Przetarg

,,Dwuetapowa przebudowa pomieszczeń Zamku Królewskiego na Wawelu dla potrzeb wystawy stałej Skarbca Koronnego wraz z wykonaniem instalacji’’.

25-06-2021, 15:58

Dane kontaktowe

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
Wawel 5,31-001 Kraków
e-mail: kancelaria@wawelzamek.pl
http:// www.wawel.krakow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Dwuetapowa przebudowa pomieszczeń Zamku Królewskiego na Wawelu dla potrzeb wystawy stałej Skarbca Koronnego wraz z wykonaniem instalacji’’.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dwuetapowa przebudowa pomieszczeń Zamku Królewskiego na Wawelu dla potrzeb wystawy stałej Skarbca Koronnego wraz z wykonaniem instalacji’’.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6938e42-d575-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008701/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na Wawelu na potrzeby nowej ekspozycji Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

ŚRODKI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI ORAZ SPOSÓB UZYSKANIA TYCH INFORMACJI.
1. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została objęta część SWZ zawierająca następujący dokument: Projekt Techniczny Tom 4D- Instalacje bezpieczeństwa i ochrony mienia.
3. W celu uzyskania dostępu do ww. dokumentu Wykonawcy zobligowani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.)Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Portal.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku podpisywania oświadczenia przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone, z wymogami określonymi w rozdziale XIX ust. 10 SWZ.
6. Po złożeniu oświadczenia, według zasad określonych w niniejszym rozdziale, Zamawiający przekaże za pośrednictwem Portalu część SWZ, o którym mowa w ust. 2.
7. W przypadku zaistnienia konieczności udzielania wyjaśnień/zmian części SWZ (dokumentów), którym nadano klauzulę poufności, będą one przekazywane wg zasad określonych w ust. 6, Wykonawcom którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Portal SmartPZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogów użycia podpisu elektronicznego zostały szczegółowo opisane w paragrafach XVI, XVIII, XIX i XXII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;
• kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:DZZP-282-10/21 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZZP-282-10/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4187749,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z instalacjami elektrycznymi (z wyłączeniem osprzętu dla oświetlenia ekspozycyjnego) i systemami bezpieczeństwa w Zamku Królewskim na Wawelu obejmujących:
a) przebudowę części kondygnacji parteru i piwnic skrzydeł północnego oraz wschodniego Zamku w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb nowej ekspozycji stałej oraz wykonanie prac modernizacyjnych i wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, systemów bezpieczeństwa SSWiN, SKD, TVD, BSOE, sieci teletechnicznej, urządzeń bezprzewodowego systemu pomiaru klimatu, systemu SAP, światłowodu wewnątrz budynkowego, instalacji SSP, instalacji teletechnicznych, z zachowaniem ciągłości działania dla całego Zamku,
b) podłączenie i zintegrowanie instalacji systemów bezpieczeństwa i elektrycznej Skarbca z całym Zamkiem,
c) prace konserwatorskie,
d) przebudowę pomieszczeń 042-059 parteru w skrzydle północnym (pomieszczenia po Archiwum Narodowym),
e) w nowo projektowanych gablotach oraz istniejących podłączenie i zintegrowanie instalacji systemów bezpieczeństwa i elektrycznej w gablotach wystawowych w nowej oraz starej części Skarbca Koronnego,
f) w pomieszczeniach starej części Skarbca i Zbrojowni;
- demontaż i utylizację istniejących gablot w salach (030 Sala Jadwigi i Jagiełły, 038 Sala z płaszczem, 041 Sala z rzędami),
- zabezpieczenie istniejących gablot (do pozostawienia) w salach (020 i 023 tzw. Białe sale oraz 039 Sala Kazimierzowska),
- zabezpieczenie istniejącego wyposażenia w salach ( 024 recepcja, 025 sień z bronią drzewcową, 029 sala ze zbrojami, w piwnicy sale nr 0020, 0021, 0033).
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z:
a) projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ);
b) Dokumentacją Projektową obejmującą następujące załączniki do OPZ (załącznik nr 2 do SWZ) :
Załącznik nr 1 do OPZ – Pozwolenie Konserwatorskie
Załącznik nr 2 do OPZ – PROJEKT:
Załącznik nr 2a do OPZ –Projekt Architektoniczno-Budowlany,
Załącznik nr 2b do OPZ – Projekt Techniczny (architektura i konstrukcja)
Załącznik nr 2c do OPZ – Projekt Techniczny (instalacje)
Załącznik nr 3 do OPZ – STWIORB
Załącznik nr 3a do OPZ – STWIORB
Załącznik nr 3b do OPZ – instalacje elektryczne bez osprzętu oświetlenia ekspozycyjnego
Załącznik nr 3c do OPZ –instalacje sieci okablowania strukturalnego
Załącznik nr 3d do OPZ – instalacje sygnalizacji pożaru
Załącznik nr 3e do OPZ – instalacje bezpieczeństwa i ochrony mienia
Załącznik nr 3f do OPZ – Automatyka i BMS
Załącznik nr 4 do OPZ – PRZEDMIARY:
Załącznik nr 4a do OPZ –roboty budowlane
Załącznik nr 4b do OPZ – roboty konserwatorskie (finansowane ze SKOZK)
Załącznik nr 4c do OPZ – instalacje elektryczne bez osprzętu oświetlenia ekspozycyjnego, tzn. bez zakupu, dostawy i montażu opraw ekspozycyjnych, szynoprzewodów oraz słupków do opraw ekspozycyjnych
Załącznik nr 4d do OPZ –instalacje sieci okablowania strukturalnego
Załącznik nr 4e do OPZ – instalacje sygnalizacji pożaru
Załącznik nr 4f do OPZ – instalacje bezpieczeństwa i ochrony mienia
Załącznik nr 4g do OPZ – instalacje BSOE
Załącznik nr 4h do OPZ – instalacje SSWN
Załącznik nr 4i do OPZ – Automatyka i BMS
Załącznik nr 5 do OPZ - WYTYCZNE DO HARMONOGRAMU (rzeczowo-terminowo-finansowego)
Załącznik nr 6 do OPZ - SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE INST. ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH
Załącznik nr 7 do OPZ - WYTYCZNE I WARUNKI ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRAC
Załącznik nr 8 do OPZ – WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Pozostałe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 329 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + G gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „Cena”;
G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”;
3. Ocena ofert w kryterium „Cena” (C).
„Cena” rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
C obliczana = (X min : X obliczana ) x 60
gdzie:
C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”;
X min – najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert;
X obliczana – cena badanej oferty.
Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który w ofercie wskaże najniższa cenę.
4. Ocena ofert w kryterium „gwarancja i rękojmia”.
Gwarancja i rękojmia - rozumiana jako zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów w trakcie realizacji zamówienia.
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym, że oferuje:
- 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, wówczas jego oferta otrzyma 40 pkt.
- 48 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, wówczas jego oferta otrzyma 20 pkt
- 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, wówczas jego oferta otrzyma 0 pkt
Wykonawca winien zaznaczyć jedną z opcji w tym zakresie w formularzu ofertowym.
W przypadku jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały i nie przyzna dodatkowym punktów w tym kryterium. Maksymalną ilość punktów (40 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska oferta, w której Wykonawca wskaże, że zaoferuje co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub modernizacji i/lub budowie instalacji w budynku wpisanym do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej: 2 000 000,00 zł netto i swoim zakresem obejmować m.in. wykonanie:
- przebudowy pomieszczeń wraz z modernizacją i/lub budową instalacji;
- remontu konserwatorskiego, w tym konserwacji elementów kamiennych, konserwacji tynków, konserwacji stolarki.

UWAGA!:
- Wartość co najmniej 2 000 000,00 zł netto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 2 (dwie)tego typu roboty budowlane, z których każda musi obejmować zakres wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie jak określił Zamawiający.
- W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi w postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń.

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwaną dalej „PrBud” lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
- niezbędne doświadczenie tj. pełniła funkcję kierownika budowy przy robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub modernizacji i/lub budowie instalacji w budynku wpisanym do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej: 2 000 000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że robota musiała zostać zakończona i wykonana bez zastrzeżeń tj. odebrana przez Zamawiającego w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert.
• Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) dalej OchrZabU. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie PrBud lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- spełniającą wymagania określone w art. 37c „OchrZabU”, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

c) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika prac konserwatorskich:
- posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
- posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi w ramach realizacji przynajmniej dwóch robót budowlano-konserwatorskich dotyczących konserwacji
elementów kamiennych, konserwacji tynków, konserwacji stolarki w budynkach zabytkowych wpisanych do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości prac konserwatorskich nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto każda;
- spełniającą wymagania określone w art. 37a „OchrZabU”;

d) co najmniej 2 osobami, które będą odpowiedzialne za instalację systemów okablowania strukturalnego posiadającymi ważne na dzień złożenia oferty imienne dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego/szkolenia producenta systemu okablowania (udzielającego 25-letnią gwarancję) w zakresie;
- instalacji systemów okablowania strukturalnego;
- wykrywanie i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego;

e) 1 osobą która będzie brała udział pracach w branży niskoprądowej – posiadającą: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 2. ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838) tj. zabezpieczenia technicznego,

UWAGA!
 Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyżej określonych stanowisk Personelu Wykonawcy, za wyjątkiem stanowiska kierownika robót elektrycznych oraz osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
 Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy oraz Kierownik Prac Konserwatorskich byli stale, osobiście obecni na terenie prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich podczas ich fizycznej realizacji.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr9 do SWZ.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) w terminie określonym w Rozdziale XI ust. 2 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w rozdziale XXIV SWZ po ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr6 do SWZ;
2) dowody określające, czy roboty budowlane ujęte w wykazie robót, o którym mowa w pkt. 1) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr8 do SWZ;
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli złożone przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt.11 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku48 1130 1150 0012 1269 5620 0006z dopiskiem "Wadium-nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej, zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 29 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do negocjacji 3 (trzech) Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XXIII SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli:
- liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców;
- dwóch (lub więcej) Wykonawców znajduję się na trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze względu na fakt, że oferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi odpowiednio większą liczbę.
2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane