Przetarg

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów.

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20,32-500 Chrzanów
tel. +48 (32)7585101
fax. +48(32)6233786
e-mail: zp@chrzanow.pl
http:// www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583821-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Chrzanów: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:1)W kwestiach merytorycznych: Joanna Trębacz - Podinspektor w Referacie Kształtowania Środowiska, Anita Kosińska-Zaczek-Inspektor w Referacie Kształtowania Środowiska, Magdalena Witek-Inspektor w Referacie Kształtowania Środowiska2)W kwestiach formalnych: Iwona Przybyło - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych, Anna Buczak - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesłać na adres e-mail: zp@chrzanow.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzanów, krajowy numer identyfikacyjny 276257943, ul. Aleja Henryka  20 , 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 (32)7585101, e-mail zp@chrzanow.pl, faks +48(32)6233786.
Adres strony internetowej (URL): www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, przesyłka kurierska
Adres:
Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, dziennik podawczy (pokój nr 1, parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów.
Numer referencyjny: IRZ.271.18.2020.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Część nr 1) Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych - 2020 r.1)Zamówienie obejmuje:a)Zakup materiału nasadzeniowegob)Wykopanie dołówc)Zaprawę dołów ziemią żyznąd)Nasadzenie drzew i krzewówe)Podlanie drzew i krzewówf)Opalikowanie drzew wraz z przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłong)Wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korąh)Zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewaniai)Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.1a, w którym wyszczególniono wykaz miejsc do nasadzeńb)załącznik nr 9.1b, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i ich parametryc)załącznik nr 9.1c, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiałud)załącznik nr 9.1d, w którym wyszczególniono standardy jakościowe materiału nasadzeniowego,e)załącznik nr 9.1e, w którym wyszczególniono standardy jakościowe wykonania prac.Część nr 2) Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni gminy Chrzanów - 2020 r. 1)Zamówienie obejmuje:a)zakup materiału nasadzeniowegob)wykopanie dołówc)zaprawę dołów ziemią żyznąd)nasadzenie drzew i krzewówe)podlanie drzew i krzewówf)opalikowanie drzew wraz przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłong)wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korąh)zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewaniai)uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.2a, w którym wyszczególniono wykaz miejsc nasadzeń,b)załącznik nr 9.2b, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i ich parametry,c)załącznik nr 9.2c, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiału,d)załącznik nr 9.2d, w którym zawarto standardy jakościowe prac oraz materiału nasadzeniowego.Część nr 3) Nasadzenia drzew na terenie Parku Pałacowego w Kościelcu – 2020 r.1)Zamówienie obejmuje:a)zakup materiału nasadzeniowego,b)wykopanie dołów,c)zaprawę dołów ziemią żyzną,d)nasadzenie drzew,e)podlanie drzew,f)opalikowanie drzew wraz przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłon,g)wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korą,h)zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewania,i)uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,j)przesadzenie drzew,k)przycięcie rocznych nasadzeń.2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.3a, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i parametry,b)załącznik nr 9.3b, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiału,c)załącznik nr 9.3c, w którym zawarto standardy jakościowe materiału nasadzeniowego oraz wykonywanych prac.Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Dla części nr 1wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usługi, czyli tzw. pracowników wykonujących czynności związanych z sadzeniem drzew i krzewów. Dla części nr 2 wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usługi, czyli tzw. pracowników wykonujących czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt e-i wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8.2 do SIWZ. Dla części nr 3 wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usługi, czyli tzw. pracowników wykonujących czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt b-i wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8.3 do SIWZ.2)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5 ppkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;4)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 ppkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 ppkt 1) czynności.5)Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści umowy.6)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a)wykonawca musi wykazać, że wykonał:w zakresie części nr 1 - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2 usługi polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.w zakresie części nr 2 - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum 2 usługi polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.w zakresie części nr 3 - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum 2 usługi polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.b)wykonawca musi wykazać, że:w zakresie części nr 1 - dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej: -jedną osobą, pełniąca funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację i kierowanie pracami nasadzeń drzew i krzewów posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe (ogrodnicze, rolnicze, architektura krajobrazu lub leśne) oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i doświadczeniu w pracach związanych z nasadzeniami drzew i krzewów.w zakresie części nr 2 - dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej: -jedną osobą, pełniąca funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację i kierowanie pracami nasadzeń drzew i krzewów posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe (ogrodnicze, rolnicze, architektura krajobrazu lub leśne) oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i doświadczeniu w pracach związanych z nasadzeniami drzew i krzewóww zakresie części nr 3 - dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej: -jedną osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami) do kierowania pracami konserwatorskimi, tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.-jedną osobą, pełniąca funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację pracami nasadzeń drzew posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe (ogrodnicze, rolnicze, architektura krajobrazu lub leśne) oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i doświadczeniu w pracach związanych z nasadzeniami drzew.W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część przez jednego wykonawcę Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą z uprawnieniami określonymi w części zamówienia, na którą zostanie złożona oferta.Dopuszcza się możliwość łączenia ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych. Referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6.1 i/lub 6.2 i/lub 6.3 do SIWZ);b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7.1 i/lub 7.2 i/lub 7.3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Na ofertę składają się:1)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 i/lub 1.2 i/lub 1.3 do SIWZ.2)Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1). i 2)., (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).3)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4)W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 4 do SIWZ).2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla Części 1 w wysokości: 500,00 zł, dla Części 2 w wysokości: 600,00 zł, dla Części 3 w wysokości: 300,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8 a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawa Pzp”; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)Posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)Nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych - 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Zamówienie obejmuje:a)Zakup materiału nasadzeniowegob)Wykopanie dołówc)Zaprawę dołów ziemią żyznąd)Nasadzenie drzew i krzewówe)Podlanie drzew i krzewówf)Opalikowanie drzew wraz z przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłong)Wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korąh)Zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewaniai)Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.1a, w którym wyszczególniono wykaz miejsc do nasadzeńb)załącznik nr 9.1b, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i ich parametryc)załącznik nr 9.1c, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiałud)załącznik nr 9.1d, w którym wyszczególniono standardy jakościowe materiału nasadzeniowego,e)załącznik nr 9.1e, w którym wyszczególniono standardy jakościowe wykonania prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77211500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia dla części nr 1: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020


Część nr: 2Nazwa: Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni gminy Chrzanów - 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Zamówienie obejmuje:a)zakup materiału nasadzeniowegob)wykopanie dołówc)zaprawę dołów ziemią żyznąd)nasadzenie drzew i krzewówe)podlanie drzew i krzewówf)opalikowanie drzew wraz przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłong)wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korąh)zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewaniai)uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.2a, w którym wyszczególniono wykaz miejsc nasadzeń,b)załącznik nr 9.2b, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i ich parametry,c)załącznik nr 9.2c, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiału,d)załącznik nr 9.2d, w którym zawarto standardy jakościowe prac oraz materiału nasadzeniowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77211500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia dla części nr 2: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.


Część nr: 3Nazwa: Nasadzenia drzew na terenie Parku Pałacowego w Kościelcu – 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Zamówienie obejmuje:a)zakup materiału nasadzeniowego,b)wykopanie dołów,c)zaprawę dołów ziemią żyzną,d)nasadzenie drzew,e)podlanie drzew,f)opalikowanie drzew wraz przymocowaniem drzew do palików i zamontowaniem osłon,g)wykonanie mis wokół drzew i obsypanie ich korą,h)zamontowanie w systemach korzeniowych rur do podlewania,i)uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,j)przesadzenie drzew,k)przycięcie rocznych nasadzeń.2)Szczegółowy zakres prac określa:a)załącznik nr 9.3a, w którym wyszczególniono wykaz materiału nasadzeniowego i parametry,b)załącznik nr 9.3b, w którym wyszczególniono przedmiar łączny materiału,c)załącznik nr 9.3c, w którym zawarto standardy jakościowe materiału nasadzeniowego oraz wykonywanych prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77211500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia dla części nr 3: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.