VTS volcanoVTS volcano

Przetarg

Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4,58-300 Wałbrzych
tel. 074 6650061, 8425008 (09)
fax. 746 650 062
e-mail: biuro@mzuk.com.pl
http:// www.mzuk.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541234-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89132253500000, ul. ul. Kolejowa  4 , 58-300  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6650061, 8425008 (09), e-mail biuro@mzuk.com.pl, faks 746 650 062.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.com.pl; https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych
Numer referencyjny: 10/ZCiP/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia.3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, krzyży i innych artykułów i urn.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIANYCH TRUMIEN I KRZYŻY URN. Trumny mają być wykonane z drewna dębowego, sosnowego, olchowego lub innego drewna miękkiego. Dno i wieko trumny wybite wewnątrz na całej powierzchni białą ozdobną tkaniną (typu adamaszek, atłas, jedwab sztuczny). Brzeg trumny obszyty koronką w kolorze białym lub biało-złotym o szerokości min. 10 cm z możliwością wypuszczenia jej na zewnątrz lub schowania. Każda trumna musi posiadać poduszkę o wymiarach min. 30cm x 40cm i grubości min. 10 cm z materiału takiego samego jak obicie, metalizowany krzyż na wieko położony luzem w trumnie z zestawem umożliwiającym jego montaż, minimum cztery metalowe wkręty ozdobne do zamknięcia wieka trumny. Dno wyłożone warstwą – chłonną. Do noszenia trumien zamontowane 4, 6 uchwytów metalizowanych lub antaby gwarantujące bezpieczne niesienie trumien z ciałem. Wszystkie elementy ozdobne oraz krzyż powinny być dopasowane kolorystycznie. Każda trumna powinna posiadać stopki. Przy trumnach dużych zamontowane dodatkowe uchwyty na wiekach trumien co ułatwia zdejmowanie. Grubość tarcicy w wyrobie nie mniejsza niż 20 mm, lakierowane lakierem poliuretanowym. Nie dopuszcza się: zadrapań, zarysowań, uszkodzeń w formie pęknięć, odprysków, pofałdowań farb, lakierów, dziur po sękach oraz widocznych śladów montażu. Nie dopuszcza się cieniowania trumien i zastąpienie rzeźbień poprzez wypalanie powierzchni zewnętrznej oraz maskowanie połączeń technologicznych za pomocą rażących cieniowań lub dodatkowych ozdób, ćwierćwałków itp. Drewno musi być odpowiednio sezonowane, a lakier całkowicie wyschnięty. Waga 40 – 70 kg , wymiary zewnętrzne: długość 200 – 210 cm, szerokość 60 – 80 cm, wysokość 45 – 65 cm.Definicje - trumna z drewna litego ( wyrób z drewna naturalnego powstały przez łączenie poszczególnych elementów desek),- zadanie (grupa rodzajowa trumien wg numeru nadania przez Zamawiającego), - rodzaj (wyszczególniona w zadaniu, podstawa, gatunek trumny),- wzór (rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczącym kształtu i budowy trumny).3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 16 zadań:3.2.1.Zadanie nr 1 - Trumny dębowe naturalne1) Trumna naturalna: wykonana z drewna dębowego litego, kolor naturalnego dębu, lakierowana. 2) Trumna dębowa cieniowana: wykonana z drewna dębowego litego, kolor jasnego dębu z ciemniejszymi smugami, lakierowana. 3) Trumna dębowa z rzeźbieniami: wykonana z drewna dębowego litego, boki lub inne elementy trumny zdobione rzeźbieniami w drewnie (symbole religijne, kwiaty, palmy itp.), lakierowana. 4) Trumna dębowa owalna: wykonana z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana. 5) Trumna dębowa owalna z dzielonym wiekiem: wykonane z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana, otwierane wieko podzielone na dwie części 6) trumna dębowa okleinowana wykonana z drewna litego, 7)Trumna dębowa z powłoką poliestrową: kolor wiśnia, orzech, mahoń, brunatny, wykonana z litego drewna dębowego, malowana specjalnymi lakierami tworzącymi bardzo dobrą jakość powłoki poliestrowej. Zadanie nr 1 TRUMNY DĘBOWE: 1. Trumna dębowa naturalna - 25 szt. 2. Trumna dębowa cieniowana - 25 szt. 3. Trumna dębowa z rzeźbieniami - 25 szt. 4. Trumna dębowa owalna - 15 szt. 5. Trumna dębowa owalna, dzielone wieko - 20 szt. 6. Trumna dębowa okleinowana -25 szt. 7.Trumna dębowa z powłoką poliestrową w kolorze wiśnia, orzech, mahoń, brunatny - 10 szt.3.2.2. Zadanie nr 2 - Trumny sosnowe Trumny wykonane z drewna sosnowego. a) Trumna sosnowa naturalna: kolor naturalny, lakierowana, wykonana z drewna litego,b) Trumna sosnowa cieniowana: kolor jasny z ciemniejszymi smugami, lakierowana, wykonana z drewna litego, c) Trumna sosnowa rzeźbiona: zdobiona rzeźbieniami w drewnie na wieku lub bokach, lakierowana, wykonana z drewna litego d) Trumna sosnowa okleinowana wykonana z drewna litego, e) Trumny sosnowe o niższym standardzie wykonane z drewna sosnowego, wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz okucia i antaby wykonane z tańszych materiałów.Zadanie nr 2 TRUMNY SOSNOWE: 1. Trumna sosnowa naturalna - 30 szt. 2. Trumna sosnowa cieniowana - 20 szt. 3. Trumna sosnowa z rzeźbieniami - 15 szt. 4. Trumna sosnowa okleinowana - 20 szt. 5. Trumna sosnowa o niższym standardzie - 70 szt.3.2.3 Zadanie nr 3 - Trumny olchowe a) Trumna wykonana z drewna olchowego litego w kolorze naturalnym, b) Trumna wykonana z drewna olchowego litego cieniowana – jasna z ciemnymi smugami, c) Trumna wykonana z drewna olchowego litego jasna lub ciemna z zdobnymi rzeźbieniami w drewnie d) Trumna pokryta okleiną i wykonana z drewna.Zadanie nr 3 TRUMNY OLCHOWE: 1. Trumna olchowa naturalna - 10 szt. 2. Trumna olchowa cieniowana z ozdobami - 10 szt. 3. Trumna olchowa jasna lub ciemna z ozdobami rzeźbionymi - 10 szt. 4. Trumna olchowa okleinowana - 10 szt.3.2.4 - Zadanie Nr 4 trumny pokryte powłoką poliestrową z różnego rodzaju drewna a) Trumny jasne w kolorze jasny orzech, b) Trumny ciemne w kolorze wiśnia, mahoń Wykonane dla osób tęższych, wieko wypukłe, owalne, wykonane z drewna litego.Zadanie nr 4 TRUMNY POKRYTE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ: 1. Trumna pokryta powłoką poliestrową - jasny orzech 80 szt. 2. Trumna pokryta powłoką poliestrową – wiśnia, mahoń 80 szt.3.2.5. Zadanie nr 5 - Trumny z drewna miękkiego poza sosnowym i olchowym a) Trumna z drewna miękkiego jasne lub ciemne, b) Trumna okleinowana – pokryta okleiną jasną lub ciemną. c) Trumny z drewna miękkiego o niższym standardzie wykonane z drewna miękkiego wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz z okuciami i antabami wykonanymi z tańszych materiałów.Zadanie nr 5 TRUMNY Z DREWNA MIĘKKIEGO POZA SOSNOWYM I OLCHOWYM1.Trumna z drewna miękkiego jasna lub ciemna - 10 szt. 2.Trumna okleinowana jasna lub ciemna - 10 szt. 3.Trumna o niższym standardzie - 50 szt.3.2.6. Zadanie nr 6 - Trumny kremacyjne drewnianenie lakierowane barwione bejcą, bez uchwytów i antab, wyposażone w stopki umożliwiające podniesienie o wymiarach – długość 2.00 - 2,10 cm, szerokość 60-70 cm, wysokość 65 cm, wykonane z drewna miękkiego. Zadanie nr 6 TRUMNY KREMACYJNE DREWNIANE - 250 szt.,3.2.7. Zadanie nr 7 - Trumny kremacyjne kartonoweTrumny o wymiarach – długość 2.00 cm, szerokość 60 cm, wysokość 30 cm, dopuszczalna tolerancja wymiarów +- 5 cm. Udźwig trumny 120 kg. Tolerancja +- 10 kg.Zadanie nr 7 TRUMNY KREMACYJNE KARTONOWE - 250 szt.,3.2.8. Zadanie nr 8 - Trumny ekshumacyjne barwione bejcą, lakierowane, wymiary orientacyjne – długość ok. 80 cm, szerokość ok 30 cm, wysokość ok. 30 cm, zamykane na wkręty, wykonane z drewna miękkiego, bez poduszki wewnątrz.Zadanie nr 8 TRUMNY EKSHUMACYJNE - 25 szt.3.2.9. Zadanie nr 9 - Trumny dziecięce wymiary – długość 60-65 cm, 80-85 cm, szerokość 30-40 cm, wysokość 40-50 cm, kolor biały, lakierowane, wybite wewnątrz białą tkaniną z poduszeczką, wykonane z drewna litego.Zadanie nr 9 TRUMNY DZIECINNE - 10 szt.3.2.10. Zadanie nr 10 - trumny sosnowe nietypowe (większe od standardowych) według parametrów i opisów zgłoszonych przez zamawiającego.Zadanie nr 10 TRUMNY SOSNOWE O NIETYPOWYCH WYMIARACH - 10 szt.3.2.11 Zadanie nr 11 - krzyż sosnowy, dębowy, zdobiony, dziecinny, znicz, palik a) Krzyż sosnowy- wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż.b) Krzyż dębowy – wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż.c) Krzyż zdobiony - wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Krzyż powinien posiadać ozdobne wstawki ze stali nierdzewnej, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż.d) Znicz dębowy - wysokość min 145 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. e) Palik dębowy - wysokość min 175 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm , kolor jasny bądź ciemny lakierowany. f) Krzyż dziecinny sosnowy – wysokość min 145 cm, rozpiętość ramion min 50 cm, szerokość deski min. 6 cm, grubość deski min. 2,5 cm kolor biały.Zadanie nr 11 KRZYŻE SOSNOWE, DĘBOWE, ZDOBIONE, DZIECINNE, ZNICZE, PALIKI – 1. Krzyż dębowy – 150 szt.2. Krzyż sosnowy – 150 szt.3. Krzyż zdobiony - 50 szt.4. Znicz dębowy - 20 szt. 5. Palik dębowy – 20 szt. 6. Krzyż dziecinny sosnowy – 10 szt.3.2.11. Zadanie nr 12 - Ramki na grób a) ramka na grób zwykły o wymiarach 180-200 cm x 70-100 cm wysokość 20 cm ( + - 5 cm.) ramka z drewna miękkiego, lakierowana o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. b) ramka na grób urnowy o wymiarach 50 x 50 cm wysokość 20 cm ( + - 5 cm) ramka z drewna miękkiego o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. Zadanie 12 RAMKI NA GRÓB1. Ramki grób zwykły – 120 szt.2. Ramki grób urnowy – 40 szt.3.2.13. Zadanie nr 13 - Urny metaloweUrny metalowe – dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zastosowanego metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontażZadanie nr 13 URNY METALOWE - 100 szt.3.2.14. Zadanie nr 14 - Urny ceramiczne Urny ceramiczne - dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów i kształtów, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż.Zadanie nr 14 URNY CERAMICZNE - 20 szt.3.2.15. Zadanie nr 15 - Urny mosiężneUrny mosiężne – dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zdobień metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontażZadanie nr 15 URNY MOSIĘŻNE - 50 szt.3.2.16. Zadanie nr 16 - Urny drewnianeUrny drewniane - dopuszcza się dowolność stosowanych kształtów z drewna twardego lub miękkiego, koloru jasnego lub ciemnego, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż.Zadanie nr 16 URNY DREWNIANE - 50 szt.3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  kod CPV: 39.29.61.00-4 – trumny kod CPV: 39296000-3 – wyroby pogrzebowe3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

II.5) Główny kod CPV: 39296100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39296000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych. 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie firm podwykonawców. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie ewentualnych podwykonawców jak za własne. 9) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 10) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 11) Uwaga do punktu II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (lub krócej w przypadku wcześniejszego wyczerpania ilości zamawianego asortymentu). 12) W związku z komunikatem UZP z dnia 20.03.2020 r., w związku z zagrożeniem epidemicznym, w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną przy wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, zamawiający umożliwia ich złożenie również w sposób tradycyjny.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje konkurencji w postępowaniu potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 6.5.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.5/1-5 siwz na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:a) fotografii każdego poszczególnego oferowanego artykułu w ramach danego zadania (trumien, palików, krzyży, zniczy, ramek na grób, urn)Każde przedstawione zdjęcie musi być dokładnie opisane, którego artykułu dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk oferty – zał. Nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-5 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić te dokumenty i oświadczenia na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp. 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.12. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena95,00
Termin dostaw5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne itd.) mającej wpływ na realizacje umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,5) zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w swojej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie samodzielnie;6) wprowadzenie nowego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;7) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją należytego wykonania umowy;8) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto;9) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;10) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e; upzp11) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego,3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Trumny dębowe naturalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: A) trumna naturalna: wykonana z drewna dębowego litego, kolor naturalnego dębu, lakierowana. B) trumna dębowa cieniowana: wykonana z drewna dębowego litego, kolor jasnego dębu z ciemniejszymi smugami, lakierowana. C) trumna dębowa z rzeźbieniami: wykonana z drewna dębowego litego, boki lub inne elementy trumny zdobione rzeźbieniami w drewnie (symbole religijne, kwiaty, palmy itp.), lakierowana. D) trumna dębowa owalna: wykonana z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana. E) trumna dębowa owalna z dzielonym wiekiem: wykonane z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana, otwierane wieko podzielone na dwie części F) trumna dębowa okleinowana wykonana z drewna litego, G)trumna dębowa z powłoką poliestrową: kolor wiśnia, orzech, mahoń, brunatny, wykonana z litego drewna dębowego, malowana specjalnymi lakierami tworzącymi bardzo dobrą jakość powłoki poliestrowej. Szacunkowa ilość: A) Trumna dębowa naturalna - 25 szt. B) Trumna dębowa cieniowana - 25 szt. C) Trumna dębowa z rzeźbieniami - 25 szt. D) Trumna dębowa owalna - 15 szt. E) Trumna dębowa owalna, dzielone wieko - 20 szt. F) Trumna dębowa okleinowana -25 szt. G) Trumna Dębowa z powłoką poliestrową w kolorze wiśnia, orzech, mahoń, brunatny - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Trumny sosnowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) trumna sosnowa naturalna: kolor naturalny, lakierowana, wykonana z drewna litego, B) trumna sosnowa cieniowana: kolor jasny z ciemniejszymi smugami, lakierowana, wykonana z drewna litego, C) trumna sosnowa rzeźbiona: zdobiona rzeźbieniami w drewnie na wieku lub bokach, lakierowana, wykonana z drewna litego D) trumna sosnowa okleinowana wykonana z drewna litego, E) trumny sosnowe o niższym standardzie wykonane z drewna sosnowego, wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz okucia i antaby wykonane z tańszych materiałów. Szacunkowa ilość: A) Trumna sosnowa naturalna - 30 szt. B) Trumna sosnowa cieniowana - 20 szt. C) Trumna sosnowa z rzeźbieniami - 15 szt. D) Trumna sosnowa okleinowana - 20 szt. E) Trumna sosnowa o niższym standardzie - 70 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Trumny olchowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) trumna wykonana z drewna olchowego litego w kolorze naturalnym, B) trumna wykonana z drewna olchowego litego cieniowana – jasna z ciemnymi smugami, C) trumna wykonana z drewna olchowego litego jasna lub ciemna z zdobnymi rzeźbieniami w drewnie D) trumna pokryta okleiną i wykonana z drewna. A) Trumna olchowa naturalna - 10 szt. B) Trumna olchowa cieniowana z ozdobami - 10 szt. C) Trumna olchowa jasna lub ciemna z ozdobami rzeźbionymi - 10 szt. D) Trumna olchowa okleinowana - 10 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Trumny pokryte powłoką poliestrową z różnego rodzaju drewna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) trumny jasne w kolorze jasny orzech, B) trumny ciemne w kolorze wiśnia, mahoń wykonane dla osób tęższych, wieko wypukłe, owalne, wykonane z drewna litego. Szacunkowa ilość: A) Trumna pokryta powłoką poliestrową - jasny orzech 80 szt. B) Trumna pokryta powłoką poliestrową – wiśnia, mahoń 80 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Trumny z drewna miękkiego poza sosnowym i olchowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) trumna z drewna miękkiego jasne lub ciemne, B) trumna okleinowana – pokryta okleiną jasną lub ciemną. C) trumny z drewna miękkiego o niższym standardzie wykonane z drewna miękkiego wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz z okuciami i antabami wykonanymi z tańszych materiałów. Szacunkowa ilość: A) Trumna Z drewna miękkiego jasna lub ciemna - 10 szt. B) Trumna Okleinowana jasna lub ciemna - 10 szt. C) Trumna O niższym standardzie - 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Trumny kremacyjne drewniane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trumny kremacyjne drewniane nie lakierowane barwione bejcą, bez uchwytów i antab, wyposażone w stopki umożliwiające podniesienie o wymiarach – długość 2.00 - 2,10 cm, szerokość 60-70 cm, wysokość 65 cm, wykonane z drewna miękkiego. Zadanie nr 6 TRUMNY KREMACYJNE DREWNIANE - 250 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Trumny kremacyjne kartonowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trumny kremacyjne kartonowe Trumny o wymiarach – długość 2.00 cm, szerokość 60 cm, wysokość 30 cm, dopuszczalna tolerancja wymiarów +- 5 cm. Udźwig trumny 120 kg. Tolerancja +- 10 kg. Zadanie nr 7 TRUMNY KREMACYJNE KARTONOWE - 250 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Trumny ekshumacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) Barwione bejcą, lakierowane, wymiary orientacyjne – długość ok. 80 cm, szerokość 30 cm, wysokość ok. 30 cm, zamykane na wkręty, wykonane z drewna miękkiego, bez poduszki wewnątrz. Szacunkowa ilość: A) Trumny ekshumacyjne - 25 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Trumny dziecięce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna trumien: A) Trumny dziecięce o wymiarach – długość 60-65 cm, 80-85 cm, szerokość 30-40 cm, wysokość 40-50 cm, kolor biały, lakierowane, wybite wewnątrz białą tkaniną z poduszeczką, wykonane z drewna litego. Szacunkowa ilość: A) Trumny dziecinne - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Trumny sosnowe nietypowe (większe od standardowych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien: A) Trumny nietypowe - według parametrów i opisów zgłoszonych przez zamawiającego A) Trumny sosnowe o nietypowych wymiarach - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Krzyż sosnowy, dębowy, zdobiony, dziecinny, znicz, palik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: A) Krzyż sosnowy- wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. B) krzyż dębowy – wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. C) krzyż zdobiony - wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Krzyż powinien posiadać ozdobne wstawki ze stali nierdzewnej, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. D) znicz dębowy - wysokość min 145 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. 4 E) palik dębowy - wysokość min 175 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm , kolor jasny bądź ciemny lakierowany. F) krzyż dziecinny sosnowy – wysokość min 145 cm, rozpiętość ramion min 50 cm, szerokość deski min. 6 cm, grubość deski 2,5 cm kolor biały. Szacunkowa ilość: A) Krzyż sosnowy – 150 szt. B) Krzyż dębowy – 150 szt. C) Krzyż zdobiony - 50 szt. D) Znicz dębowy - 20 szt. E) Palik dębowy – 20 szt. F) Krzyż dziecinny sosnowy – 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Ramki na grób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ramek na grób: A) ramka na grób zwykły o wymiarach 180-200 cm. x 70-100 cm. wysokość 20 cm. ( + - 5 cm.) ramka z drewna miękkiego, lakierowana o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. B) ramka na grób urnowy o wymiarach 50 x 50 cm. wysokość 20 cm. ( + - 5 cm.) ramka z drewna miękkiego o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. Szacunkowa ilość: A) Ramki grób zwykły – 120 szt. B) Ramki grób urnowy – 40 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Urny metalowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urny metalowe – dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zastosowanego metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż Zadanie nr 13 URNY METALOWE - 100 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Urny ceramiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urny ceramiczne - dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów i kształtów, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż. Zadanie nr 14 URNY CERAMICZNE - 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Urny mosiężne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urny mosiężne – dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zdobień metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż Zadanie nr 15 URNY MOSIĘŻNE - 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Urny drewniane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urny drewniane - dopuszcza się dowolność stosowanych kształtów z drewna twardego lub miękkiego, koloru jasnego lub ciemnego, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż. Zadanie nr 16 URNY DREWNIANE - 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39296000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: