Przetarg

ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5 MM W ILOŚCI 3.000 TON

25-05-2022, 15:00

Dane kontaktowe

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II nr 11,95-083 Lutomiersk
tel. (0-43) 677-050-11, 677-50-16
fax. (0-43) 677-50-94
e-mail: ug@lutomiersk.pl
http:// http://www.lutomiersk.info

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5 MM W ILOŚCI 3.000 TON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11, 677-50-16

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5 MM W ILOŚCI 3.000 TON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90c3db8b-dc28-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034523/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego dla gminy Lutomiersk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.lutomiersk.info/a,1949,zakup-i-dostawa-kruszywa-dolomitowego-o-frakcji-od-0-315-mm-w-ilosci-3000-ton-znak-sprawy-riir27192022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.lutomiersk.info/a,1949,zakup-i-dostawa-kruszywa-dolomitowego-o-frakcji-od-0-315-mm-w-ilosci-3000-ton-znak-sprawy-riir27192022 Oferta zostanie złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do
oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań
dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ug@lutomiersk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej. ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk (nazwa: 24i1qj4la4);
poczta elektroniczna: ug@lutomiersk.pl
Komunikacja oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie i instrukcji użytkowania miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania jako załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk; e-mail: ug@lutomiersk.pl, tel. 43 677 50 11.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
iod@lutomiersk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;
• w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z
Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
• podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
• w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria
ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub
Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu
realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych.
6) Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem
ustawowym lub dobrowolnym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego o frakcji od 0 – 31,5 mm w ilości 3.000 ton
spełniającego polskie i europejskie normy jakości (PN-EN 13043:2004; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN
12620:2010) z zastrzeżeniem, że dostawy obejmują kruszywo dolomitowe o frakcji od 0-31,5 mm. Pozostałe wymagania
zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44922200-1 - Dolomit

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza
złożenie stosownego oświadczenia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
(Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.)
3.2. Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2, 3 do SWZ) i jeżeli dotyczy oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
(załącznik nr 3a do SWZ);
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 PZP (jeżeli dotyczy) – załącznik nr
5 do SWZ;
3.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeśli w postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium);
3.5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba że zamawiający może je pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym, zamawiający żąda
od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Przepis, o którym mowa w zdaniu drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku spółki cywilnej może to być także umowa spółki
cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki).
Przepisy, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub do podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.9.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.10.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do
wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ.
14.11.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części II,
Rozdział III SWZ, ust. 1 a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk - 24i1qj4la4) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01