Przetarg

Świadczenie usług sprzątania

25-05-2022, 15:25

Dane kontaktowe

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94,00-807 Warszawa
e-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
http:// https://gitd.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017427604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 94

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gitd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e4b98b3-d50a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056814/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług sprzątania” (znak sprawy: BDG.ZPB.230.5.2022).
2.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt. 1.
3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy, pod adresem wskazanym w pkt 1., z zastrzeżeniem pkt 10. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
4.Środki komunikacji elektr. wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania, o których mowa w art. 68 ustawy Pzp oraz wskazane w § 11 ust. 1 Rozp. Prezesa Rady Min. z dn30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udz. zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), dalej zwanym Rozp. ws przekazywania informacji oraz wymagań technicznych.
5.Środki komunikacji elektr. wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy zamówienia), oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w 4 pkt 4. umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
6.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektron.
8.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce "Korespondencja” (również „Pytania i odpowiedzi"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu.
9.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt 4.12.7. cz I SWZ, a także uznaje je za wiążące.
10.Zamawiający przewiduje możliwość komunikowania się z Wykonawcami przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego tj. zawarcia umowy.
11.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
12.Wymagania techniczne zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń szklanych budynku w lokalizacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.
2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części I świadczone będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym realizacja umowy dla części I rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej dla części I zamówienia dokumentów dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej przez Wykonawcę zostały określone w III cz. SWZ, pkt 4.6.
4. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje, dla części I przedmiotu zamówienia, możliwość zastosowania prawa opcji.
2) Prawem opcji jest możliwość zwiększenia powierzchni, co do której wykonywane będą usługi, nie więcej niż 1500,00 m2 miesięcznie, maksymalnie przez okres 24 miesięcy w całym okresie trwania Umowy;
3) Wykonawca w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji jest zobowiązany do zapewnienia świadczenia usług;
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy;
5) Zamawiający może skorzystać tylko z części usług w ramach prawa opcji, zarówno w zakresie dodatkowej powierzchni, co do której Wykonywane będą usługi, tak też okresu ich świadczenia.
6) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z części usług przewidzianych prawem opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
7) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.
8) Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w ramach prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 lub równoważny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Część II - świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń szklanych budynku w lokalizacji: Delegatura Śląska, 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38.
2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części II świadczone będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym realizacja umowy dla części II rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odkurzania podłóg (wykładzina) / mycie podłóg innych niż wykładzina w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych (korytarzach)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część III - świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń szklanych budynku w lokalizacji: Delegatura WSCH, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 11.
2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części III świadczone będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym realizacja umowy dla części III rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odkurzania i mycia podłóg innych niż wykładzina w pomieszczeniach biurowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część IV - świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń szklanych budynku w lokalizacji: Delegatura Centralna, 91 - 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56.
2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części IV świadczone będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym realizacja umowy dla części IV rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odkurzania podłóg (wykładzina) w pomieszczeniach biurowych oraz mycie podłóg stanowiących powierzchnię zmywalną z użyciem odpowiednich środków czyszczących przeznaczonych do danej powierzchni w ciągach komunikacyjnych (korytarzach)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część V - świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń szklanych budynku w lokalizacji: Delegatura Północno Wschodnia, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156.
2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części V świadczone będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym realizacja umowy dla części V rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odkurzania podłóg (wykładzina) oraz zamiatanie i mycie podłóg zmywalnych w pomieszczeniach biurowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część VI - świadczenie usług sprzątania serwerowni pomieszczeń GPD oraz krosownic w lokalizacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa: Aleje Jerozolimskie 94, CANARD ul. Przyczółkowa 109A.
2. Umowa dotycząca części VI zawarta zostanie na okres 24 miesięcy, przy czym usługi objęte przedmiotem zamówienia dla części VI będą świadczone w II okresach między 01.12.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz między 01.08.2023 r. - 31.08.2023 r.
3. Szczegółowy opis i wymagany zakres zostały określone w cz. III i IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ.
2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą i wyboru oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SWZ jest złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, o ile są żądane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 lub równoważny

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
3. zdolności ekonomicznej lub finansowej
4. zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do części II, III, IV, V i VI zamówienia
Zamawiający stawia Warunki dotyczące technicznej lub zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do części I zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 zamówienia, których przedmiotem były usługi sprzątania pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w jednym budynku, których powierzchnia użytkowa wynosiła minimum 2000 m 2 oraz każde z tych zamówień świadczone było przez okres co najmniej 12 miesięcy.
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części II SWZ lit. A ust. 1 zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki:
1) odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w ramach usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności;
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień odnośnie zakresu faktycznie i konkretnie zrealizowanego w ramach czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.4);
.2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835)
II. 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. I pkt. 2. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. I składa każdy z tych Wykonawców.
III. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/podmioty udostępniające zasoby składają wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ, które tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzając na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Szczegółowe wymagania w zakresie jego formy i sposobu złożenia zostały określone w ust. 7 pkt 7.2.- 7.6. Część I SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. W zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.5.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
II. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ. Oświadczenie, to stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Szczegółowe wymagania w zakresie jego formy i sposobu złożenia zostały określone w ust. 7 pkt. 7.2-7.6 Część I SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie obligatoryjnych przepisów z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) zwana dalej UPWAU;
c) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
II. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.), Formularze cenowe (odpowiednio Formularz OF.1. i/lub OF.2. i/lub OF.3. i/lub OF.4. i/lub OF.5. i/lub OF.6.), oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt. 3.6. Część I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Części II (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.1).
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt. 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż język polski;
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części II SWZ i wnoszone w innej formie niż w pieniądzu;
9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do postanowień zawartych w ust. 6 pkt. 6.14. Część I SWZ; Wykonawca ma również obowiązek wykazać, że informacje oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa.
10. przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części III SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty;
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w Części II SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.6. cz I SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w części II SWZ lit. A ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w projektowych Postanowieniach Umowy stanowiących część IV SWZ.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych zadań wchodzących w skład zamówienia podwykonawcom. W formularzu oferty OF.0. należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia oraz nazwy podwykonawców przyporządkowane do danej części zamówienia (jeżeli dotyczy), jeśli są znani. Powierzenie wykonania określonych zadań
wchodzących w skład zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. Zamawiający określa wymóg zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę z uwagi, na fakt iż czynności wskazane do realizacji w ramach zamówienia publicznego polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp . Zamawiający określił w odniesieniu do części I zamówienia kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę i skierowania do realizacji zamówienia osoby bezrobotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: pdf,doc, docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
8. Dopuszcza się posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym.
Jeżeli Wykonawca podpisuje dokument podpisem zaufanym, plik po podpisie (rozmiar dokumentu) nie może posiadać rozmiaru większego niż 10 MB.
9. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.
10. Zamawiający nie przewiduje:
a) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami;
b) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.