Przetarg

„Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Centrum”

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207,41-914 Bytom
tel. +48323513364
fax. +48323513369
e-mail: przetargi@srk.com.pl
http:// www.srk.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585056-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: „Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Centrum”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27690250400000, ul. Strzelców Bytomskich  207 , 41-914  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (URL): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.srk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy udostępniony na platformie: https://efo.coig.biz

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej i elektronicznej. W przypadku gdy wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Bytom 41-914, ul. Strzelców Bytomskich 207 – Kancelaria Główna w godz. 07:00 – 14:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Centrum”
Numer referencyjny: ZP-C-0019/20-2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” wzakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, OddziałKWK „Centrum”

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-20

II.9) Informacje dodatkowe: I. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Zamówienie należy zrealizować w następującym terminie: od daty zawarcia umowy do dnia 20 listopada 2020 r. II. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo dla zamówień na roboty budowlane: 1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, którychprzedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającegoodpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemupodwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lubdalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 2. Nie podlegają obowiązkowiprzedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lubusługi, których: a) wartość stanowi mniej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00zł), 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać co najmniej: a) zakreszamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, b) termin realizacji, c)obowiązki Wykonawcy, d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, e) wysokośćwynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, f) termin i warunki zapłatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 5. Zamawiający w terminie 7 dni oddnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, niespełniającej wymagańokreślonych w SIWZ i gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczeniafaktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemupodwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeńdo przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wterminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 7. Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekładaZamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8.Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku niespełnienia wymagańokreślonych w SIWZ i gdy termin zapłaty wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu. 9.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, którejprzedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przezZamawiającego. 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na robotybudowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowyo podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zwyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawiezamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przezZamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowaw pierwszym zdaniu tego ustępu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000,00 zł. 11. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższyniż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconejpodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiającyinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygoremwystąpienia o karę umowną. 12. Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy opodwykonawstwo.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniemosobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymiposiadającymi uprawnienia w zakresie: • osoba wyższego dozoru ruchu mechanicznego – minimum 1 osoba • osoba średniego dozoru ruchu mechanicznego – minimum 1 osoba na zmianę roboczą •osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i kwalifikacjami do wykonywania czynności w dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności budowlanej osoba dozoru wyższego – minimum 1 osoba • pracowników brygad (w ilości i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia), w których składzie będą osoby o kwalifikacjach i uprawnieniach adekwatnych do zakresu wykonywanych prac, w tym: ▪ ślusarz – minimum 3 osoby na zmianę roboczą ▪ spawacz –minimum 1 osoba na zmianę roboczą ▪ elektromonter z uprawnieniami do 1 kV – minimum 1 osobana zmianę roboczą b) należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie co najmniej jedną robotą budowlaną lub robotami w ramach jednej lub kilku umówpolegających na wykonaniu robót budowlanych w montażowych urządzeń na stacjach wentylatorówgłównego przewietrzania zakładów górniczych o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł bruttowraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy: 1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy zWykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu Brak podstaw wykluczeniapodmiotu udostępniającego swoje zasoby: 1. W przypadku powołania się przez Wykonawcę nazasoby innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę dorealizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robótbudowlanych, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik – wzór dokumentu. b. Wykazrobót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty tezostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik– wzór dokumentu. c. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobówinnego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach któregoWykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności –załącznik – wzór dokumentu. d. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia składane przez Wykonawcę po publikacji informacji o złożonych ofertach nastronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, wterminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5(tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm orazadresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawićdowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstawwykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 orazart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp. – załącznik nr 1 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”. 3. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżejskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy zWykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołują sięna ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie dotyczące każdego ztych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw wykluczenia z postępowania oudzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp – załącznik nr 1a do druku „FORMULARZOFERTOWY”. 5. Oświadczenie dotyczące wadium – załącznik nr 2 do druku „FORMULARZOFERTOWY” 6. Oświadczenie Wykonawcy dot. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami– załącznik nr 3 do druku „FORMULARZ OFERTOWY” 7. Zamawiający żąda od Wykonawcówoświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlanewymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 doSIWZ: a) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZOFERTOWY” w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji zgodnie z opisem zawartym w pkt. IIzałącznika nr 2 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Ofertę można składać w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z pkt. 9 SIWZ

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://laip-srk.coig.biz/
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena95,00
okres gwarancji wyrażony w miesiącach5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie: 1) zmianypostanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno –prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminurealizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, wszczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych,administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i atmosferycznych, 3) zmiany zakresurzeczowego umowy: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy: - poprzez jego dostosowanie doaktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względówtechnologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych. 4) zmiany sposobuspełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jegospełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, podwarunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produktwskazany w umowie, 5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanychod dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne izostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana zpowodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lubinteroperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dlaZamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówieniaokreślonej pierwotnie w umowie; 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) koniecznośćzmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówieniaokreślonej pierwotnie w umowie; 7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, mazastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszymparagrafie, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabyciadotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunkiudziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobąinnych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcywzględem jego podwykonawców; 8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniuust. 1e art. 144 ustawy Pzp; 9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonejpierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień naroboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.Jeżeli przed upływem terminu realizacji, Umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresierzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek Zamawiającego,przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni,licząc od wskazanego w Umowie terminu. 3. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresurzeczowego lub/i finansowego w przypadku zmian techniczno – organizacyjnych w jednostkachZamawiającego skutkujących tym, że świadczenie objęte umową nie może być w całości zrealizowane.W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczeniezwiązanie z w/w ograniczenie zakresu rzeczowo – finansowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH