Przetarg

Dostawa systemu mikroportów bezprzewodowych do obsługi spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

25-05-2022, 15:41

Dane kontaktowe

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
PIŁSUDSKIEGO 67,50-019 Wrocław
tel. 71/7890431
e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
http:// www.teatr-capitol.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu mikroportów bezprzewodowych do obsługi spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR MUZYCZNY CAPITOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIŁSUDSKIEGO 67

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-019

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/7890431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatr-capitol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-capitol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu mikroportów bezprzewodowych do obsługi spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5700db74-dc24-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008025/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup systemu mikroportów bezprzewodowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego – ZP/03/22/TKS/TP
4. Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
7. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający określił dopuszczalne formaty danych z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osobno każdy dokument oferty, a następnie umieścić je w jednym folderze. Kolejnym krokiem jest skompresowanie folderu do formatu, np. .zip lub .7Z (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania wewnętrznych plików).
9. Wykonawca może również przekazać dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w dokumentach zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/22/TKS/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu mikroportów bezprzewodowych do obsługi spektakli Teatru Muzycznego Capitol, na który składa się:
1) Cyfrowy odbiornik mikrofonów bezprzewodowych – 4 szt.
2) Nadajnik bezprzewodowy typu bodypack – 16 szt.
3) Nadajnik bezprzewodowy doręczny – 8 szt.
4) Dystrybutor antenowy – 1 szt.
5) Aktywna antena kierunkowa – 2 szt.
6) Podwójna ładowarka do akumulatorów/nadajników z zasilaczem – 2 szt.
7) Podwójna ładowarka do akumulatorów/nadajników bez zasilacza – 6 szt.
8) Akumulator Li-lon – 22 szt.
9) Skrzynia transportowa – 1 szt.
10) Walizka na ładowarki – 1 szt.
11) Mikrofon nauszny – 16 szt.
12) Adapter MicroDot – 16 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32341000-5 - Mikrofony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C)– waga 60%
Termin dostawy (T) - waga 20%
Okres gwarancji (G) - waga 20%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
2. Łączna wartość punktowa będzie wyliczana wg wzoru:
W=C+T+G
gdzie:
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena,
T - oznacza wartość punktową w kryterium Termin dostawy
G – oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji
3. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
4. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert zostały określone w dziele XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01