpl.- neon na zewnątrz budynku – 1 szt.- komputer stacjonarny zintegrowany z monitorem, klawiaturą i myszką – 1 szt.- komputer przenośny – 1 szt.- urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową – 1 szt.Opracowana koncepcja oparta ma zostać na rzucie o którym mowa w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ. Sale wystawiennicze są elementem Muzeum Violetty Villas. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do nabycia, we własnym zakresie i na swój koszt, zdjęć Violetty Villas i praw autorskich do nich w sposób formalny w oparciu o umowę przeniesienia praw autorskich – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji i wyboru zdjęć, które zostaną wykorzystane na potrzeby wyposażenia sal wystawienniczych. Wykonawca po wykonaniu wyposażenia sal zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów przenoszących prawa autorskie do zdjęć.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowaną koncepcję w formie papierowej i elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32340000-8, 31500000-1, 39111200-5, 39515000-5, 39154000-6, 39298200-9, 39156000-0, 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, RTV oraz AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie i montaż sprzętu komputerowego, RTV oraz AGD szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: - komputer stacjonarny zintegrowany z monitorem, klawiaturą i myszką – 6 szt. - urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową – 1 szt.- stacja odsłuchu płyt/audiobuków – 2 szt.- wideoprojektor – 1 szt.- zestaw mocujący do wideoprojektora – 1 szt.- ekran projekcyjny – 1 szt.- telewizor – 1 szt.- odtwarzacz DVD – 1 szt.- wieża HI-FI – 1 szt.- chłodziarko-zamrażarka – 2 szt.- czajnik bezprzewodowy – 2 szt.- kuchenka mikrofalowa – 2 szt.UWAGA:Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich kabli połączeniowych i przewodów niezbędnych do oraz elementów zapewniających instalację (oprogramowanie, sterowniki, firmware itp.) Każde dostarczone urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika w języku polskim bądź angielskim oraz kartę gwarancyjną uwzględniającą wymagania określone w SIWZ. Komponenty dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonych urządzeń i oprogramowania z wymogami oraz legalności oprogramowania. Wykazanie niezgodności któregokolwiek elementu lub nielegalności oprogramowania zostanie potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy. Wykazanie braku legalności jakiegokolwiek oprogramowania skutkować będzie jednocześnie powiadomieniem odpowiednich organów uprawnionych do ścigania działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu nielegalnego oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32320000-2, 39711100-0, 39711362-4, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń siłowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 – dostawa i montaż urządzeń siłowni obejmuje dostawę, wniesienie i montaż urządzeń siłowni szczegółowo opisanych w tabeli wyposażenia stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ: - bieżnia treningowa – 1 szt. - rower elektromagnetyczny – 1 szt. - orbitrek elektromagnetyczny – 1 szt. - atlas – 1 szt. - trampolina – 1 szt. - twister – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: