Przetarg

Dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton

15-04-2022, 13:57

Dane kontaktowe

POWIAT IŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 33A ,14-200 Iława
e-mail: pzd@powiat-ilawski.pl
http:// powiat-ilawski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT IŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 33A

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-ilawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3f067d8-bcaf-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023203/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
wsprawieużyciaśrodkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznegoorazudostępnienia iprzechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz.1320;dalej:“Rozporządzenie wsprawie środków komunikacji”), określa niezbędne
wymaganiasprzętowo -aplikacyjne umożliwiającepracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do
sieciInternetogwarantowanej przepustowościnie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC
lubMAConastępującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jegonowszawersja,jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub
ichnowszewersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarkainternetowa, w przypadku Internet
Explorerminimalniewersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe
AcrobatReader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według
standarduprzyjętegowkomunikacji sieciowej - kodowanieUTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru
danychprzezplatformęzakupową stanowi datę oraz dokładnyczas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasulokalnegoserwerasynchronizowanego z zegarem GłównegoUrzędu Miar.6. Wykonawca,
przystępującdoniniejszegopostępowania o udzielenie zamówieniapublicznego:a) akceptuje
warunkikorzystaniazplatformazakupowa.pl określone w Regulaminiezamieszczonym na stronie
internetowejpod linkiemwzakładce „Regulamin" oraz uznaje go zawiążący,b) zapoznał i stosuje się
doInstrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 2.Zamawiający rekomenduje
wykorzystanieformatów:.pdf .doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnymwskazaniem na .pdf2. W celu
ewentualnejkompresjidanychZamawiający rekomenduje wykorzystaniejednego z formatów:a) .zip b)
.7Z3.Wśródformatówpowszechnych a NIE występujących wrozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp.numbers.pages.Dokumenty złożone w takich plikachzostaną uznane za złożone
nieskutecznie.4.Zamawiającyzwracauwagę na ograniczenia wielkościplików podpisywanych profilem
zaufanym, którywynosi max10MB,oraz na ograniczenie wielkościplików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącejdoskładaniapodpisu osobistego, który wynosi max5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszeniaintegralnościpliku
oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,zamawiający zaleca, w miarę
możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę naformat .pdf i opatrzenie
ichpodpisemkwalifikowanym PAdES. 6.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się
opatrzyćzewnętrznympodpisem XAdES. Wykonawcapowinien pamiętać, aby plik zpodpisem
przekazywaćłącznie zdokumentem podpisywanym.7.Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT3B.260.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton, do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) do Obwodu Drogowego w Iławie (adres dostawy: 14-200 Iława, Ul. Lubawska)
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Jakość kruszywa może być zbadana przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy poprzez pobranie losowych próbek i poddanie ich badaniu przez laboratorium wybrane przez Zamawiającego. W przypadku negatywnego wyniku badania co najmniej połowy badanych próbek Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany całego dostarczonego kruszywa niezgodnego z zapisami w SWZ i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. Powyższa zasada ma zastosowanie także do nowej (po wymianie) dostawy lub dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) doświadczenie zawodowe:
1) dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
700,00 zł (słownie: siedemset złotych)
3. Wykonawca wnosi wadium następujących formach:
 w pieniądzu: przelewem na konto zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730
z adnotacją: Wadium- nr sprawy DT3B.260.10.2022 – Dostawa kruszywa ze skały litej frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton
4. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuję się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej:
- beneficjent gwarancji, tj. Powiat Iławski, ul. Gen Wł. Andersa 2 A, 14-200 Iława, NIP 744-17-74-059 reprezentowanym przez jego jednostkę organizacyjną – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni