Przetarg

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

13-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57,60-770 Poznań
tel. 61 8964800; 8694801
fax. 61 8694809
e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
http:// www.zkzl.poznan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512123-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57 , 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
Numer referencyjny: DOA.201.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30, w zakresie robót polegających na:1) opracowaniu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy), oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, STWiOR, BIOZ, zwanej dalej „Dokumentacją”, Uwaga – Wykonawca winien wykonać dodatkową opinię kominiarską przed rozpoczęciem prac projektowych z uwzględnieniem w Dokumentacji uwag zawartych w opinii,2) uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania Dokumentacji i wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”,4) realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji, w szczególności:a) modernizacji przegród: ścian zewnętrznych, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej,b) modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,c) wykonaniu nowej instalacji grzewczej,d) dostawie, montażu i uruchomieniu dwufunkcyjnego węzła cieplnego,e) zaadaptowaniu wskazanego pomieszczenia na kotłownię zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) wykonaniu instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach,g) wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej,h) modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, instalacji domofonowej, teletechnicznej,i) modernizacji klatek schodowych, schodów zewnętrznych,j) modernizacji części wspólnych piwnic, studzienek okien piwnicznych, chodnika, opaski wokół budynku,k) wykonaniu prac wykończeniowych budynku,l) wykonaniu innych robót budowlanych,m) odcięcie i demontaż istniejącej, nieczynnej instalacji gazowej,n) demontażu pieców jednofunkcyjnych,o) prace budowlane – naprawy ścian i malowanie pomieszczenia po przebiciach ścian i demontażach instalacji,p) zabudowie pionów instalacji na klatce schodowej wraz z wykonaniem rewizji do odczytu liczników,r) uporządkowaniu podłączeń kominowych, przełączenia wentylacji w lokalach, udrożnienie przewodów kominowych, w razie konieczności dobudowa przewodów kominowych,s) przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń,t) uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej.Uwaga – Wykonawca wykonuje także odcinek strony wysokiej od modułu przyłączeniowego Veolii Poznań do węzła udzielając na ten odcinek gwarancji jak dla pozostałej części instalacji

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45450000-6
45300000-0
71320000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 350
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
350

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, przedmiotem której była termomodernizacja albo ocieplenie co najmniej jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego albo budynku użyteczności publicznej,b) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną termomodernizację lub ocieplenie co najmniej jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego albo budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto obejmujące branże: ogólnobudowlaną, instalacji c.o. i c.w.u., wodno-kanalizacyjną, elektryczną,c) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności :1. konstrukcyjno – budowlanej,2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,4. instalacyjnej telekomunikacyjnej.d) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w specjalności :1. konstrukcyjno – budowlanej,2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,4. instalacyjnej telekomunikacyjnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ.2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. 10 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z formularzem ofertowym należy przedłożyć również:Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.Oryginał dowodu wniesienia wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna.W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 12.2, 12.3, 12.8, 12.9 oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów.Dokumenty, o których mowa w pkt 12.8 oraz referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych albo usług oraz dokumenty, o których mowa w pkt 12.6 i 12.7 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 12.8.przedkłada:1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.8, 12.9.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty90,00
Okres gwarancji na roboty budowlane10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach:1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:a) wystąpienia siły wyższej niezależnej od Wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie robót lub Dokumentacji w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,b) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa lub w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 Umowy z dochowaniem należytej staranności przez Wykonawcę w ich uzyskaniu, wymaganych uzgodnień, decyzji, map lub pozwoleń, z przyczyn leżących po stronie organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania, w tym w przypadkach wydłużenia terminu załatwienia sprawy w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji, map lub pozwoleń, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, decyzji, map lub pozwoleń,c) leżących po stronie Zamawiającego, o charakterze organizacyjnym (w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót lub prac projektowych ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności,d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,e) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych Umową. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub robót archeologicznych,f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy,g) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych,h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, intensywne ciągłe opady deszczu, gradu, śniegu, ujemne temperatury poniżej (- 5º C). Niekorzystne warunki atmosferyczne muszą trwać nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 dni, uniemożliwiając prawidłowe wykonanie robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami prawa, oraz wytycznymi producenta, a ponadto zaistnienie warunków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem) – wystąpienie tych okoliczności musi zostać udokumentowane w Dzienniku Budowy, wówczas termin realizacji Umowy w tym wypadku, może zostać wydłużony o czas występowania tych okoliczności,i) konieczności wykonania dodatkowych robót lub prac projektowych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jeśli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wykonywania robót lub prac dodatkowych.2) w przypadku wystąpienia realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach przedmiotu Umowy,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 11 ust. 1 Umowy.3) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 11 ust. 1 Umowy,4) w przypadku kiedy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian Umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,5) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 powyżej. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować będzie metodą kosztorysu szczegółowego według średnich krajowych stawek i cen materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót w oparciu o nakłady rzeczowe, określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową stawkę lub cenę należy ustalić według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dołączy do sporządzonej wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą kosztorysu szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiającego.6. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót ich rozliczenie (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu szczegółowego według stawek i cen określonych w Kosztorysie ofertowym i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud, tj. średnie krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. biuletynach Sekocenbud.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH