Przetarg

Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
ul. Żeromskiego 116,90-924 Łódź
tel. 42 631 20 12
fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
e-mail: azp@adm.p.lodz.pl
http:// www.zp.p.lodz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568312-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne, krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. ul. Żeromskiego  116 , 90-924  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 631 20 12, e-mail azp@adm.p.lodz.pl, faks 42 631 24 04; 42 631 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Wyższa Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.p.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.p.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca
Adres:
Politechnika Łódzka, Budynek A28, Kancelaria - wejście ze szczytu wschodniego budynku, 90-924 Łódż, ul. Żeromskiego 116

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: RAP.383.16.2020.ATR.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybudujCzęść I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części budynku „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717000-1
39717200-3
45331000-6
45331220-4
45331221-1
33141642-2
43124100-9
45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:dla Części I- prowadzenia instalacji klimatyzacyjnej – schładzającej i skroplin,- montażu urządzeń wewnętrznych lub jednostek zewnętrznych,- wykorzystania istniejących pionów wentylacyjnych,- prowadzenia instalacji elektrycznych zasilających urządzenia wewnętrzne i jednostki zewnętrzne,dla Części II- ciężkiej izolacji przeciwwodnej tzn. skuwania, czyszczenia, odsalania, iniekcji ścian i ław fundamentowych,- układania drenażu opaskowego tzn. montaż rur drenarskich, warstw filtracyjnych, studzienek chłonnych lub odprowadzających wody gruntowe do kanalizacji deszczowej,Zamówienia będą udzielane do kwoty 84.922,40 złotych netto (45.400,00 złotych netto dla Części I i 39.522,40 złotych netto dla Części II). Warunki realizacji:Termin wykonania zamówienia, cena oraz warunki płatności zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą. Stawka roboczogodziny, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, koszty zakupu i zysku, ceny materiałów i sprzętu nie mogą przekroczyć średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu konieczności.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: dla Części I – do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.dla Części II - do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I:Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej2 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub rozbudowie instalacji klimatyzacji lub wentylacji pomieszczeń o wartości min. 150.000,00 PLN brutto każda(Zamawiający wymaga, żeby każda z robót realizowana była na podstawie odrębnych umów) i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia – co najmniej wskazania 4 osób, tj.:1. 1 osoby, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.2. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.3. 1 osoby, posiadającej certyfikat FGAZ dla personelu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego z potwierdzonym wpisem do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu;4. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.Uwaga :1) Uprawnienia powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2020.220).Część II:Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej2 roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej o wartości min. 150.000,00 PLN brutto każda(Zamawiający wymaga, żeby każda z robót realizowana była na podstawie odrębnych umów) i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia – co najmniej wskazania 2 osób, tj.:1. 1 osoby, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.2. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga :1) Uprawnienia powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2020.220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadkuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.2. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy części I i II:1). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ dla Części I i Załącznik nr 3b do SIWZ dla Części II,2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4a do SIWZ dla Części I i Załącznik nr 4b do SIWZ dla Części II.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane przez Zamawiającego.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp.9. Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 5.1.5. SIWZ pkt 1-10 oraz 12 tabeli, zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) Dalej: „Rozporządzeniem”Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. Patrz też pkt 5.6 SIWZWykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (określone przez Zamawiającego powyżej) oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie jeden Członek konsorcjum nie może powoływać się na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 04.05.2017r. (C-387/14)).Wątpliwości Zamawiającego:Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Waluta obca:W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. dokument wadium w oryginale (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej),2. pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),3. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),4. zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)5. oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający ustalił wadium w wysokości:Część I: 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 PLN),Część II: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustaw y z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji (G)40,00
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Części I:Na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1. zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.: 1) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.W przypadku wykonania robót, o których mowa powyżej cena robót zostanie obliczona w oparciu o średnie cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach robocizny, materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.2) rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,3) zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.4) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na zakres Przedmiotu Zamówienia.5) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia zakresu robót niezbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.2. zmianę materiałów lub urządzeń lub zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej i/lub zmiana wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego Przedmiotu Zamówienia,2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę technologii lub zmiany obowiązujących przepisów.Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń, a w konsekwencji jakości robót.Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.3. zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 1) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w tym m.in. w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, 2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,3) konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.4) konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót lub wynikających z dokonanych przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, m.in. z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 4. zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku: 1) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, 2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,3) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,5) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,6) uzgodnień z konserwatorem zabytków i uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy) jeśli będą wymagane.5. zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia1) nowe osoby wskazane przez Wykonawcę na stanowiska kierownika budowy muszą spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, 2) nowe osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.Powyższe zmiany mogą być dokonane przez strony w każdym czasie, gdyż nie stanowią zmiany postanowień umowy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.6. zmianę warunków płatności:a) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany, b) przypadku zmiany zakresu i/lub wartości Przedmiotu Zamówienia, c) w sytuacji zmiany ilości odbiorów stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT. 7. zmianę terminu przekazania placu budowy Wykonawcy w przypadku wystąpienia:1) przestojów i opóźnień wynikających: w szczególności wskutek pojawienia się dodatkowych wymagań, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia postępowania, stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień nie ujętych w dokumentacji projektowej,2) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na rozpoczęcie robót. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji umowy na skutek opóźnienia w przekazaniu placu budowy.8. zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.9. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.Dla Części II:Na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1. zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.: 1) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.W przypadku wykonania robót, o których mowa powyżej cena robót zostanie obliczona w oparciu o średnie cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach robocizny, materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.2) rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,3) zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.4) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na zakres Przedmiotu Zamówienia.5) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia zakresu robót niezbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.2. zmianę materiałów lub zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w dokumentacji projektowej i/lub zmiana wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego Przedmiotu Zamówienia,2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę technologii lub zmiany obowiązujących przepisów.Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów, a w konsekwencji jakości robót.Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.3. zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 1) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w tym m.in. w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, 2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,3) konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.4) konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót lub wynikających z dokonanych przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, m.in. z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 4. zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku: 1) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, 2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,3) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,5) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,6) uzgodnień z konserwatorem zabytków i uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy) jeśli będą wymagane.5. zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia1) nowe osoby wskazane przez Wykonawcę na stanowiska kierownika budowy muszą spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, 2) nowe osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.Powyższe zmiany mogą być dokonane przez strony w każdym czasie, gdyż nie stanowią zmiany postanowień umowy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.6. zmianę warunków płatności:a) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany, b) przypadku zmiany zakresu i/lub wartości Przedmiotu Zamówienia, c) w sytuacji zmiany ilości odbiorów stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT. 7. zmianę terminu przekazania placu budowy Wykonawcy w przypadku wystąpienia:1) przestojów i opóźnień wynikających: w szczególności wskutek pojawienia się dodatkowych wymagań, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia postępowania, stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień nie ujętych w dokumentacji projektowej,2) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na rozpoczęcie robót. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji umowy na skutek opóźnienia w przekazaniu placu budowy.8. zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.9. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,b) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej kontakt: rbi@adm.p.lodz.pl telefon: 42 631 20 39 (Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych),c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej,f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. j) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223Wykonanie dokumentacji projektowej przez którą Zamawiający rozumie dokumentację techniczną, która winna być sporządzona w formie i zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych do realizacji robót pozwoleń administracyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji administracyjnych i pozwoleń.Budynek „B” jest częścią budynku pofabrycznego, jest obiektem zabytkowym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowana dokumentacja projektowa może wymagać uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p-poż., BIOZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717000-1, 39717200-3, 45331000-6, 45331220-4, 45331221-1, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.


Część nr: 2Nazwa: Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.Wykonanie dokumentacji projektowej przez którą Zamawiający rozumie dokumentację techniczną, która winna być sporządzona w formie i zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych do realizacji robót pozwoleń administracyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji administracyjnych i pozwoleń.Budynek „B” jest częścią budynku pofabrycznego, jest obiektem zabytkowym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowana dokumentacja projektowa może wymagać uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p-poż., BIOZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141642-2, 43124100-9, 45320000-6, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C)60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:dla Części II - do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.
Ogłoszenie nr 568312-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne, krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. ul. Żeromskiego  116 , 90-924  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 631 20 12, e-mail azp@adm.p.lodz.pl, faks 42 631 24 04; 42 631 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Wyższa Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.p.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.p.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca
Adres:
Politechnika Łódzka, Budynek A28, Kancelaria - wejście ze szczytu wschodniego budynku, 90-924 Łódż, ul. Żeromskiego 116

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: RAP.383.16.2020.ATR.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybudujCzęść I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części budynku „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717000-1
39717200-3
45331000-6
45331220-4
45331221-1
33141642-2
43124100-9
45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:dla Części I- prowadzenia instalacji klimatyzacyjnej – schładzającej i skroplin,- montażu urządzeń wewnętrznych lub jednostek zewnętrznych,- wykorzystania istniejących pionów wentylacyjnych,- prowadzenia instalacji elektrycznych zasilających urządzenia wewnętrzne i jednostki zewnętrzne,dla Części II- ciężkiej izolacji przeciwwodnej tzn. skuwania, czyszczenia, odsalania, iniekcji ścian i ław fundamentowych,- układania drenażu opaskowego tzn. montaż rur drenarskich, warstw filtracyjnych, studzienek chłonnych lub odprowadzających wody gruntowe do kanalizacji deszczowej,Zamówienia będą udzielane do kwoty 84.922,40 złotych netto (45.400,00 złotych netto dla Części I i 39.522,40 złotych netto dla Części II). Warunki realizacji:Termin wykonania zamówienia, cena oraz warunki płatności zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą. Stawka roboczogodziny, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, koszty zakupu i zysku, ceny materiałów i sprzętu nie mogą przekroczyć średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu konieczności.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: dla Części I – do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.dla Części II - do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I:Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej2 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub rozbudowie instalacji klimatyzacji lub wentylacji pomieszczeń o wartości min. 150.000,00 PLN brutto każda(Zamawiający wymaga, żeby każda z robót realizowana była na podstawie odrębnych umów) i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia – co najmniej wskazania 4 osób, tj.:1. 1 osoby, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.2. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.3. 1 osoby, posiadającej certyfikat FGAZ dla personelu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego z potwierdzonym wpisem do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu;4. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.Uwaga :1) Uprawnienia powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2020.220).Część II:Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej2 roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej o wartości min. 150.000,00 PLN brutto każda(Zamawiający wymaga, żeby każda z robót realizowana była na podstawie odrębnych umów) i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia – co najmniej wskazania 2 osób, tj.:1. 1 osoby, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.2. 1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga :1) Uprawnienia powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2020.220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadkuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.2. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy części I i II:1). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ dla Części I i Załącznik nr 3b do SIWZ dla Części II,2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4a do SIWZ dla Części I i Załącznik nr 4b do SIWZ dla Części II.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane przez Zamawiającego.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp.9. Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 5.1.5. SIWZ pkt 1-10 oraz 12 tabeli, zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) Dalej: „Rozporządzeniem”Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. Patrz też pkt 5.6 SIWZWykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (określone przez Zamawiającego powyżej) oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie jeden Członek konsorcjum nie może powoływać się na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 04.05.2017r. (C-387/14)).Wątpliwości Zamawiającego:Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Waluta obca:W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. dokument wadium w oryginale (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej),2. pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),3. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),4. zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)5. oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający ustalił wadium w wysokości:Część I: 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 PLN),Część II: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustaw y z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji (G)40,00
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Części I:Na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1. zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.: 1) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.W przypadku wykonania robót, o których mowa powyżej cena robót zostanie obliczona w oparciu o średnie cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach robocizny, materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.2) rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,3) zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.4) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na zakres Przedmiotu Zamówienia.5) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia zakresu robót niezbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.2. zmianę materiałów lub urządzeń lub zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej i/lub zmiana wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego Przedmiotu Zamówienia,2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę technologii lub zmiany obowiązujących przepisów.Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń, a w konsekwencji jakości robót.Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.3. zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 1) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w tym m.in. w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, 2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,3) konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.4) konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót lub wynikających z dokonanych przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, m.in. z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 4. zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku: 1) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, 2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,3) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,5) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,6) uzgodnień z konserwatorem zabytków i uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy) jeśli będą wymagane.5. zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia1) nowe osoby wskazane przez Wykonawcę na stanowiska kierownika budowy muszą spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, 2) nowe osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.Powyższe zmiany mogą być dokonane przez strony w każdym czasie, gdyż nie stanowią zmiany postanowień umowy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.6. zmianę warunków płatności:a) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany, b) przypadku zmiany zakresu i/lub wartości Przedmiotu Zamówienia, c) w sytuacji zmiany ilości odbiorów stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT. 7. zmianę terminu przekazania placu budowy Wykonawcy w przypadku wystąpienia:1) przestojów i opóźnień wynikających: w szczególności wskutek pojawienia się dodatkowych wymagań, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia postępowania, stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień nie ujętych w dokumentacji projektowej,2) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na rozpoczęcie robót. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji umowy na skutek opóźnienia w przekazaniu placu budowy.8. zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.9. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.Dla Części II:Na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1. zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.: 1) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.W przypadku wykonania robót, o których mowa powyżej cena robót zostanie obliczona w oparciu o średnie cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach robocizny, materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.2) rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,3) zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.4) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na zakres Przedmiotu Zamówienia.5) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia zakresu robót niezbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.2. zmianę materiałów lub zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w dokumentacji projektowej i/lub zmiana wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego Przedmiotu Zamówienia,2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę technologii lub zmiany obowiązujących przepisów.Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów, a w konsekwencji jakości robót.Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.3. zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 1) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w tym m.in. w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, 2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,3) konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.4) konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót lub wynikających z dokonanych przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, m.in. z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 4. zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku: 1) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, 2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,3) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,5) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,6) uzgodnień z konserwatorem zabytków i uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy) jeśli będą wymagane.5. zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia1) nowe osoby wskazane przez Wykonawcę na stanowiska kierownika budowy muszą spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, 2) nowe osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.Powyższe zmiany mogą być dokonane przez strony w każdym czasie, gdyż nie stanowią zmiany postanowień umowy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.6. zmianę warunków płatności:a) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany, b) przypadku zmiany zakresu i/lub wartości Przedmiotu Zamówienia, c) w sytuacji zmiany ilości odbiorów stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT. 7. zmianę terminu przekazania placu budowy Wykonawcy w przypadku wystąpienia:1) przestojów i opóźnień wynikających: w szczególności wskutek pojawienia się dodatkowych wymagań, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia postępowania, stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień nie ujętych w dokumentacji projektowej,2) m.in. działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na rozpoczęcie robót. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji umowy na skutek opóźnienia w przekazaniu placu budowy.8. zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.9. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,b) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej kontakt: rbi@adm.p.lodz.pl telefon: 42 631 20 39 (Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych),c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej,f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. j) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223Wykonanie dokumentacji projektowej przez którą Zamawiający rozumie dokumentację techniczną, która winna być sporządzona w formie i zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych do realizacji robót pozwoleń administracyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji administracyjnych i pozwoleń.Budynek „B” jest częścią budynku pofabrycznego, jest obiektem zabytkowym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowana dokumentacja projektowa może wymagać uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p-poż., BIOZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717000-1, 39717200-3, 45331000-6, 45331220-4, 45331221-1, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.


Część nr: 2Nazwa: Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.Wykonanie dokumentacji projektowej przez którą Zamawiający rozumie dokumentację techniczną, która winna być sporządzona w formie i zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych do realizacji robót pozwoleń administracyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji administracyjnych i pozwoleń.Budynek „B” jest częścią budynku pofabrycznego, jest obiektem zabytkowym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowana dokumentacja projektowa może wymagać uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p-poż., BIOZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141642-2, 43124100-9, 45320000-6, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C)60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:dla Części II - do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.