Przetarg

Wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń w obiekcie przy pl. Bankowym 1A w Warszawie na potrzeby pomieszczeń biurowych

25-06-2021, 15:19

Dane kontaktowe

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Plac Bankowy 3/5 ,00-950 Warszawa
e-mail: przetarg@mazowieckie.pl
http:// https://bip.mazowieckie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń w obiekcie przy pl. Bankowym 1A w Warszawie na potrzeby pomieszczeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013272620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowieckie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń w obiekcie przy pl. Bankowym 1A w Warszawie na potrzeby pomieszczeń biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a676c3a7-d5b5-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012783/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w kompleksie budynków zlokalizowanych przy Pl. Bankowy 3/5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: przetarg@mazowieckie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
zawarta jest w rozdziale 1 pkt 1.7. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-IV.272.17.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń w obiekcie przy pl. Bankowym 1A w Warszawie na potrzeby pomieszczeń biurowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń w kompleksie budynków zlokalizowanych przy Al. Solidarności oraz pl. Bankowym w Warszawie, mazowieckie” zgodnie z dokumentacją projektową oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w obiekcie przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamówienie polega na wykonaniu robót podobnych względem zakresu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności: naprawa, wymiana , renowacja posadzek, wymiana i wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, organizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, wykończeniowe roboty tynkarsko-malarskie, modernizacja sieci elektrycznej, instalacji sanitarnych, wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, wykonanie sieci strukturalnej, uzupełnienie i rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i systemu kontroli dostępu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
8.1.3.1. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma gwarancyjna tego ubezpieczenia jest nie mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion i 00/100).
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.4.1. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku zabytkowego, a wartość zamówienia brutto wyniosła minimum: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
8.1.4.2. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia:
a) Kierownika Budowy – który:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
- przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
b) Kierownika Robót Elektrycznych – który:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
- przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
c) Kierownika Robót Sanitarnych – który:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt. 7.1.5 Rozdziału VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 2. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP , sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 2. wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 (słownie piętnaście
tysięcy) złotych.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019
r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr rachunku 72 1010 1010 0137 1013 9120 0000,
z adnotacją „wadium – BOU-IV.272.17.2021”.
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym wskazanym w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.2-
2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność
żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i
bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub
poręczenia, który musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert oraz
nie może być krótszy dzień upływu terminu związania ofertą.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zamawiający zwróci wadium w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności lub złożenia
przez wykonawcę wniosku, o których mowa odpowiednio w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy PZP:
2.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2.2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP – fakt ustanowienia pełnomocnika musi
wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem;
2.3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w
postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
2.4. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-11

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane