Przetarg

Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
ul. Warzywna 3,35-310 Rzeszów
tel. 17 866 96 00
fax. 17 866 96 01
e-mail: zamowienia@wzsrzeszow.pl
http:// http://www.wzsrzeszow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 524053-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie: Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69056113200000, ul. ul. Warzywna  3 , 35-310  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 866 96 00, e-mail zamowienia@wzsrzeszow.pl, faks 17 866 96 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wzsrzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.wzsrzeszow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wzsrzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
ul. Warzywna 3A, 35 - 310 Rzeszów, Sekretariat (pokój nr 8)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120
Numer referencyjny: PP-2710/06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynkach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3, Warzywnej 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120, zwane dalej „usługami”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem czystości w budynkach przy użyciu środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz środków higienicznych Wykonawcy. Używane środki powinny być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni oraz muszą posiadać atest PZH lub karty charakterystyki substancji. W trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał przedstawić ww. dokumenty.3. Poprzez środki czystości rozumie się w niniejszym postępowaniu: mydło w płynie, papier toaletowy, worki na śmieci, ręczniki papierowe.4. Wykonawca zobowiązany jest:1) do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz (służących do właściwego realizowania usługi) budynku, wykonywania usługi przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem,2) do informowania Zamawiającego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w budynku,3) na własny koszt wyposażyć pracowników w jednolity ubiór roboczy,4) w czasie wykonywania usług do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób wykonujących usługi,5) osoby sprzątające gabinety zabiegowe muszą być przeszkolone w zakresie występujących zagrożeń i być ich świadome. 5. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (kompleksowe sprzątanie i mycie mechaniczne gabinetów zabiegowych i lekarskich, pracowni diagnostycznych, pomieszczeń rejestracji, zanieczyszczenia powierzchni, w tym również bieżące czyszczenie i konserwacja mebli biurowych, biurek, stołów, krzeseł, foteli, szaf w pomieszczeniach, mycie drzwi i okien - obustronne mycie okien wraz z ramami i futrynami, szklanych ścianek działowych i drzwi oraz innych przeszkleń, mycie kratek systemu wentylacyjnego i kratek ściekowych, drzwi, żaluzji i rolet wewnętrznych, mycie opraw oświetleniowych, grzejników, telefonów, sprzątanie i mycie korytarzy, schodów, klatek schodowych zewnętrznych i wewnętrznych, wind, toalet - mycie, czyszczenie i dezynfekcję toalet (glazura, urządzenia sanitarne, baterie, lustra, itp.), świetlic, szatni, pomieszczenia rozlewni płynów, pomieszczenia odpadów medycznych, czyszczenie oznakowań, tablic ogłoszeń, napisów, itp., oraz odkurzanie i mycie sprzętu p.poż, sprzątanie po wykonywanych remontach, zalaniach, awariach w budynkach, nabłyszczanie i konserwacja powierzchni, dostarczenie zamawiającemu mat wejściowych i stałe utrzymanie wszystkich mat w czystości bez względu na porę roku, składanie i wynoszenie kartonów do miejsc do tego celu wyznaczonych, opróżnianie koszy na śmieci wraz z wynoszeniem, wymiana worków na śmieci, mycie koszy, odśnieżanie i odladzanie klatek schodowych wejściowych zewnętrznych oraz terenu przyległego do budynków, śmietników jak również odśnieżenie i odladzanie parkingów i terenów wokół budynków przychodni po każdorazowych opadach śniegu i każdorazowym oblodzeniu w okresie zimowym, usuwanie z dachu zalegającego śniegu, lodu i sopli etc.)Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.6. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności umysłowej. 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 6 na podstawie umowy o pracę oraz dostarczy imienny wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, który stanowić będzie załącznik do umowy. Zmiany osób, o których mowa powyżej nie będą wymagały zawarcia aneksu do umowy.8. Oferty składane w przetargu nieograniczonym obejmują całość zamówienia.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,2) Formularz „Powierzchnie sprzątania”3) Wzór umowy- stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.13. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp:Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, o których mowa w art. 29 ust 4 Pzp tj. w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy osób w „szczególnej sytuacji na rynku pracy” przez co Zamawiający rozumie osoby opisane w Rozdz. XIV lit. b. SIWZ (za co uzyska punkty za spełnienie kryteriów niezwiązanych z ceną podczas oceny ofert) obowiązany jest przez cały okres realizacji umowy zatrudniać co najmniej zadeklarowaną ilość osób w „szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90919200-4
90914000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 29.05.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz zinformacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA. 2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ – Powierzchnie sprzątania. 3. Ośw. niezbędne do przyznania punktów w kryterium „wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem klauzuli społecznej ” i „czas reakcji gotowości w sytuacjach awaryjnych” - zawarte w druku OFERTA. 4. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5.Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ, rozdział VIII

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa (brutto)60,00
wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem klauzuli społecznej20,00
czas reakcji gotowości w sytuacjach awaryjnych20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia licytacji elektronicznej
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH