Przetarg

Zakup mieszanki 0/63 mm oraz miału kamiennego na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Krzywiny, droga p.poż. nr 4 (III)

04-08-2022, 18:53

Dane kontaktowe

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Nadbrzeżna 11,57-500 Bystrzyca Kłodzka
e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.gov.pl
http:// https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup mieszanki 0/63 mm oraz miału kamiennego na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Krzywiny, droga p.poż. nr 4 (III)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890197772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbrzeżna 11

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zulbystrzyca@wroclaw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

budownictwo drogowe, handel

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mieszanki 0/63 mm oraz miału kamiennego na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Krzywiny, droga p.poż. nr 4 (III)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05a97fe3-1410-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00100988/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Zakup wraz z dostawą kruszywa do remontu i budowy dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/zul-bystrzyca/zamowienia-pow-130-000-zl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy miniPortal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl, tel. 74 811 04 15. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: piotrkensicki.iod@interia.eu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 270.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm nie granitowego w ilości 6 000 ton wg. PN-EN-13242+A1:2010 oraz PN-EN 13285:2010 lub równoważne oraz miału kamiennego w ilości 200 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne czynności jak w opisie przedmiotu zamówienia (“Opcja”). Dodatkowe zlecenia w ramach “Opcji” mogą zostać zlecone do wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia wynikającej ze złożonej oferty (ceny ofertowej) w przypadku wyczerpania ilości kruszywa objętego umową.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dziennego zabezpieczenia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż na 50 000 zł
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował w miejscu załadunku wagę z aktualną legalizacją do ważenia pojazdów z kruszywem; b. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, co najmniej dwie sprzedaże kruszywa o frakcji będącej przedmiotem zamówienia o łącznej masie 4 000 ton, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać dostawą kruszyw stanowiącą co najmniej 50% łącznej wartości dostawy wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać dostawy o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości dostawy wymaganej w treści niniejszego warunku; c. odległość miejsca składowania kruszywa określonego w Załączniku nr 13 do SWZ do miejsca w którym Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy kruszywo liczona jako długość najkrótszej drogi publicznej na której nie ustanowiono ograniczeń tonażu poniżej 25 ton wynosi nie więcej niż 35 km

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert (zał. Nr 2 do SWZ);
2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). na wzorze określonym w zał. Nr 3 do SWZ;
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wzorze określonym w zał. Nr 5 do SWZ;
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) wg. wzoru określonego w zał. Nr 7 do SWZ;
6. podpisane wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 10 SWZ – oświadczenie dot. wsparcia Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
7. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), zgodnie z zał. Nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert (zał. Nr 2 do SWZ)
2. Wykaz zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch sprzedaży kruszywa o frakcji będącej przedmiotem zamówienia o łącznej masie 4 000 ton sporządzony na wzorze określonym w zał. Nr 4 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych dostaw;
3. oświadczenie potwierdzające aktualność niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (zał. Nr 9 do SWZ);
4. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, które Wykonawca wskazał w wykazie dostaw sporządzonym w zał. 4 do SWZ.
5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określony w wysokości co najmniej 50 000 zł

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. Dokumenty potwierdzające, że przez oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, min. Aprobaty Techniczne, ew. Certyfikaty dopuszczające do stosowania proponowanych materiałów w drogownictwie.
b. Dokumenty potwierdzające aktualną legalizacje wagi na której Wykonawca będzie dokonywał ważenia sprzedawanego Zamawiającemu kruszywa

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Dokumenty potwierdzające, że przez oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, min. Aprobaty Techniczne, ew. Certyfikaty dopuszczające do stosowania proponowanych materiałów w drogownictwie.
b. Dokumenty potwierdzające aktualną legalizacje wagi na której Wykonawca będzie dokonywał ważenia sprzedawanego Zamawiającemu kruszywa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ 58 1600 1462 1024 9130 7000 0004 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu 270.39.2022”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym odrębnie przez każdego spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa
każdy ze wspólników odrębnie,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian w treści umowy, w zakresie wysokości cen towarów i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zaoferowania przez Wykonawcę obniżki cen oferowanych towarów określonej czasowo lub stałej przez cały czas trwania umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy uzasadnioną przyczynami organizacyjnymi, tech-nicznymi, które wystąpiły po stronie Zamawiającego, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed za-warciem umowy. Wystąpienie powyższej okoliczności będzie skutkowało wydłużenie terminu realizacji umo-wy w formie aneksu do umowy o okres niezbędny do usunięcia przeszkód uniemożliwiających terminową re-alizację świadczenia.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpu-jące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wy-liczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmia-nie umowy.
4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
5. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie za-warcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt. 3.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-2, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
7. Nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b. danych teleadresowych,
c. danych rejestrowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal/ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zapewnia Wykonawcy realizację umowy na poziomie co najmniej 75% jej wartości.