Przetarg

Sprzątanie obiektów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisław Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14

25-05-2022, 17:02

Dane kontaktowe

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
Podchorążych 10,64-920 Piła
e-mail: dag@ans.pila.pl
http:// www.ans.pila.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie obiektów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisław Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570889124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dag@ans.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ans.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie obiektów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisław Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c28a37b0-dc38-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018379/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie obiektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ans_pila

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ans_pila

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawcy” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG-2240-06-22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi sprzątania wykonywane będą własnym sprzętem oraz przy zastosowaniu środków czyszczących wykonawcy. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia własnych worków na odpady oraz bieżące uzupełnianie w sanitariatach papieru toaletowego (koloru białego, miękka dwuwarstwowa celuloza), ręczników papierowych, mydła w płynie (glicerynowe, białe o kwiatowym zapachu) oraz odświeżaczy powietrza, kostki żelowe wc (pisuary i kompakty), w biurach odświeżaczy powietrza montowanych do gniazdek elektrycznych. Do decyzji wykonawcy pozostawia się dobór ogólnie dostępnych na rynku chemicznych środków czystości jednak poprzez zastosowanie, których osiągany będzie efekt dobrej, jakości usług będących przedmiotem zamówienia, posiadających odpowiednie atesty. Do czyszczenia i zabezpieczenia nawierzchni w hali sportowej używać wyłącznie środków z atestem rekomendowanych do danej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów przy wykorzystaniu pojemników będących na terenie Uczelni.
- Ilość pojemników na papier toaletowy – ok. 151 szt.
- Ilość pojemników na ręczniki – ok. 28 szt.
- Ilość pojemników na mydło w płynie – ok. 143 szt.
- Ilość koszy na śmieci – ok. 461 szt., w tym 21 pojemników przystosowanych do segregacji odpadów.
- Średnio dziennie ze środków higieny korzysta około 700 osób.

Sprzątanie obiektów przy ul. Podchorążych 10

Opis przedmiotu zamówienia ANS ul. Podchorążych 10:
W okresach:
wakacyjnym (01.07.-30.09.2022r.) – 5.728,30 m2
od 01.10.2022r. - 30.06.2023r. – 20.709,15m2
okna – 1021 szt.
drzwi przeszklone – 46 szt.
zabudowa oszklona – 70 m2
Opis przedmiotu zamówienia Dom Studenta ul. Żeromskiego 14:
Usługi sprzątania wykonywane będą własnym sprzętem oraz przy zastosowaniu środków czyszczących wykonawcy. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia własnych worków na odpady oraz bieżące uzupełnianie w sanitariatach papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie oraz odświeżaczy powietrza, kostki żelowe wc (pisuary i kompakty), w biurach odświeżaczy powietrza montowanych do gniazdek elektrycznych. Do decyzji wykonawcy pozostawia się dobór ogólnie dostępnych na rynku chemicznych środków czystości jednak poprzez zastosowanie, których osiągany będzie efekt dobrej, jakości usług będących przedmiotem zamówienia, posiadających odpowiednie atesty. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów przy wykorzystaniu pojemników będących na terenie obiektu.
- Ilość pojemników na papier toaletowy – ok. 40 szt.
- Ilość pojemników na ręczniki – ok. 11 szt.
- Ilość pojemników na mydło w płynie – ok. 12 szt.
- Ilość koszy na śmieci – ok. 43 szt. oprócz miesięcy lipiec- wrzesień
- Ilość koszy na śmieci – ok. 100 szt. w okresie wakacyjnym.
- Średnio dziennie ze środków higieny korzysta około 25 osób.

1. Łączna powierzchnia 1.852,33 m2 od 01.10.2022r. do 30.06.2023r.
Ilość okien 162 szt.
Ilość drzwi przeszklonych 22 szt.
W kresie wakacyjnym (01.07.-30.09.2022r.) - 3.012,33 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe usługi, których celem jest zwiększenie zakresu usług zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z swz

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowe zmiany zostały zawarte w projekcie umowy załącznik nr 5 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ans_pila

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08