Przetarg

Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021

16-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Kancelaria Prezydenta RP
Wiejska 10,00-902 Warszawa
tel. 226 952 863,
fax. 695-28-62
e-mail: zamowienia@prezydent.pl,
http:// www.prezydent.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593869-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Kancelaria Prezydenta RP: Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Prezydenta RP, krajowy numer identyfikacyjny 00000002300000, ul. Wiejska  10 , 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 952 863, , e-mail zamowienia@prezydent.pl, , faks 695-28-62.
Adres strony internetowej (URL): www.prezydent.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Administracja publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany jest w formie pisemnej
Adres:
Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021
Numer referencyjny: BA.3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych w 2021 roku dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego wg czterech części: część I – Prasa krajowa w wersji papierowej; część II – Prasa krajowa w wersji elektronicznej;część III – Prasa zagraniczna w wersji papierowej;część IV – Prasa zagraniczna w wersji elektronicznej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek: w części I - dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego wydania między godziną 6.30-8.15 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy; w części II i IV - zapewnić dostęp do wydań w wersji elektronicznej, w dniu jego wydania najpóźniej od godz. 6.30; w części III - dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego dostawy do Polski do godz. 14.00 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy. 3. W części I i III: zawartość, opis pakietów prasy w wersji papierowej wraz z adresem dostawy będą wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi po podpisaniu umowy. Przez ”pakiet” należy rozumieć zestaw tytułów dla jednego odbiorcy wymienionego w rozdzielniku dostarczanej prasy. Wykonawca załączy do codziennej przesyłki prasy w wersji papierowej specyfikację dostarczonych w tym dniu dzienników i czasopism zawierającą ich tytuły, liczbę i numer nadania. 4. W części II i IV: Wykonawca udzieli licencji Zamawiającemu na korzystanie z oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu z serwerów wykonawcy i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism. Zamawiający po podpisaniu umów otrzyma od Wykonawcy login (identyfikator) oraz hasła umożliwiające dostęp do prasy w wersji elektronicznej. 5. Dostarczanie prasy odbywać się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.). Wykonawca będzie dostarczał prasę własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 6. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych tytułów prasowych. Uprawnienie to może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r. Zakres zamówienia może być pomniejszony: do 30% wartości brutto zamówienia na prasę krajową i zagraniczną w wersji papierowej; do 50% wartości brutto zamówienia na prasę krajową i zagraniczną w wersji elektronicznej, bez prawa zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Zmniejszenie zakresu zamówienia skutkuje odpowiednim zmniejszeniem maksymalnej kwoty wynagrodzenia.7. Miejsce realizacji zamówienia: Część I i III Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zafoliowanych pakietów do: a) Pałacu Prezydenckiego, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, Warszawa - wejście nr 2 (biuro przepustek), wejście nr 7; b) Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, Warszawa (wejście „A”); c) Archiwum Prezydenta RP, ul. Augustówka 6, Warszawa; d) Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, Warszawa. 8. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie do 31.12.2021 r. w części I, II, III i IV, na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp, polegającego na zwiększeniu liczby realizowanych dostaw, w ramach, którego zakłada, że: a) szacowana wartość prawa opcji wynosi 50% wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe, c) ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określone w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22212100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien udokumentować wykonanie lub wykonywanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy prasy określonej w przedmiocie zamówienia. Zamawiający za jedną dostawę uzna dostarczenie w: części I – prasy krajowej w wersji papierowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto; części II - prasy krajowej w wersji elektronicznej o wartości minimum 40.000,00 zł brutto; części III - prasy zagranicznej w wersji papierowej o wartości minimum 19.000,00 zł brutto;części IV – prasy zagranicznej w wersji elektronicznej o wartości minimum 18.000,00 zł brutto. Zamawiający za jedną dostawę uzna wykonanie dostaw na podstawie zawartej jednej umowy w okresie nie dłuższym niż jeden rok, tj. Wykonawcy winni się wykazać wykonaniem lub wykonywaniem jednej dostawy na podstawie zawartej jednej umowy, która obowiązywała w okresie nie dłuższym niż jeden rok. Ponadto, Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy jeden z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia ww. warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Zamawiający samodzielnie pobierze dokumenty, o których mowa w zdaniu powyżej z ogólnodostępnych baz danych zamieszczonych na stronach internetowych odpowiedniego ministerstwa. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu). 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu). 5. W przypadku, gdy liczba Wykonawców będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do danej części zamówienia, na wezwanie Zamawiającego wszyscy wykonawcy złożą dokumenty, o których mowa w pkt 1-4. 6. W przypadku, gdy liczba Wykonawców będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do danej części zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków (załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1. Wykonawca winien udokumentować wykonanie lub wykonywanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch dostaw: w części I – prasy krajowej w wersji papierowej o łącznej wartości minimum - 60 000 zł brutto; w części II - prasy krajowej w wersji elektronicznej o łącznej wartości minimum - 24 000 zł brutto; w części III - prasy zagranicznej w wersji papierowej o łącznej wartości minimum - 11 000 zł brutto; w części IV – prasy zagranicznej w wersji elektronicznej o łącznej wartości minimum - 10 000 zł brutto. 2. Zamawiający w kryterium selekcji będzie oceniał i przyzna punktację za łączną wartość wykonanych dwóch dostaw obejmujących swoim zakresem realizację dostaw spełniających wymogi opisane w pkt 1 powyżej. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 1 powyżej zobowiązany jest do złożenia wykazu dla każdej części osobno oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 8 do ogłoszenia) 3. W przypadku, gdy liczba Wykonawców będzie większa niż określona w ogłoszeniu (5 wykonawców dla każdej części), Zamawiający: a) wezwie wszystkich Wykonawców do złożenia wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (załącznik nr 8 do ogłoszenia); b) zaprosi do złożenia ofert wstępnych Wykonawców, którzy wykażą najwyższą łączną wartość wykonanych dostaw określonych w przedmiocie zamówienia dla danej części zamówienia oraz złożą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu.   4. Jeżeli liczba Wykonawców jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do danej części zamówienia, Zamawiający: a) zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części zamówienia wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu. b) wezwie Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w sekcji III.4) ogłoszenia o zamówieniu. 5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu). 6. Na potwierdzenie spełniania kryteriów selekcji – na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 3 - Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w pkt 1 powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 7. Zamawiający nie dopuszcza: by przy potwierdzeniu kryterium selekcji wskazanym w pkt 1 powyżej Wykonawca powoływał się na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp; uzupełniania wykazu, o którym mowa w pkt 2 powyżej w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Jeżeli dostawy wskazane na potwierdzenie kryterium selekcji nie będą potwierdzać zakresu wykonywania wykonywanych dostaw lub wykaz nie będzie zawierał dokumentów potwierdzających należyte wykonanie – wówczas Zamawiający przyzna wykonawcy zero punktów.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający - za potwierdzenie spełnienia kryterium selekcji – uzna sytuację, gdy jeden z Wykonawców, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia, spełni opisane w pkt 1 kryteria.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu). 2. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.) złożyli odrębne wnioski, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia]. (załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu). 3. W przypadku podpisania wniosku, oświadczeń lub załączników składanych wraz z wnioskiem w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub ewidencji na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do wniosku dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania wniosku, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne.4. Oświadczenie RODO (załącznik nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu) jest składane w oryginale wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 1
Maksymalna liczba wykonawców  5
Kryteria selekcji wykonawców:
1. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w odniesieniu do danej części zamówienia będzie większa niż określona w ogłoszeniu (5 wykonawców dla każdej z części), Zamawiający: a) wezwie wszystkich Wykonawców do złożenia wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (załącznik nr 8 do ogłoszenia); b) zaprosi do złożenia ofert wstępnych Wykonawców, którzy wykażą najwyższą łączną wartość wykonanych dostaw określonych w przedmiocie zamówienia dla danej części zamówienia oraz złożą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w odniesieniu do danej części zamówienia będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający: a) zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części zamówienia wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu; b) wezwie Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w sekcji III.4) ogłoszenia o zamówieniu.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
1. Oferta wstępna odpowiednio dla każdej części zamówienia winna obejmować realizację całego przedmiotu umowy zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.2. Do oferty wstępnej należy załączyć dokumenty wskazane w SIWZ, który zostanie przekazany wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. 3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową. 4. Miejsce realizacji zamówienia zgodne z treścią umowy i SIWZ.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian umowy wskazany w treści SIWZ wraz z załącznikami, który zostanie przekazany wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. II. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego. 2. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: a) każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania oraz posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, której wykonywanie wymaga tych kompetencji lub uprawnień; b) Zamawiający za spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub w kryteriach selekcji uzna za spełnienie powyższych wymagań w zakresie: zdolności technicznych lub zawodowych, gdy jeden z wykonawców, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia ww. warunek.3. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 4. Zamawiający nie określa - na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp - szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / sp. cywilna) warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b (kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej), jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. III. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w sekcji III.4) pkt 1 ogłoszenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) w sekcji III.4) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.4) pkt 1 ogłoszenia (§ 5 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach), składa dokument, o którym mowa w pkt 1 (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 (§ 7 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia o dokumentach) stosuje się. 6. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 7. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Zapisy w pkt. 1 – 7 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego zasobach lub sytuacji polega Wykonawca.   IV. DRUKI DO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO wskazanej w sekcji I.1) ogłoszenia o zamówieniu. 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem; 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Oświadczenie o spełnianiu: warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji; 3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp); 5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 6. Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej [sekcja III.4) pkt 2]; 7. Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne [sekcja III.4) pkt 3]; 8. Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat [sekcja III.5.1)]; 9. Załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat dotyczących spełnienia kryteriów selekcji [sekcja III.5.2)]; 10. Załącznik nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu - oświadczenie RODO. V. SKŁADANIE DOKUMENTÓW 1. Składany wniosek wraz z dokumentami powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają w siedzibie Zamawiającego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres: Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawy prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021 [znak sprawy BA.3/2020] - nie otwierać przed dniem 26.10.2020 r. godz. 12.00”. Na kopercie należy podać dane Wykonawcy. Otwarcie wniosków odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 12.30.VI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:1) administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z postępowaniem i realizacją umowy jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: listy@prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22) 695-29-00;2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej: kprp.iod@prezydent.pl;3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem i realizacją umowy, na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą prawo zamówień publicznych;4) administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, a w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczące osób;5) dane będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy przez cały czas trwania umowy, a następnie przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej obowiązującą w Kancelarii Prezydenta RP;6) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, które to prawa realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;7) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:a. prawo do usunięcia danych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.;8) jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wypełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie wniosku i brak możliwości realizacji zamówienia.VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz sekcji III.2.2) ogłoszenia o zamówieniu (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: prasa krajowa w wersji papierowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego wydania między godziną 6.30-8.15. 3. Zawartość, opis pakietów prasy w wersji papierowej wraz z adresem dostawy będą wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi po podpisaniu umowy. Przez ”pakiet” należy rozumieć zestaw tytułów dla jednego odbiorcy wymienionego w rozdzielniku dostarczanej prasy. 4. Wykonawca załączy do codziennej przesyłki prasy w wersji papierowej specyfikację dostarczonych w tym dniu dzienników i czasopism zawierającą ich tytuły, ilości i numer nadania. 5. Dostarczanie prasy odbywać się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.). Wykonawca będzie dostarczał prasę własnym transportem, na własny koszt i ryzyko
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2, 22212100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: prasa krajowa w wersji elektronicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek zapewnić dostęp do wydań w wersji elektronicznej, w dniu jego wydania najpóźniej od godz. 6.30. 3. Wykonawca udzieli licencji Zmawiającemu na korzystanie z oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu z serwerów wykonawcy i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism. 4. Zamawiający po podpisaniu umów otrzyma od Wykonawcy login (identyfikator) oraz hasła umożliwiające dostęp do prasy w wersji elektronicznej. 5. Dostęp do elektronicznych wydań prasy się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2, 22212100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: prasa zagraniczna w wersji papierowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego dostawy do Polski do godz. 14.00. 3. Zawartość, opis pakietów prasy w wersji papierowej wraz z adresem dostawy będą wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi po podpisaniu umowy. Przez ”pakiet” należy rozumieć zestaw tytułów dla jednego odbiorcy wymienionego w rozdzielniku dostarczanej prasy. 4. Wykonawca załączy do codziennej przesyłki prasy w wersji papierowej specyfikację dostarczonych w tym dniu dzienników i czasopism zawierającą ich tytuły, ilości i numer nadania. 5. Dostarczanie prasy odbywać się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.). Wykonawca będzie dostarczał prasę własnym transportem, na własny koszt i ryzyko
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2, 22212100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: prasa zagraniczna w wersji elektronicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek zapewnić dostęp do wydań w wersji elektronicznej, w dniu jego wydania najpóźniej od godz. 6.30. 3. Wykonawca udzieli licencji Zmawiającemu na korzystanie z oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu z serwerów wykonawcy i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism. 4. Zamawiający po podpisaniu umów otrzyma od Wykonawcy login (identyfikator) oraz hasła umożliwiające dostęp do prasy w wersji elektronicznej. 5. Dostęp do elektronicznych wydań prasy się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2, 22212100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: