Przetarg

Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania budynków Politechniki Opolskiej.

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76,45-758 Opole
tel. 77 4498178 , 77 4498177
fax. 77 4498180
e-mail: r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl
http:// www.po.opole.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613101-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Politechnika Opolska: Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania budynków Politechniki Opolskiej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska, krajowy numer identyfikacyjny 00000173200000, ul. ul. Prószkowska  76 , 45-758  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4498178 , 77 4498177, e-mail r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl, faks 77 4498180.
Adres strony internetowej (URL): www.po.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.po.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.po.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych ul. Prószkowska 76, 45 - 758 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania budynków Politechniki Opolskiej.
Numer referencyjny: ZP/U/71/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania budynków Politechniki Opolskiej z podziałem na:1) ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE 2) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 1 3) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 2 4) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 3 Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania zamówienia gwarantowanego a opcjonalnie może zlecić wykonanie zamówień opcjonalnych 1 i/lub 2, i/lub 3.Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania zamówienia opcjonalnego.Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie odrębnym zleceniem w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem jego realizacji.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 oraz 1a do 1d do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31625200-5
50413200-5
50000000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2024-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2024-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnieniatego warunku, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówieniepubliczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnieniawarunku (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania sytuacji ekonomicznej musiwykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej musiwykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lubjest w trakcie realizacji co najmniej dwóch (2) zamówień (rozumianych jako każda 1 umowa) nakwotę minimum 50 000,00 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącejprzedmiot zamówienia. W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązanyjest wykazać, że do chwili składania oferty, wartość zrealizowanych zamówień spełniała prógkwotowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, októrych mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 2 ustawy, tj.: sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę: 5.1.1 dokumentu potwierdzającego, żeWykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. (Jeżelinastąpi wykazanie spełnienia warunku z pkt. 1.3.b) Rozdziału V SIWZ na zasadach określonychart. 22a ustawy Pzp, to Zamawiający uzna dokument potwierdzający spełnienie warunku przezpodmiot trzeci); 5.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lubzawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę: 5.2.1. Wykazu usług sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określającychczy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaływykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlanebyły wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W razie konieczności, szczególnie, gdywykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwościZamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzeczktórego roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentówbezpośrednio Zamawiającemu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: przedmiot zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;2) zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 1 do SIWZ;3) wypełniony i zaakceptowany wykaz rzeczowo-cenowy - Załącznik nr 7 do SIWZ;4) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ;5) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);6) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych);7) dowód zabezpieczenia oferty wadium.2. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dniazamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca możeprzedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiącezłotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjachbankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, októrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgencjiRozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należywnieść przelewem na konto w Banku PKO S.A. nr rachunku: 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 zadnotacją: „Wadium w postępowaniu ZP/U/71/2020”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzunastępuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, októrym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przedupływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiającyzaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzającydokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentuzostał złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczeniawinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wterminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy,który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczetzabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
CZAS PODJĘTY NA USUNIĘCIE AWARII40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY ZOSTAŁY OKREŚLONE WE WZORZE UMOWY, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH