Przetarg

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice

13-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Leśniowice
Leśniowice ,22-122 Leśniowice
tel. 82 567 54 94
fax. 82 567 54 94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
http:// www.lesniowice.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 502064-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Gmina Leśniowice: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leśniowice, krajowy numer identyfikacyjny 11019805000000, ul. Leśniowice  , 22-122  Leśniowice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 567 54 94, e-mail lesniowice@zgwrp.org.pl, faks 82 567 54 94.
Adres strony internetowej (URL): www.lesniowice.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.uglesniowice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice
Numer referencyjny: GK.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Część I. Termomodernizacja budynku OSP w Leśniowicach,Zakres prac do wykonania w ramach I części zamówienia: Branża budowlana: docieplenie strychu, wymiana pokrycia dachu i remont kominów, stolarka drzwiowa, stolarka okienna,roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku, docieplenie ościeży, remont posadzki w pomieszczeniu sali widowiskowej, instalacja odgromowa, rusztowania, wykonanie opaski przy części budynku, elementy dodatkowe przy cokole. Instalacyjna c.o.: roboty instalacyjne, rozdzielacze instalacyjne c.o., próba szczelności, rozruch instalacji c.o., roboty rozbiórkowe. Kotłownia: roboty rozbiórkowe, remont posadzki, odwodnienie posadzki kotłowni, studzienka schładzająca, fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze, roboty budowlane, instalacja wewnętrzna wod. – kan., technologia kotłowni wodnej o mocy 20kW, obieg kotłowy, instalacja wodociągowa, uzupełnienie zładu, obieg c.o.- uzbrojenie, montaż przewodu dymowego, rozruch technologiczny kotłowni, urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarskiUwaga! Budynek OSP jest dostępny po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektu.Część nr II. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pliskowie. Zakres prac do wykonania w ramach II części zamówienia: Branża budowlana: docieplenie strychu, wymiana pokrycia dachu skośnego i remont kominów, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku, docieplenie ościeży, remont posadzki w pom. sali widowiskowej, rusztowania, wykonanie opaski przy części budynku, elementy dodatkowe przy cokole. Instalacyjna c.o.: roboty instalacyjne, rozdzielacze instalacyjne c.o., instalacja c.o., próba szczelności, rozruch instalacji c.o. Kotłownia: roboty rozbiórkowe, remont posadzki, odwodnienie posadzki kotłowni, studzienka schładzająca, fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze, roboty budowlane, instalacja wewnętrzna wod. – kan., technologia kotłowni wodnej o mocy 20kW, obieg kotłowy, instalacja wodociąowa-uzupełnienie zładu, obieg c.o. uzbrojenie, montaż przewodu dymowego, rozruch technologiczny kotłowni, urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarskiCzęść nr III. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w WygnańcachZakres prac do wykonania w ramach III części zamówienia: Branża budowlana: ocieplenie strychu, wymiana pokrycia dachu i remont kominów, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, remont schodów zewnętrznych, roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku, docieplenie ościeży, instalacja odgromowa, rusztowania, wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic, wykonanie opaski przy budynku. Instalacja c.o.: roboty instalacyjne, demontaże, roboty malarskie i odtworzeniowe po demontażu istniejących grzejników, rozdzielacze instalacyjne c.o., instalacja c.o., próba szczelności, rozruch instalacji c.o. Kotłownia: demontaż urządzeń istniejącej kotłowni węglowej, roboty rozbiórkowe, odwodnienie posadzki kotłowni, remont posadzki, fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze, roboty budowlane, studzienka schładzająca, instalacja wewnętrzna wod. – kan., technologia kotłowni wodnej o mocy 20 kW, obieg kotłowy, instalacja wodociagowa-uzupełnienie zładu, obieg c.o. uzbrojenie, podłączenie kotła do przewodu kominowego, rozruch technologiczny kotłowni, urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarski.Szczegółowy zakres prac opisuje: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261210-9
45420000-7
45330000-9
45331110-0
45330000-9
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia:Część I do 30.06.2020 r. Część II do 30.09.2020 r.Część III do 30.11.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części I zamówienia: W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą, że dysponują środkami finansowymi w kwocie nie niższej niż 700 000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych);Dla części II zamówienia:W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą, że dysponują środkami finansowymi w kwocie nie niższej niż 470.000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 470.000,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);Dla części III zamówienia: W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą, że dysponują środkami finansowymi w kwocie nie niższej niż 420.000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 420.000,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:Dla części I,II,IIIa) wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b) wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,c)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie w zakres, której wchodziło wykonanie prac budowlanych lub remontowych ( branża budowlana instalacyjna c.o. wod.-kan.+ kotłownia) o wartości prac min. 700.000,00zł. brutto (dla części I) / min. 470.000,00zł. brutto (dla części II) / min. 420.000,00zł. brutto (dla części III)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 1) Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.2. w pkt. 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organub) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4. Dokumenty określone w pkt. 3 lit. a powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaś dokumenty określone w pkt. 3 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach określonych powyżej. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 1 i 2 lub 3 winny być złożone przez każdego z wykonawców.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub dokumentów o których mowa w pkt. 2-3 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającea wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniej iż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę określoną przez zamawiającego dla danej części zamówienia;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 6 do SIWZ,stosownie dla każdej części zamówienia;3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ stosownie dla każdej części zamówienia.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 2 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 6 do SIWZ, stosownie dla każdej części zamówienia;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ stosownie dla każdej części zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert:- Dla części I zamówienia w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedemtysięcy złotych).- Dla części II zamówienia w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).- Dla części III zamówienia w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych, wartości robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź inną instytucję do tego upoważnioną. 6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 7) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 8) zmiana obowiązującej stawki VAT,9) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.10) zmiana personalna osób pełniących kluczowe funkcje w realizacji zamówienia, o ile posiadają one stosowne do przedmiotu umowy kwalifikacje.3. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę do dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Leśniowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania w ramach I części zamówienia: Branża budowlana- docieplenie strychu- wymiana pokrycia dachu i remont kominów,- stolarka drzwiowa, - stolarka okienna,- roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku,- docieplenie ościeży , - remont posadzki w pomieszczeniu sali widowiskowej, - instalacja odgromowa, - rusztowania- wykonanie opaski przy części budynku- elementy dodatkowe przy cokole,Instalacyjna c.o.- roboty instalacyjne- rozdzielacze instalacyjne c.o.- próba szczelności, rozruch instalacji c.o.- roboty rozbiórkowe Kotłownia- roboty rozbiórkowe- remont posadzki- odwodnienie posadzki kotłowni- studzienka schładzająca- fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze,- roboty budowlane,- instalacja wewnętrzna wod. – kan.- technologia kotłowni wodnej o mocy 20kW, - obieg kotłowy,- instalacja wodociągowa, uzupełnienie zładu,- obieg c.o.- uzbrojenie,- montaż przewodu dymowego,- rozruch technologiczny kotłowni,- urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarskiUwaga! Budynek OSP jest dostępnypo stroniewykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45261210-9, 45420000-7, 45330000-9, 45331110-0, 45330000-9, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Oferowana cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pliskowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania w ramach II części zamówienia:Branża budowlana- docieplenie strychu, - wymiana pokrycia dachu skośnego i remont kominów,- stolarka drzwiowa,- stolarka okienna,- roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku,- docieplenie ościeży,- remont posadzki w pom. sali widowiskowej,- rusztowania,- wykonanie opaski przy części budynku,- elementy dodatkowe przy cokoleInstalacyjna c.o.- roboty instalacyjne,- rozdzielacze instalacyjne c.o.,- instalacja c.o.- próba szczelności, rozruch instalacji c.o.Kotłownia- roboty rozbiórkowe- remont posadzki,- odwodnienie posadzki kotłowni,- studzienka schładzająca- fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze,- roboty budowlane,- instalacja wewnętrzna wod. – kan.,- technologia kotłowni wodnej o mocy 20kW,- obieg kotłowy,- instalacja wodociąowa-uzupełnienie zładu,- obieg c.o. uzbrojenie,- montaż przewodu dymowego,- rozruch technologiczny kotłowni,- urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarski
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45261210-9, 45420000-7, 45330000-9, 45331110-0, 45330000-9, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Oferowana cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wygnańcach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania w ramach III części zamówienia:Branża budowlana- ocieplenie strychu , - wymiana pokrycia dachu i remont kominów, - stolarka drzwiowa,- stolarka okienna,- remont schodów zewnętrznych , - roboty dociepleniowe i towarzyszące na elewacjach budynku,- docieplenie ościeży, - instalacja odgromowa,- rusztowania,- wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic,- wykonanie opaski przy budynkuInstalacja c.o.- roboty instalacyjne,- demontaże,- roboty malarskie i odtworzeniowe po demontażu istniejących grzejników,- rozdzielacze instalacyjne c.o.,- instalacja c.o.- próba szczelności, rozruch instalacji c.o. Kotłownia- demontaż urządzeń istniejącej kotłowni węglowej,- roboty rozbiórkowe,- odwodnienie posadzki kotłowni,- remont posadzki,- fundament pod kotły i naczynie wzbiorcze,- roboty budowlane,- studzienka schładzająca,- instalacja wewnętrzna wod. – kan- technologia kotłowni wodnej o mocy 20 kW,- obieg kotłowy,- instalacja wodociagowa-uzupełnienie zładu,- obieg c.o. uzbrojenie,- podłączenie kotła do przewodu kominowego,- rozruch technologiczny kotłowni,- urząd dozoru technicznego + odbiór kominiarski
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45261210-9, 45420000-7, 45330000-9, 45331110-0, 45330000-9, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Oferowana cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: