Przetarg

Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej, cz. 1 dezynsekcja, cz. 2 deratyzacja, nr postępowania: ZP.U.SE.4.2020.

13-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1,00-661 Warszawa
tel. +48222345927,
fax. +48226286075
e-mail: Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl,
http:// www.pw.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 505520-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Politechnika Warszawska: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej, cz. 1 dezynsekcja, cz. 2 deratyzacja, nr postępowania: ZP.U.SE.4.2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki  1 , 00-661  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, , e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, , faks +48226286075.
Adres strony internetowej (URL): www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
Dział Zamówień Publicznych, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, pok. 204

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej, cz. 1 dezynsekcja, cz. 2 deratyzacja, nr postępowania: ZP.U.SE.4.2020.
Numer referencyjny: ZP.U.SE.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Dla każdej części zamówienia jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej, cz. 1 dezynsekcja, cz. 2 deratyzacja. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w : Załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy zakres wykonywanej usługi,Załączniku nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy.

II.5) Główny kod CPV: 90921000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90923000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: [Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie].
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń / dokumentówopisanych w siwz. Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganychzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielniezamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń / dokumentówopisanych w siwz. Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganychzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielniezamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 1. wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi, z obszaru przedmiotu zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym co najmniej 1 z tych usług w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 2 (dwie) odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe w pracy w usługach związanych z przedmiotem zamówienia i powiązanych, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń / dokumentówopisanych w siwz. Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganychzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielniezamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający oprze się na treści oświadczenia o którym mowa w pkt 1.1. - Oświadczenie o brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącegozałącznik nr 1a do formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia: 4.1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. (Jeżeli nastąpi wykazanie spełnienia warunku z pkt. 2.2. rozdziału 5 SIWZ na zasadach określonych art. 22a ustawy Pzp, to Zamawiający uzna dokument potwierdzający spełnienie warunku przez podmiot trzeci), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia o którym mowa w pkt 1.2.4.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty,4.3. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
[Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie].
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
[Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie].
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 7.1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). 7.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa mogą złożyć umowę spółki cywilnej. 7.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. 7.4. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 7 Formularz cenowy.7.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formypisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Wykonawca na piśmie przedstawiokoliczności będące przyczyną proponowanych zmian. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, możenastąpić wyłącznie w przypadkach: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowyw stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowieńniniejszej umowy w następujących przypadkach i na kreślonych warunkach: 1) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy o maksimum 6 miesięcy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;2) dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;3) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przedmiotowych usług w innych obiektach (niewymienionych w załącznikach do umowy) w przypadku oddania do użytku dodatkowych pomieszczeń lub w jednostkach uczelni, w trakcie obowiązywania umowy. Powyższe zmiany odbędą się na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy i nie wymagają aneksu. W takim przypadku wartość wynagrodzenia określona w § 7 ust. 1 nie ulegnie zmianie.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:1) wynagrodzenia jednostkowego brutto - w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;2) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;3) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;4) obniżenia cen Wykonawcy.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia / stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiąca konsekwencję wzrosty wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji ceny.5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. Załącznikiem do aneksu musi być wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany. Nie wymaga aneksu do umowy zmiana polegająca na obniżeniu cen przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego adresem do korespondencji jest:Politechnika Warszawska Dział Zamówień Publicznych, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa,faks; (+48 22) 628-60-75; e-mail: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl. Dane adresowe podane w sekcji IZamawiający poz. I.1) nie są adresami do kontaktu w postępowaniu. Wykonawca, który podlegawykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, możeprzedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lubprzestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęciekonkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dlazapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemupostępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobecWykonawcy,będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakazubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okresobowiązywania tego zakazu. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego w celu związanym z powyższym postępowaniem.Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z niniejszą procedurą; Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na Politechnikę Warszawską, będącą uczelnią publiczną, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o:a) Przepisy Pzp – nie dotyczy,b) Regulacje wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych (zarządzenia Rektora PW) – dotyczy zamówień nie objętych reżimem Pzp (art. 4 pkt. 8),c) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwanych dalej „wytycznymi” (o ile zamówienie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja procedury w oparciu o art. 8 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, wyznaczonym w wewnętrznych aktach prawnych PW na przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wydanych pośrednio na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, któremu podlega ADO;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem przedmiotowego Zapytania ofertowego i wynikającym z postanowień zarządzenia, związanym z udzielonym zamówieniem publicznym oraz wynikającym z postanowień zarządzenia i wytycznych, związanym z udzielonym zamówieniem publicznym (dotyczy zamówień dofinansowanych);7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: cz. 1 dezynsekcja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług dezynsekcji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: cz. 2 deratyzacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90923000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: