Przetarg

Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o.

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

TBS Lokum sp. z o. o.
ul. Wyspiańskiego 35C,72-600 Świnoujście
tel. 91 3212280; 3212156; 3212631,
fax. 91 321 05 08
e-mail: przetargi@zgm.swinoujscie.pl,
http:// http://zgm.swinoujscie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616615-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

TBS Lokum sp. z o. o. : Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: TBS Lokum sp. z o. o. , krajowy numer identyfikacyjny 81050658600000, ul. ul. Wyspiańskiego  35C , 72-600  Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, , e-mail przetargi@zgm.swinoujscie.pl, , faks 91 321 05 08.
Adres strony internetowej (URL): http://zgm.swinoujscie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/944/zamowienia-publiczne-przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o.
Numer referencyjny: RO.242.4.NB.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości i przy wejściach do budynków będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Świnoujście, zarządzanych przez TBS Lokum sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90919200-4
90620000-9
90630000-2
77300000-3
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10 % na warunkach określonych w umowie podstawowej oraz ustalonych w wyniku negocjacji. Zamawiający przewiduje rozszerzenie zamówienia podstawowego w przypadku gdy przejmie kolejny teren, budynek, lokal mieszkalny w administrowanie lub na własność lub wystąpi konieczność zlecenia dodatkowej usługi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: a) dla zadania nr 1 - 300 000,00 zł;b) dla zadania nr 2 - 100 000,00 zł;c) dla zadania nr 3 - 50 000,00 zł;d) dla zadania nr 4 - 200 000,00 zł;e) dla zadania nr 5 - 50 000,00 zł;f) dla zadania nr 6 – 100 000,00 zł .W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC przez cały okres trwania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia tj.:a) dla zadania nr 1 - utrzymywał porządek w budynkach mieszkalnych i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (brutto);b) dla zadania nr 2 - utrzymywał porządek w budynkach użytkowych i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł (brutto);c) dla zadania nr 3 - utrzymywał porządek w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (brutto);d) dla zadania nr 4 - utrzymywał porządek w nieruchomościach i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł (brutto);e) dla zadania nr 5 - utrzymywał porządek w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (brutto);f) dla zadania nr 6 - utrzymywał porządek w budynkach użytkowych i terenach do nich przyległych na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł (brutto);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości i ten Wykonawca faktycznie będzie realizował to zadanie, w którym wykazał spełnienie warunku.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Szczegółowo zostały określone w SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:formularz oferty; oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; obowiązanie podmiotu trzeciego; pełnomocnictwo; oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców; oświadczenie RODO. Szczegółowo zostały określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy tylko w następujących okolicznościach:1) zmiany ustawowej stawki VAT na usługi będące przedmiotem zamówienia, jeśli zmiana nastąpi w trakcie trwania umowy – wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy;2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli dotyczą przedmiotu umowy;3) zmian w zakresie skrócenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, bez jakichkolwiek skutków finansowych po stronie Zamawiającego;4) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia z przyczyn organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub uwarunkowanej zmianą planu finansowego, bez jakichkolwiek skutków finansowych po stronie Zamawiającego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-11, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77314100-5, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół nieruchomości, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Holenderskiej 2 oraz Steyera 51 w Świnoujściu, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Holenderskiej 2 oraz Steyera 51 w Świnoujściu, będących własnością TBS Lokum sp. z o.o. Zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach oraz na terenach wokół nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościachoraz na terenach wokół nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście. Zgodnie z załącznikiem nr 2c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu, będących własnością Gminy Miasto Świnoujście.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w budynkach z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego oraz na terenach wokół nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu, będących własnością Gminy Miasto Świnoujście. Zgodnie z załącznikiem nr 2d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 77314100-5, 90911200-8, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie czystości i porządku w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4. Zgodnie z załącznikiem nr 2e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ilość pracowników skierowanych do realizacji orzedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: