Przetarg

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów”

05-08-2022, 00:21

Dane kontaktowe

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIE
ul. Kolejowa 7,56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98
e-mail: cuw@bierutow.pl
http:// https://cuwbierutow.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365866610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Bierutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 63 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bierutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwbierutow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf7a412-143d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012362/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aaf7a412-143d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.p l oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: cuw@bierutow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Jeżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie; ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie;: Pani Danuta Majcher, adres email: meksoft@vp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o przepisy Pzp i aktów wykonawczych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 381129,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ I – Zadanie 1
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali w przedszkolu posiłków wraz z napojami dla maksymalnie około 245 dzieci dziennie w wieku od 3 do 6 lat. Posiłki obejmują:
- śniadanie
- dwudaniowy obiad
- podwieczorek.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie trzech posiłków dziennie (tj. śniadania, obiady, podwieczorki wraz z napojami) dla około 195 dzieci (liczba dzieci może ulec zmianie) oraz dwóch posiłków dziennie (tj. śniadanie, obiad) dla około 50 dzieci w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Wartość kaloryczna posiłków: 1200-1450 kcal. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadanie 8:00, obiad 11:15 i podwieczorek 14:00 lub z obiadem o godz. 11:15. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 84 dni tj. 20.580 śniadań, 20.580 obiadów dwudaniowych, 16.380 podwieczorków.
Powyższe dane mogą ulec zmianie w zależności od okresu i frekwencji dzieci w przedszkolu oraz zmian dokonywanych przez rodziców w trakcie roku szkolnego dotyczących godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole jako placówka nieferyjna otwarte jest również w okresie przerw świątecznych – zajęcia odbywają się w w/w okresach w grupach zbiorczych (frekwencja dzieci w zależności od potrzeb rodziców).

Warunki dotyczące jakości i liczby przygotowywanych posiłków:*
Śniadanie:
 kuchnia mleczna (np. płatki na mleku, płatki bezglutenowe, owsianka, ryż na mleku, kasza manna, zacierka itp.)
 kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, mieszanego, chleba bezglutenowego z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ dżemu/ miodu/ warzyw/parówki/pasty. Do każdego śniadania świeże warzywa np. papryka, pomidor, ogórek, szczypiorek itp.
 napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa zbożowa.

Obiad:
 zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,
 drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal,
 kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko,
 jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
 w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką;/ co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny / do każdego posiłku surówka/ Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron, pierogi, kopytka, kluski itp.)
 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
 do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
 zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno – mięsnym,
 posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów;

Podwieczorek
 kanapka lub słodka bułka (ciasto, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe), kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ galaretka z owocami/ mus owocowy/budyń z owocami/ warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na dziecko ,
 napoje: woda mineralna niegazowana/sok/kompot - 0,5 l/ dziecko.

Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu oraz w szkołach, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby żywionych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia podanej w § 3 ust. 1 i 2 / ust. 3 i 4* umowy do pełnej wysokości, zamówienia mniejszej liczby posiłków, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Przedszkole jako placówka nieferyjna otwarte jest również w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych – zajęcia odbywają się w w/w okresach w grupach zbiorczych (frekwencja dzieci w zależności od potrzeb rodziców).

Osoba wyznaczona przez Dyrektora każdej placówki oświatowej będzie przekazywała informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie dzień przed dniem dostawy do godziny 15.00.

Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
- zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C)
- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C).


*zależnie od części, na którą zostanie złożona oferta.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.),
b) do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności
c) świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.
d) przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków od poniedziałku do piątku wg harmonogramu:
(dopuszczalna jest modyfikacja godzin dostaw – po uzgodnieniu z Dyrektorami placówek oświatowych bądź pracownikiem wyznaczonym przez Dyrektora):
1) śniadanie do godziny 8:00 w Przedszkolu Miejskim,
2) obiad dwudaniowy do godziny 11:15 w Przedszkolu Miejskim oraz do 12:00 w oddziałach przedszkolnych.
3) podwieczorek do godziny 14:00 lub z obiadem o godzinie 11:15
2. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany przez Zamawiającego godzin dostarczania posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy dzieci) Zamawiający ma prawo zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków (suchy prowiant) a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu, sposobu wykonania wymaganych dostaw. Zamawiający ma również możliwość wypisania w tym dniu z wyżywienia dzieci. Posiłki muszą być dostarczone w liczbie ustalonej po podpisaniu umowy do czterech miejsc lokalizacji:
-do siedziby Przedszkola Miejskiego w Bierutowie przy ulicy Kolejowej 7, (Cześć I)
-do oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim w Bierutowie, a znajdujących się w Szkole Podstawowej w Bierutowie na ulicy Krasińskiego 3, (Część I)

Posiłki powinny być dostarczone w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
4. Zamawiający we własnym zakresie zapewni i zorganizuje wydawanie posiłków dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych w naczyniach Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór pojemników. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.

4.2.5.) Wartość części: 348944,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane usługi - catering

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium oceny ofert: cena brutto (waga - 60%) i termin płatności (waga 40%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ II – Zadanie 2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach podstawowych w Zbytowej i w Wabienicach posiłku w postaci dwudaniowego obiadu dla około 85 dzieci dziennie w wieku od 3 do 6 lat oraz na przygotowaniu i dostarczeniu do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów jednego ciepłego posiłku wraz z pieczywem dla około 110 dzieci w wieku szkolnym. Posiłki obejmują:
- oddziały przedszkolne - dwudaniowy obiad - 85 dzieci
- szkoły podstawowe – jeden ciepły posiłek wraz z pieczywem – 110 dzieci
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie obiadu dwudaniowego dla około 85 dzieci z oddziałów przedszkolnych (liczba dzieci może ulec zmianie) oraz jednego ciepłego posiłku wraz z pieczywem dla około 110 dzieci w wieku szkolnym w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku do godzinny 12:00. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. tj. 79 dni:
Odziały przedszkolne – Szkoła Podstawowa w Zbytowej 3.318 obiadów dwudaniowych (około 42 dzieci), Szkoła Podstawowa w Wabienicach 3.397 obiadów dwudaniowych (około 43 dzieci). Razem w oddziałach przedszkolnych 6.715 obiadów dwudaniowych (około 85 dzieci).
Szkoły Podstawowe – (jeden ciepły posiłek z pieczywem) - Szkoła Podstawowa w Bierutowie 6.320 posiłków (około 80 dzieci), Szkoła Podstawowa w Zbytowej 395 posiłków (około 5 dzieci), Szkoła Podstawowa w Wabienicach 1.975 posiłków (około 25 dzieci). Razem w szkołach podstawowych 8.690 posiłków.
Powyższe dane mogą ulec zmianie w zależności od okresu i frekwencji dzieci w szkołach oraz zmian dokonywanych przez rodziców w trakcie roku szkolnego dotyczących godzin pobytu dziecka w szkole. Szkoła jako placówka feryjna zamknięta jest w okresie przerw świątecznych – zajęcia nie odbywają się w w/w okresach.
Warunki dotyczące jakości i liczby przygotowywanych posiłków:*

Obiad:
 zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,
 drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal,
 kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko,
 jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
 w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką;/ co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny / do każdego posiłku surówka/ Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron, pierogi, kopytka, kluski itp.)
 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
 do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
 zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno – mięsnym,
 posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów;


Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu oraz w szkołach, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby żywionych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia podanej w § 3 ust. 1 i 2 / ust. 3 i 4* umowy do pełnej wysokości, zamówienia mniejszej liczby posiłków, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Przedszkole jako placówka nieferyjna otwarte jest również w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych – zajęcia odbywają się w w/w okresach w grupach zbiorczych (frekwencja dzieci w zależności od potrzeb rodziców).

Osoba wyznaczona przez Dyrektora każdej placówki oświatowej będzie przekazywała informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie dzień przed dniem dostawy do godziny 15.00.

Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
- zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C)
- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C).


*zależnie od części, na którą zostanie złożona oferta.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.),
b) do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności
c) świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.
d) przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków od poniedziałku do piątku wg harmonogramu:
(dopuszczalna jest modyfikacja godzin dostaw – po uzgodnieniu z Dyrektorami placówek oświatowych bądź pracownikiem wyznaczonym przez Dyrektora):
1) śniadanie do godziny 8:00 w Przedszkolu Miejskim,
2) obiad dwudaniowy do godziny 11:15 w Przedszkolu Miejskim oraz do 12:00 w oddziałach przedszkolnych.
3) jeden ciepły posiłek z pieczywem do godziny 12:00 do szkół podstawowych
4) podwieczorek do godziny 14:00 lub z obiadem o godzinie 11:15
2. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany przez Zamawiającego godzin dostarczania posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy dzieci) Zamawiający ma prawo zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków (suchy prowiant) a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu, sposobu wykonania wymaganych dostaw. Zamawiający ma również możliwość wypisania w tym dniu z wyżywienia dzieci. Posiłki muszą być dostarczone w liczbie ustalonej po podpisaniu umowy do czterech miejsc lokalizacji:
- do siedziby Szkoły Podstawowej w Bierutowie ul. Krasińskiego 3, (Część II)
- do siedziby Szkoły Podstawowej w Zbytowej, Zbytowa 59A, (Część II)
- do siedziby Szkoły Podstawowej w Wabienicach, Wabienice 98, (Część II)
Posiłki powinny być dostarczone w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
4. Zamawiający we własnym zakresie zapewni i zorganizuje wydawanie posiłków dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych w naczyniach Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór pojemników. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.

4.2.5.) Wartość części: 32185,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane usługi catering

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium oceny ofert: cena brutto (waga - 60%) i termin płatności (waga 40%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112
ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG).
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej:
Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, czyli minimum:
a) odpowiednią ilością termosów i opakowań w których będą dostarczane posiłki,
b) samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności.
5) Zdolność zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia:
Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienia o wartości nie niższej niż 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) brutto polegające na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci lub młodzieży szkolnej.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3) decyzji właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa;
4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 455 Pzp zamawiający przewiduje następujące możliwości i okoliczności dokonania zmian postanowień umowy: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej umowy strony
zobowiązują się do sporządzenia stosownego aneksu, uwzględniającego zaistniałą zmianę; 2) zmiany terminu jej wykonywania w przypadku zmiany funkcjonowania placówek oświatowych w okresie świątecznym. W takim przypadku zmianie może ulec również wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie wypłacone za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki; 3) w przypadku okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy niepozostających w sprzeczności z ustawa pzp i wynikających z innych przepisów prawa, 4)zaistnienia siły wyższej okresowo utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu Umowy, do takich okoliczności Strony zaliczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, obiektywnie niezależne od Stron, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, przeciwdziałać ani przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych, które istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości przedmiotu Umowy; do takich zdarzeń w szczególności zaliczają się zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron. 5) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z powodów przez niego niezawinionych wynikających z pkt. 4 doprowadzających do rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn innych niż opisane w ogłoszeniu o przetargu. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone do wysokości faktycznie przygotowanych posiłków, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 6) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 440 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany ceny produktów spożywczych lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do ceny produktów spożywczych lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert na następujących zasadach:
1) podwyższenie wynagrodzenia, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości wzrostu ceny produktów spożywczych lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia. 2) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy realizacji umowy, 3) poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone wparciu o negocjacje na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów produktów spożywczych lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy. 4) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto,
2. Przesłanki, określone w ust. 1, stanowią katalog ewentualnych zmian postanowień Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody, poza przypadkami, gdy zmiany wymagane będą zmianą powszechnie obowiązującego prawa. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub nie wykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni