Przetarg

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów - Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

12-08-2021, 17:50

Dane kontaktowe

Muzeum Niepodległości w Warszawie
AL. SOLIDARNOŚCI 62,00-240 Warszawa
tel. +48 228269091
e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
http:// http://muzeum-niepodleglosci.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów - Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Niepodległości w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. SOLIDARNOŚCI 62

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 228269091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeum-niepodleglosci.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów - Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-405a5dda-fb58-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002203/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów- Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu CW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Zamawiający przekazuje ID postępowania, który został określony w Załączniku nr 9 do SWZ.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem sprawy oraz numerem ogłoszenia BZP.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.2020. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
6. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
a) w zakresie sprzątania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów - Jacek Skorupa,
tel. 790 722 444, e-mail: j.skorupa@muzeumniepodleglosci.art.pl
b) w zakresie sprzątania w Oddziale Pawiak – Joanna Gierczyńska, tel. 570 822 144,
e-mail: j.gierczynska@muzeumniepodleglosci.art.pl
c) w zakresie sprzątania w Oddziale X Pawilonu – Jan Engelgard, tel. 22 826 90 91
wew. 15, e-mail: j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl
d) osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach formalno- prawnych jest: Inga Czech, tel. 533 493 474, e-mail: i.czech@muzeumniepodleglosci.art.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Niepodległości
w Warszawie al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa;
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@muzeumniepodleglosci.art.pl
3)Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej:PZP) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
a)ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
b)weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4)Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty i organy, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie umowy;
5)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy na okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
6)Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7)W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8)Wykonawca posiada:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych Wykonawcy jednakże skorzystanie przez Wykonawcę z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO jednakże zgłoszenie przez Wykonawcę żądania ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9)Wykonawcy nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10).
10) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 /14 RODO związanego z jego udziałem w postępowaniu.Celem potwierdzenia składa oświadczenie zawarte w pkt 8 i 9 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy jednakże skorzystanie przez Wykonawcę z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO jednakże zgłoszenie przez Wykonawcę żądania ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. gmachu głównego - Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów i Oddziałów - Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w tym m.in.: sprzątanie części biurowych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczeń socjalnych, sal konferencyjnych, sal kinowych, klatek schodowych, mycie okien, pranie wykładzin, sprzątanie terenu wokół budynku, odśnieżanie w sezonie zimowym, mycie i zamiatanie schodów zewnętrznych prowadzących do budynków

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ZATRUDNIENIE OSÓB BEZROBOTNYCH

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ USŁUGI

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) są zdolni do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) posiadają określoną sytuację ekonomiczną lub finansową – Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 100 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie;
4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem kompleksowe sprzątanie przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych. Każde z tych zamówień musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:
- sprzątana powierzchnia wewnętrzna jest nie mniejsza niż 3 000 m2,
- sprzątana powierzchnia zewnętrzna jest nie mniejsza niż 10 000 m2,
- zamówienie wykonywane było przez okres co najmniej 12 miesięcy
przy czym usługa była lub jest wykonywana w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, wartość zrealizowanego zamówienia wynosiła minimum 200 000 zł netto każda,
b) dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą co najmniej takie urządzenia jak: maszyna do czyszczenia podłóg czyszcząco-zbierająca do powierzchni 3000 m2 (3 szt.), odkurzacz piorący, odkurzacz do sprzątania biur (6 szt.), kosiarka spalinowa samojezdna (1 szt.), podkaszarka (1 szt.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składana w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy dostaw w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (maszyna do czyszczenia podłóg czyszcząco-zbierająca do powierzchni 3000 m2 -3szt., odkurzacz do sprzątania biur – 6 szt., kosiarka spalinowa samojezdna – 1 szt, podkaszarka – 1 szt., odkurzacz piorący – 1 szt.)
- wykaz zrealizowanych usług (Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem kompleksowe sprzątanie przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych. Każde z tych zamówień musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:
a) sprzątana powierzchnia wewnętrzna jest nie mniejsza niż 3 000 m2,
b) sprzątana powierzchnia zewnętrzna jest nie mniejsza niż 10 000 m2,
c) zamówienie wykonywane było przez okres co najmniej 12 miesięcy
przy czym Wykonawca winien wykazać, że usługa była lub jest wykonywana w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, wartość zrealizowanego zamówienia wynosiła minimum 200 000 zł netto każda),
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 100 000,00 PLN

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2020 r. poz. 299, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: 59 1020 1042 0000 8502 0441 6947,
z dopiskiem „wadium – przetarg - znak sprawy ZP.272.1/2021”.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty.
6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
7. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 2.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego.
7. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz
z uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian,
o których mowa w ust. 2 lit. b) i c).
8. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od Wykonawcy, a w szczególności:
- zmniejszenie zakresu wykonywanych usług lub zmiana sposobu ich wykonania;
- zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- zmiana zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców, w stosunku do treści oferty;
b) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia. Zamawiający zmniejszy zakres i wartość usługi o wartość kosztów tej usługi zgodnie
z zasadą określoną w § 5;
d) w zakresie zmiany podwykonawców, o ile Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
e) w przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID 19 skutkujących koniecznością ograniczenia działalności prowadzonej przez Zamawiającego zmniejszeniu może ulec zakres czynności oraz ilość godzin wykonywanych przez Wykonawcę określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).
11. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią niniejszej SWZ.
2. Kompletny i zaszyfrowany plik, przesłany przez ePuap musi zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się Wykonawca/Podwykonawcy - o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/,
5) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
7) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
8) Dowód wpłaty/ustanowienia wadium.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi