Przetarg

DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH ORAZ UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU

13-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Plonów 22/I,41-200 Sosnowiec
tel. 32 291 79 22
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl
http:// www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512186-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH ORAZ UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mzuk.sosnowiec.pl/BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzuk.sosnowiec.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście/kurierem do siedziby Zamawiającego
Adres:
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH ORAZ UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
Numer referencyjny: ZP 26/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. DEFINICJE PODSTAWOWE:Pod pojęciem URNA – waza, należy rozumieć pojemnik do przechowywania prochów zmarłych.Wykonany z różnych materiałów tj. metal, drewno twarde lub miękkie, materiał ceramiczny, kamień w różnych kolorach i kształtach; pojemnik hermetyczny, wyposażony w pojemnik na prochy, w przypadku urny metalowej – podwójne wieczko z krzyżem lub wizerunkiem. Pojemność od 3,5 L do 5 LPod pojęciem KRZYŻ rozumiemy znak , kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii przecinających się na ogół pod kątem prostym. Drewniany z wizerunkiem plastikowym lub metalowym i innymi ozdobami. Kolor naturalny lub przyciemniany (bejcowany) z drewna miękkiego, nie dłuższy niż 175 cm oraz z o rozpiętości ramion nie większej niż 60 cm. Krzyż winien posiadać na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 15 cm dla umocowania /wbicia krzyża w ziemię.Pod pojęciem PALIK rozumiemy słupek; kołek; cienki pal , w kolorze naturalnym z drewna miękkiego, surowego, oheblowanego, nie dłuższy niż 90 cm, posiadający na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 10 cm dla umocowania /wbicia krzyża w ziemię.2. PARAMETRY TECHNICZNE, WYMIARY ZEWNĘTRZNE:UrnyZ różnych materiałów tj. metal, drewno twarde lub miękkie, materiał ceramiczny, kamień, w różnych kolorach i kształtach, pojemnik hermetyczny, w przypadku urny metalowej - podwójne wieczko z krzyżem lub wizerunkiem, pojemność w litrach od 3,5l-5l. Wyposażenie wewnętrzne: Pojemnik na prochy.Krzyż drewniany z wizerunkiem plastikowym lub metalowymKolor naturalny lub przyciemniony (bejcowany) z drzewa miękkiego, nie dłuższy niż 175 cm oraz rozpiętości ramion nie większej niż 60 cm. Krzyż winien posiadać na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 15 cm dla umocowania/wbicia krzyża w ziemię.PalikKolor naturalny, drewno miękkie surowe, oheblowane, nie dłuższe niż 90 cm, posiadające na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości około 10 cm dla umocowania/wbicia w ziemię.Worek na zwłoki (osoba dorosła)Kolor biały, z podwójnym dnem, z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, grubość folii nie mniej niż 0,16 mm, wytrzymałość folii do160 kg, rozmiar: 220 cm x 90 cm, zamykany na dwustronny zamek błyskawiczny, z czteroma wzmocnionymi folią uchwytami, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, z dwiema parami rękawic jednorazowych w komplecie.Worek na trumnę do ekshumacjiKolor czarny, z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, grubość folii nie mniej niż 0,12 mm, wytrzymałość folii do160 kg , rozmiar: 350 cm x 150 cm, zamykany na zamek z oczkiem na plombę, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, z dwiema parami rękawic jednorazowych w komplecie.Tabliczka natrumiennaWykonana: ze stopu metali nierdzewnych, z odlewu plastikowego, malowana z połyskiem, kolor biały, czarny, gotowa do wypisania lub wyklejania literami samoprzylepnymi, kształt: owal, prostokąt lub w kształcie „tarczy szkolnej” z nadrukiem: np. krzyż i palemka / laur lub świecka z palemką/laurem, w formacie 28 x 25 cm.Tabliczka rezerwacyjnaWykonana: z odlewu plastikowego malowana z połyskiem, kolor czarny z nadrukiem „Miejsce zarezerwowane” lub „Miejsce wykupione” kształt: prostokątny, wymiar nie większy niż 30 x 15 cm.

II.5) Główny kod CPV: 39296100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39296000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny na dzień składania ofert (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN REALIZACJI20,00
OKRES GWARANCJI20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty, 2) zmiany terminu dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 3) zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia urządzenia w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. „siła wyższa”; 4) zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron, 5) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kwoty o której mowa w §4 ust. 2 wzoru umowy, 6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne – tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne. Ponadto – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa sprzedaż wraz z transportem urn do pochówku zmarłych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pod pojęciem URNA – waza, należy rozumieć pojemnik do przechowywania prochów zmarłych.Wykonany z różnych materiałów tj. metal, drewno twarde lub miękkie, materiał ceramiczny, kamień w różnych kolorach i kształtach; pojemnik hermetyczny, wyposażony w pojemnik na prochy, w przypadku urny metalowej – podwójne wieczko z krzyżem lub wizerunkiem. Pojemność od 3,5 L do 5 LUrnyZ różnych materiałów tj. metal, drewno twarde lub miękkie, materiał ceramiczny, kamień, w różnych kolorach i kształtach, pojemnik hermetyczny, w przypadku urny metalowej - podwójne wieczko z krzyżem lub wizerunkiem, pojemność w litrach od 3,5l-5l. Wyposażenie wewnętrzne: Pojemnik na prochy.Krzyż drewniany z wizerunkiem plastikowym lub metalowymKolor naturalny lub przyciemniony (bejcowany) z drzewa miękkiego, nie dłuższy niż 175 cm oraz rozpiętości ramion nie większej niż 60 cm. Krzyż winien posiadać na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 15 cm dla umocowania/wbicia krzyża w ziemię.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN REALIZACJI20,00
OKRES GWARANCJI20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa sprzedaz wraz z transportem utensyliów pogrzebowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pod pojęciem KRZYŻ rozumiemy znak , kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii przecinających się na ogół pod kątem prostym. Drewniany z wizerunkiem plastikowym lub metalowym i innymi ozdobami. Kolor naturalny lub przyciemniany (bejcowany) z drewna miękkiego, nie dłuższy niż 175 cm oraz z o rozpiętości ramion nie większej niż 60 cm. Krzyż winien posiadać na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 15 cm dla umocowania /wbicia krzyża w ziemię.Pod pojęciem PALIK rozumiemy słupek; kołek; cienki pal , w kolorze naturalnym z drewna miękkiego, surowego, oheblowanego, nie dłuższy niż 90 cm, posiadający na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości co najmniej 10 cm dla umocowania /wbicia krzyża w ziemię.PalikKolor naturalny, drewno miękkie surowe, oheblowane, nie dłuższe niż 90 cm, posiadające na końcu ścięcie w kształcie trójkąta o długości około 10 cm dla umocowania/wbicia w ziemię.Worek na zwłoki (osoba dorosła)Kolor biały, z podwójnym dnem, z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, grubość folii nie mniej niż 0,16 mm, wytrzymałość folii do160 kg, rozmiar: 220 cm x 90 cm, zamykany na dwustronny zamek błyskawiczny, z czteroma wzmocnionymi folią uchwytami, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, z dwiema parami rękawic jednorazowych w komplecie.Worek na trumnę do ekshumacjiKolor czarny, z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, grubość folii nie mniej niż 0,12 mm, wytrzymałość folii do160 kg , rozmiar: 350 cm x 150 cm, zamykany na zamek z oczkiem na plombę, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, z dwiema parami rękawic jednorazowych w komplecie.Tabliczka natrumiennaWykonana: ze stopu metali nierdzewnych, z odlewu plastikowego, malowana z połyskiem, kolor biały, czarny, gotowa do wypisania lub wyklejania literami samoprzylepnymi, kształt: owal, prostokąt lub w kształcie „tarczy szkolnej” z nadrukiem: np. krzyż i palemka / laur lub świecka z palemką/laurem, w formacie 28 x 25 cm.Tabliczka rezerwacyjnaWykonana: z odlewu plastikowego malowana z połyskiem, kolor czarny z nadrukiem „Miejsce zarezerwowane” lub „Miejsce wykupione” kształt: prostokątny, wymiar nie większy niż 30 x 15 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN REALIZACJI20,00
OKRES GWARANCJI20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: