Przetarg

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku

25-05-2022, 16:36

Dane kontaktowe

Powiat Sztumski
Mickiewicza 31,82-400 Sztum
tel. 55-267-74-20
fax. 55-267-74-42
e-mail: organizacyjny@powiatsztumski.pl
http:// www.powiatsztumski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sztumski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192638080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 31

1.5.2.) Miejscowość: Sztum

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55-267-74-20

1.5.8.) Numer faksu: 55-267-74-42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatsztumski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ea7d4dd-dc34-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036796/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (wymienione w pkt 3), składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Składana Oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 SWZ (jeżeli występuje);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli występuje).
4. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum ,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Powiatu Sztumskiego z siedzibą ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: organizacyjny@powiatsztumski.pl; tel. 55 267 74 41; - dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:iod@powiatsztumski.pl lub tel. 55 267 74 21;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2022 roku".
3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@fioi.org.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać P-ani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.9.2022.DA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr: 2912G, 2913G, 3101G, 3102G, 3104G, 3110G, 3128G, 3129G, 3130G oraz 3131G.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Dwukrotne w okresie trwania umowy:
a) mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na szerokości minimum od 1,0 m do 1,5 m (zgodnie z wykazem dróg) po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami, wraz z powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,
b) obowiązkowe ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 1,5 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II.
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium oraz „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Punkty w kryterium Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II:
a) skrócenie o 6 dni, tj. wykonanie zadania do 14 dni - oferta otrzyma 40 pkt
b) skrócenie o 4 dni, tj. wykonanie zadania do 16 dni - oferta otrzyma 25 pkt
c) skrócenie o 2 dni, tj. wykonanie zadania do 18 dni - oferta otrzyma 10 pkt
d) Brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni - oferta otrzyma 0 pkt.

8. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostanie przyjęty brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni.
9. Wykonawca deklaruje identyczny termin skrócenia wykonania zamówienia zarówno dla Etapu I jak i dla Etapu II, tj. jeżeli zadeklaruje termin skrócenia wykonania zamówienia o 6 dni, to znaczy, że termin ten obowiązuje dla Etapu I oraz dla Etapu II.
10. Wykonawca nie może zaoferować terminu zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II dłuższego niż do 20 dni. Termin zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II do 20 dni jest terminem maksymalnym.
11. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia dla I Etapu i II Etapu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr: 2936G, 3100G, 3111G, 3112G, 3123G, 3124G, 3125G oraz 3126G.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Dwukrotne w okresie trwania umowy:
a) mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na szerokości minimum od 1,0 m do 1,5 m (zgodnie z wykazem dróg) po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami, wraz z powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,
b) obowiązkowe ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 1,5 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II.
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium oraz „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Punkty w kryterium Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II:
a) skrócenie o 6 dni, tj. wykonanie zadania do 14 dni - oferta otrzyma 40 pkt
b) skrócenie o 4 dni, tj. wykonanie zadania do 16 dni - oferta otrzyma 25 pkt
c) skrócenie o 2 dni, tj. wykonanie zadania do 18 dni - oferta otrzyma 10 pkt
d) Brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni - oferta otrzyma 0 pkt.

8. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostanie przyjęty brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni.
9. Wykonawca deklaruje identyczny termin skrócenia wykonania zamówienia zarówno dla Etapu I jak i dla Etapu II, tj. jeżeli zadeklaruje termin skrócenia wykonania zamówienia o 6 dni, to znaczy, że termin ten obowiązuje dla Etapu I oraz dla Etapu II.
10. Wykonawca nie może zaoferować terminu zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II dłuższego niż do 20 dni. Termin zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II do 20 dni jest terminem maksymalnym.
11. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia dla I Etapu i II Etapu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr: 3117G, 3118G, 3121G, 3122G, 3127G, 3132G, 3133G, 3134G, 3139G oraz 3145G.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Dwukrotne w okresie trwania umowy:
a) mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na szerokości minimum od 1,0 m do 1,5 m (zgodnie z wykazem dróg) po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami, wraz z powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,
b) obowiązkowe ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 1,5 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II.
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium oraz „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Punkty w kryterium Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II:
a) skrócenie o 6 dni, tj. wykonanie zadania do 14 dni - oferta otrzyma 40 pkt
b) skrócenie o 4 dni, tj. wykonanie zadania do 16 dni - oferta otrzyma 25 pkt
c) skrócenie o 2 dni, tj. wykonanie zadania do 18 dni - oferta otrzyma 10 pkt
d) Brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni - oferta otrzyma 0 pkt.

8. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostanie przyjęty brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni.
9. Wykonawca deklaruje identyczny termin skrócenia wykonania zamówienia zarówno dla Etapu I jak i dla Etapu II, tj. jeżeli zadeklaruje termin skrócenia wykonania zamówienia o 6 dni, to znaczy, że termin ten obowiązuje dla Etapu I oraz dla Etapu II.
10. Wykonawca nie może zaoferować terminu zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II dłuższego niż do 20 dni. Termin zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II do 20 dni jest terminem maksymalnym.
11. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia dla I Etapu i II Etapu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr: 2900G, 2901G, 3103G, 3105G, 3107G, 3108G, 3109G, 3141G oraz 3144G.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Dwukrotne w okresie trwania umowy:
a) mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na szerokości minimum od 1,0 m do 1,5 m (zgodnie z wykazem dróg) po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami, wraz z powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,
b) obowiązkowe ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 1,5 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II.
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium oraz „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Punkty w kryterium Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II:
a) skrócenie o 6 dni, tj. wykonanie zadania do 14 dni - oferta otrzyma 40 pkt
b) skrócenie o 4 dni, tj. wykonanie zadania do 16 dni - oferta otrzyma 25 pkt
c) skrócenie o 2 dni, tj. wykonanie zadania do 18 dni - oferta otrzyma 10 pkt
d) Brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni - oferta otrzyma 0 pkt.

8. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostanie przyjęty brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni.
9. Wykonawca deklaruje identyczny termin skrócenia wykonania zamówienia zarówno dla Etapu I jak i dla Etapu II, tj. jeżeli zadeklaruje termin skrócenia wykonania zamówienia o 6 dni, to znaczy, że termin ten obowiązuje dla Etapu I oraz dla Etapu II.
10. Wykonawca nie może zaoferować terminu zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II dłuższego niż do 20 dni. Termin zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II do 20 dni jest terminem maksymalnym.
11. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia dla I Etapu i II Etapu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr: 3113G, 3114G, 3115G, 3116G, 3137G, 3140G, 3142G, 3143G, 3146G oraz 3147G.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Dwukrotne w okresie trwania umowy:
a) mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na szerokości minimum od 1,0 m do 1,5 m (zgodnie z wykazem dróg) po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami, wraz z powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,
b) obowiązkowe ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 1,5 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II.
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium oraz „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Punkty w kryterium Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin skrócenia wykonania zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II:
a) skrócenie o 6 dni, tj. wykonanie zadania do 14 dni - oferta otrzyma 40 pkt
b) skrócenie o 4 dni, tj. wykonanie zadania do 16 dni - oferta otrzyma 25 pkt
c) skrócenie o 2 dni, tj. wykonanie zadania do 18 dni - oferta otrzyma 10 pkt
d) Brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni - oferta otrzyma 0 pkt.

8. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II zostanie przyjęty brak skrócenia, tj. wykonanie zadania do 20 dni.
9. Wykonawca deklaruje identyczny termin skrócenia wykonania zamówienia zarówno dla Etapu I jak i dla Etapu II, tj. jeżeli zadeklaruje termin skrócenia wykonania zamówienia o 6 dni, to znaczy, że termin ten obowiązuje dla Etapu I oraz dla Etapu II.
10. Wykonawca nie może zaoferować terminu zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II dłuższego niż do 20 dni. Termin zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II do 20 dni jest terminem maksymalnym.
11. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin skrócenia zakończenia zamówienia dla Etapu I i dla Etapu II wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia dla I Etapu i II Etapu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4, Część nr 5:
Zamawiający nie określa warunku.

2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4, Część nr 5:
Zamawiający nie określa warunku.

2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4, Część nr 5:
Zamawiający nie określa warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Sprzęt
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia, tj.:
Część nr 1:
a) Minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem,
b) Minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi.
Część nr 2:
a) Minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem,
b) Minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi.
Część nr 3:
a) Minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem,
b) Minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi.
Część nr 4:
a) Minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem,
b) Minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi.
Część nr 5:
a) Minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem,
b) Minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi.

1. UWAGA! Warunek dotyczący dysponowania sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia dotyczy każdego zadania oddzielnie.
2. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością sprzętu dla każdego zadania oddzielnie.
3. Zamawiający oceniając warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 3 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego pkt SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- W celu wykazania spełniania warunku z pkt 2.4.1.:
3.2.1. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z:
a) Część I: Załącznik nr 4A do SWZ
b) Część II: Załącznik nr 4B do SWZ
c) Część III: Załącznik nr 4C do SWZ
d) Część IV: Załącznik nr 4D do SWZ
e) Część V: Załącznik nr 4E do SWZ.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we Wzorach umowy, stanowiących Załączniki nr 6A, 6B, 6C, 6D i 6E do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni