Przetarg

Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24,31-155 Kraków
tel. 12 628 26 56; 628 22 20
fax. 12 6282072
e-mail: zampub@pk.edu.pl
http:// www.pk.wdu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613185-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych: Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 00000156003300, ul. ul. Warszawska  24 , 31-155  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, e-mail zampub@pk.edu.pl, faks 12 6282072.
Adres strony internetowej (URL): www.pk.wdu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pk.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 24, budynek W-9 (dawny 10-24), pokój nr 110, 31-155 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej
Numer referencyjny: KA-2/113/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1: Remont pomieszczenia D112 oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D112 (I-1) w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Zadanie częściowe nr 2: Instalacja klimatyzacji dla pom. 309-312, 321-316 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie. Zadanie częściowe nr 3: Remont instalacji elektrycznej na VI piętrze budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie – kontynuacja. Zadanie częściowe nr 4: Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37, Kraków. Zadanie częściowe nr 5: Remont pomieszczeń B107-B105a i B105b-B103 dla Instytutu M-5 w budynku CZ-B (6A) (17-11) Wydziału Mechanicznego PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Zadanie częściowe nr 6: Remont pomieszczenia D203B oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D203B w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45421000-4
45421000-4
45310000-3
45330000-9
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: a) Zadanie nr 1 - do 26.02.2021 r. wraz z odbiorami końcowymi.!uwaga! –w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem dobór odpowiednich materiałów oraz ich kolorystyki (drzwi), a także złoży stosowne zamówienie. Z uzgodnień kolorystyki należy sporządzić notatkę podpisaną przez zainteresowane Strony.b) Zadanie nr 2 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.c) Zadanie nr 3 - do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.d) Zadanie nr 4 - temat nr 1: do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi, temat nr 2: do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.e) Zadanie nr 5 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.!uwaga! –w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem dobór odpowiednich materiałów oraz ich kolorystyki (drzwi i panele), a także złoży stosowne zamówienie. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę podpisaną przez zainteresowane Strony.f) Zadanie nr 6 - do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł – dla każdego z zadań częściowych osobno. W przypadku startowania do większej ilości lub wszystkich zadań jednocześnie dopuszczalna będzie 1 polisa OC o wartości stanowiącej wielokrotność powyższej kwoty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.1. Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum :a) zadanie częściowe nr 1 - dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej/przemysłowego/handlowego wraz z instalacjami sanitarnymi, instalacjami elektrycznymib) zadanie częściowe nr 2 – jedną (1) robotę budowlaną polegającą na dostawie oraz montażu klimatyzacji typu multi-split w obiekcie użyteczności publicznej/przemysłowym/handlowymc) zadanie częściowe nr 3 – dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie/wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie użyteczności publicznej/przemysłowym/handlowymd) zadanie częściowe nr 4 - jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wymianie/wykonaniu nowej instalacji deszczowej oraz wymianie/wykonaniu nowych świetlików dachowych na obiekcie użyteczności publicznej/przemysłowym/handlowyme) zadanie częściowe nr 5 - dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej/przemysłowego/handlowego wraz z instalacjami sanitarnymi, instalacjami elektrycznymif) zadanie częściowe nr 6 - dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej/przemysłowego/handlowego wraz z instalacjami sanitarnymi, instalacjami elektrycznymi2. Za dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uzna się Wykonawcę, który dysponuje:a) Zadanie częściowe nr 1, 5, 61) kierownikiem robót budowlanych: posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej2) kierownikiem robót branży sanitarnej: posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych3) kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychb) Zadanie częściowe nr 21) kierownikiem robót branży sanitarnej: posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnychc) Zadanie częściowe nr 31) kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychd) Zadanie częściowe nr 41) kierownikiem robót budowlanych: posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej2) kierownikiem robót branży sanitarnej: posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnychOsoby wymienione powyżej jako kierownicy robót powinny posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65)Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1, a w przypadku podmiotów zagranicznych dokumentów wymienionych w pkt 2. 4) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Wykaz robót winien zawierać informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 6.2. tab. poz. 3 pkt. 1 SIWZ – stosownie do zadania, na które składana jest oferta2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ.Wykaz osób winien zawierać informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 6.2. tab. poz. 3 pkt. 2 SIWZ– stosownie do zadania, na które składana jest oferta3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału opisanego w punkcie 6.2.tab. poz.2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 3) Zobowiązanie innego (ych) podmiotu(ów) – wg załącznika nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy. 4) Kosztorys ofertowy ze stawką robocizny, narzutami (ko, zysk), podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót – wydruk w wersji uproszczonej. Kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z jedną kopią spiętą oddzielnie oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w wersji oryginalnych plików w programie kosztorysowym np. Norma, Rodos lub Zuzia lub w plikach możliwych do wczytania w przynajmniej jednym z podanych programów (np. format bim, xml, kst, kstx, ath, zuz, rds). 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w: „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie:1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających: prowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, dokonywania odbiorów robót, w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz powyżej +26 st.C, wiatru, obfitych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. – fakt ten musi być udokumentowany, zgłoszony pisemnie, a także musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Powyższe dotyczy zarówno terminu przekazania placu budowy, jak również koniecznych ze względu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robót budowlanych,b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, d) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,e) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, f) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,g) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,i) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,j) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,k) w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.l) działania osób/instytucji trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.m) konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,n) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,o) zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy.p) mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem „siły wyższej”, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 oraz jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo postanawiają, że:a) Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert;b) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty;c) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona – w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez:a. zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części,b. zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,c. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy,d. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy w zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w tym karami umownymi, Zamawiający może odstąpić od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość.”Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie.Przejawami siły wyższej są w szczególności:- klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,- działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.- strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości opóźnienia.Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 2) Materiałów i urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu:a) niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,b) pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 3) Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.b) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru.Jeżeli z tytułu wykonanych robót zamiennych wykonawca poniósł koszty wykraczające poza kalkulację ceny wynikającą z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu na występujące roboty zamienne. Zmiana ta musi być potwierdzona protokołem konieczności wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz musi posiadać zatwierdzenie finansowe Zamawiającego,Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Zmiana ta musi być potwierdzona protokołem konieczności wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Zmiana ta musi być potwierdzona protokołem konieczności wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.5) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach opisanych w § 4 ust 4 i ust. 7 umowy,6) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,7) Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do zawarcia umowy z Wykonawcą.8) Określony w umowie zakres i wartość wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.9) Zmiany wynagrodzenia dotyczące zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia, w następujących sytuacjach:e) określonych w § 4 ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 umowy,f) w przypadku, o którym mowa w pkt 5)g) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania. 6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont pomieszczenia D112 oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D112 (I-1) w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 1:- roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja- roboty tynkarskie- roboty malarskie- roboty okładzinowe flizami- roboty posadzkowe (wykładzina PCV antystatyczna)- dostawa i montaż stolarki drzwiowej - instalacje sanitarne (podejścia, odpływy, biały montaż)- instalacje elektryczne i słaboprądowe- pomiary powykonawcze- dostawa i montaż klimatyzacji typu split (z demontażem i utylizacją starej)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 1 - do 26.02.2021 r. wraz z odbiorami końcowymi.!uwaga! –w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem dobór odpowiednich materiałów oraz ich kolorystyki (drzwi), a także złoży stosowne zamówienie. Z uzgodnień kolorystyki należy sporządzić notatkę podpisaną przez zainteresowane Strony.


Część nr: 2Nazwa: Instalacja klimatyzacji dla pom. 309-312, 321-316 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 2:- dostawa i montaż klimatyzacji typu multi-split- roboty budowlane towarzyszące- roboty elektryczne wraz z pomiarami powykonawczymi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45300000-0, 45331220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 2 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.


Część nr: 3Nazwa: Remont instalacji elektrycznej na VI piętrze budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie – kontynuacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 3 :- roboty elektryczne WLZ-ty wraz pomiarami powykonawczymi- roboty towarzyszące budowlane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45453000-7, 45400000-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 3 - do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.


Część nr: 4Nazwa: Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37, Kraków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 4:temat nr 1: Wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku CZ-A (17-1) i CZ-B (17-11) Wydziału Mechanicznego PK, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie;- roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja- roboty tynkarskie (uzupełnienia)- roboty malarskie (uzupełnienia)- roboty okładzinowe (uzupełnienia)- sufit podwieszany rastrowy (uzupełnienia)- instalacje sanitarne wraz z osprzętemtemat nr 2: Wymiana świetlików w budynku CZ-G (17-46) "Hamownia" Wydziału Mechanicznego PK, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie- roboty demontażowe, wywóz i utylizacja- dostawa i montaż nowych świetlików dachowych- roboty towarzyszące budowlane, dekarskie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 4 - temat nr 1: do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi, temat nr 2: do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.


Część nr: 5Nazwa: Remont pomieszczeń B107-B105a i B105b-B103 dla Instytutu M-5 w budynku CZ-B (6A) (17-11) Wydziału Mechanicznego PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 5:- roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja- roboty tynkarskie- roboty malarskie- roboty okładzinowe flizami- roboty posadzkowe (panel laminowany, winylowy)- dostawa i montaż stolarki drzwiowej - instalacje sanitarne (podejścia, odpływy, biały montaż)- instalacje elektryczne i słaboprądowe- pomiary powykonawcze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 5 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi. !uwaga! –w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem dobór odpowiednich materiałów oraz ich kolorystyki (drzwi i panele), a także złoży stosowne zamówienie. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę podpisaną przez zainteresowane Strony.


Część nr: 6Nazwa: Remont pomieszczenia D203B oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D203B w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres realizacji zadania nr 6:- roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja- roboty tynkarskie- sufit podwieszany z płyt g-k- roboty malarskie- roboty okładzinowe flizami- instalacje sanitarne (podejścia, odpływy, biały montaż)- instalacje elektryczne- pomiary powykonawcze- dostawa i montaż klimatyzacji typu split
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie nr 6 - do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami końcowymi.